Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Přijďte si prohlédnout unikátní zadokolesový remorkér BESKYDY a výstavu o 1000 letech vodních cest a budoucnosti v 21. století ve dnech 2. a 3.4. od 11 do 18 hodin v Praze na nábřeží Ed. Beneše a nově i v neděli 7.4. od 11 do 18 hodin v Mělníce pod zámkem. Více zde..
Zveme všechny příznivce plavby a krásných lodí na prohlídku ZKMR BESKYDY a výstavy o plavbě ve dnech 2. a 3.4. od 11 do 18 hodin na přístaviště Praha - Nábřeží Ed. Beneše. Vstup zdarma. Odborný výklad zajištěn pracovníky Muzea Děčín a ŘVC ČR. Více zde..
Právě probíhá mezinárodní jednání projektu RIS COMEX na téma říční informační služby a navigace na vnitrozemských vodních cestách Evropy. Experti z 13 zemí řeší v Praze vývoj a využití elektronických bójí. Výrazný posun v bezpečnosti plavby, usnadnění práce kapitánů a navigátorů. Od klasických bójí k chytrým, které mohou vysílat informace do navigačních systémů lodí, až po operativní řízení provozu pomocí virtuálních bójí. Velmi blízká budoucnost plavby. Více zde..

Tiskové zprávy

Stavba kotevního stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze si vyžádá dvě série odstřelů dna Vltavy

30. 7. 2008

Praha, 30. července 2008 – V sobotu 2. srpna v 6.15 ráno bude na Nábřeží Edvarda Beneše (levý břeh Vltavy) blízko Čechova mostu provedena první série ze dvou plánovaných odstřelů dna řeky. Tento zásah do dna je součástí prací na výstavbě nového kotevního stání. Odstřely v rozestupu 3 až 5 sekund bude z bezpečnostních důvodů provázet několikaminutové uzavření oblasti pro silniční i vodní dopravu a chodce, a to za asistence Policie České republiky.

„Jsme si samozřejmě vědomi, že detonace v ranních hodinách mohou být rušivé pro obyvatele domů stojících v okolí, a proto se jim touto cestou za případné vyrušení omlouvám,“ říká Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest České republiky, které je investorem výstavby kotevního stání, a dodává: „Časový harmonogram byl zvolen s ohledem na minimalizaci dopravních komplikací i ohrožení zdraví a životů osob – oblastí vede pěší trasa z centra na Letnou a kromě toho je v těsné blízkosti parkoviště autobusů pro turisty, kteří odsud vycházejí na prohlídky Starého Města.“

Uzavřená oblast se bude zhruba krýt s oblastí Nábřeží Edvarda Beneše, Dvořákova nábřeží a Náměstí Curiových (u hotelu Inter Continental) a Štefánikova i Čechova mostu.

Přípravu na provedení odstřelů i samotné odstřely je možné provést pouze v příznivých klimatických podmínkách (na území Hlavního města Prahy nesmí hrozit možný výskyt bouřky). V případě nepříznivých klimatických podmínek se odstřely posunou o jeden den, tedy na neděli 3. srpna 2008.

Druhá série odstřelů se uskuteční předběžně o 14 dní později, tedy 16. nebo 17. srpna 2008, a to za stejných podmínek. Datum bude definitivně stanoveno s týdenním předstihem.

„Stavba kotevního stání na levém břehu Vltavy mezi Čechovým a Štefánikovým mostem řeší problémy nedostatečné kapacity protilehlého nábřeží Na Františku, které je z hlediska osobní vodní dopravy dlouhodobě přetížené a je bezesporu nejfrekventova­nějším úsekem vltavské vodní cesty v Praze a okolí,“ říká k budované stavbě Miroslav Šefara. „Bude možné zde ukotvit deset osobních lodí v jedné řadě a až patnáct lodí při kotvení ve dvou řadách,“ dodává.

Nové kotevní stání tvořené řadou 25 ocelových dalb neboli kolmo zapuštěných ocelových konstrukcí určených k vyvázání plavidel bude primárně sloužit pro zásobování, servisní služby a jako čekací stání výletních lodí, čímž výrazně vzroste kotevní kapacita v celé oblasti a vytvoří se rezerva pro další rozvoj rekreační plavby. Neméně důležitou součástí nového kotviště však budou i nouzová chráněná vysokovodní stání (4 ze zmíněných 25 dalb), která v tomto prostoru dosud neexistovala. Tato stání v případně vysokých vodních stavů umožňují bezpečné vyvázání lodí, zatímco dosud je v případě příchodu povodní nutné veškerá plavidla z této části řeky vyklidit do ochranných přístavů Smíchov a Holešovice.

V tuto chvíli je na místě osazeno všech 25 dalb včetně 4 vysokovodních a připravuje se instalace spojovací lávky (pontonu) mezi dalbami. Kotevní stání by mělo být dokončeno v prosinci 2008. Akce je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a celkové náklady dosáhnou částky 65 mil. Kč. Více informací o projektu včetně jeho vizualizací naleznete na www.rvccr.cz.

Nový silniční most přes Labe v Poděbradech byl otevřen

28. 5. 2008

Poděbrady 29. května 2008 – Zástupci Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR), ministerstva dopravy, města Poděbrad a zhotovitele stavby dnes otevřeli silniční most přes Labe v Poděbradech. Most je zprovozněn podle plánu po pětiměsíční uzavírce, v rámci které byl zcela vyměněn a byla zvýšena jeho podjezdná výška z původních čtyř na sedm metrů pro lodě plující po labské vodní cestě.

Most byl otevřen pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu. Vzhledem k opravě inundačního mostu je však zneprůjezdněna návazná silnice na pražské straně mostu. Chodci a cyklisté se na druhou stranu Labe dostanou bez jakýchkoli komplikací.

Projekt „Silniční most přes Labe v Poděbradech“ je součástí komplexního investičního záměru „Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice“, kterým se odstraní dlouholeté omezení labské lodní dopravy. Volná výška 5,25 m pod mosty je celoevropským minimálním standardem umožňujícím významnější uplatnění vodní dopravy zejména v kombinovaných přepravách kontejnerů do námořních přístavů.

„Lodní doprava je ekologická i ekonomická. Proto patří projekt zlepšování parametrů labské vodní cesty k prioritám Dopravní politiky ČR. Díky přínosům projektu bylo možné stavbu mostu v Poděbradech spolufinancovat z evropských strukturálních fondů“ řekl k uvedení mostu do provozu Miroslav Šefara, ředitel ŘVC ČR.

Celkové náklady dosáhnou částky téměř 129 mil. Kč včetně DPH. Projekt je ze 43% spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura. Zbylých 57% uhradí stát z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Dokončovací práce, které nebrání uvedení mostu do provozu, budou pokračovat do 30.6.2008.

Na pilířích poděbradského mostu budou osazeny moderní radarové odražeče, umožňující bezpečné proplutí lodí optimální plavební dráhou pod mostem. Tyto radarové odražeče byly již nainstalovány na rekonstruovaném železničním mostě v Nymburce a nově i na mostě v Děčíně – Loubí. Instalace dalších bude průběžně pokračovat.

V rámci investičního záměru „Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice“ se ještě počítá s rekonstrukcí železničního mostu v Kolíně. Železniční most v Nymburce prošel touto rekonstrukcí v uplynulém roce a v těchto dnech probíhá jeho kolaudace.

Podrobnější informace k průběhu rekonstrukce

Zhotovitel, Stavby silnic a železnic a.s., zahájil svou činnost v červnu roku 2007 výrobou vlastního ocelového mostu v mostárně ve Vítkovicích. Od ledna do května roku 2008 probíhala uzavírka, v rámci které se uskutečnila demolice původní nosné konstrukce a následně pak kompletace nového mostu a jeho usazení. Původní kamenné pilíře byly zachovány, zdivo opraveno a nastaveno pro novou nosnou konstrukci.

Celá rekonstrukce mostu v Poděbradech byla realizována pomocí ne zcela obvyklého technického řešení. Demolice původní železobetonové konstrukce mostu probíhala postupně. Původní nosníky byly odděleny a přesunuty na pražské předpolí mostu, kde byly dále děleny na menší části a odváženy na do recyklačního centra. Pro urychlení výstavby, především z důvodu co možná největšího zkrácení délky uzavírky mostu, byl nový most vyroben z 18 kusů, které byly na pražském předpolí zkompletovány. Zkompletována byla vždy polovina mostu a tato hotová polovina byla nasunuta na své místo nad korytem Labe. K demolici i následnému usazení nového mostu byly použity dva super těžké jeřáby, které patří k největším v ČR. Nad středním pilířem je v obou směrech instalován moderní radarový odražeč pro zvýšení bezpečnosti lodního provozu, který dosud zajišťovaly pouze bóje. V rámci celé rekonstrukce mostu byl upraven i zbytek kamenné krajní opěry řetězového mostu se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Jedná se již o pátou generaci mostu v tomto místě, první datované dřevěné přemostění je z roku 1650. Z této konstrukce se dochovala právě socha sv. Jana Nepomuckého. Současný most obsahuje prvky řetězového mostu z roku 1842, který byl poté dvakrát zásadně přestavěn. Poslední most měl nosnou konstrukci z těžkých železobetonových nosníků z roku 1954.

Slavnostní otevření

Představení projektu „Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“

21. 5. 2008

České Budějovice, 21. května 2008 – Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) dnes na tiskové konferenci představilo projekt „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“. Stavební práce budou zahájeny ve třetím čtvrtletí letošního roku a ukončeny v roce 2013. Na první upravený úsek z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou by mohly první lodě vyplout už v roce 2010.

Význam projektu však není ohraničen pouze na jižní Čechy. „Až v roce 2013 dokončíme celý projekt, plavebně napojíme „jihočeskou“ Vltavu na Orlickou přehradu, čímž se významně zvýší turistický potenciál celé oblasti,“ říká ředitel ŘVC ČR Miroslav Šefara. V budoucnu, po dokončení plavebních zařízení na Orlíku a Slapech, pak vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest.

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník projekt vítá. „Díky projektu přibude dalších 33 km vltavské vodní cesty a mě velmi těší, že je určena především rekreační plavbě, protože rozvoj cestovního ruchu je jednou z priorit Jihočeského kraje.“

Cílem projektu je splavnit úsek mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu a navázat tak na splavňování Vltavy, které v minulosti nebylo dokončeno.

Rekreační plavba se postupně v Evropě stává důležitým ekonomickým a volnočasovým fenoménem. V České republice jsou tyto aktivity rozvinuty zatím pouze na Baťově kanále na řece Moravě a na přehradních nádržích.

Na Vltavě je rekreační plavba omezena nesplavnými úseky, které izolují lodní provoz např. na Orlické a Hněvkovické přehradě od ostatních lokalit. Ideálním prostorem pro rozvoj plavby je horní Vltava v úseku mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Splavněním tohoto úseku se naváže na vývoj plavby na Vltavě, která je zde provozována od nepaměti. Jezy s vorovými propustmi vznikaly ve 14. stol. a vývoj pokračoval přes stavbu jezů s plavebními komorami od Mělníka po Štěchovice pro účely plavby až po přehradní nádrže určené k výrobě el. energie. Posledními vybudovanými vodními díly byly přehradní nádrže Hněvkovice a Kořensko dobudované v roce 1991. Splavná Vltava v tuto chvíli končí v Týně nad Vltavou a je přerušena Slapskou a Orlickou přehradou, kde i přes vysokou rozpracovanost nebyla plavební zařízení pro lodě v minulosti dokončena. Na zbývající trase do Českých Budějovic jsou již vybudovány jezy, pro jejich překonání je však nutné dobudovat plavební zařízení.

V roce 2008 bude v části České Budějovice – Hluboká nad Vltavou modernizován jez České Vrbné a prohloubeno koryto řeky ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. V roce 2009 bude kromě zahájení stavby plavební komory České Vrbné dokončena úprava koryta řeky v Českých Budějovicích pod Jiráskovým jezem. Tato úprava bude navazovat na protipovodňovou prohrábku dna realizovanou Povodím Vltavy, s.p. V roce 2009 bude postaven i přístav České Vrbné a přístaviště Lannova loděnice v Českých Budějovicích.

Výše investice plánovaná pro letošní rok je 70 mil. Kč. Celkové náklady projektu budou předběžně 860 mil. Kč.

Informační materiál k projektu

Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou

Tři nová přístaviště Baťova kanálu zahájila provoz

1. 5. 2008

Baťův kanál, 1. května 2008 – Ředitelství vodních cest ČR dnes spolu se zástupci příslušných krajů a měst slavnostně zahájilo provoz na třech nově vybudovaných přístavištích v Otrokovicích, Hodoníně i Rohatci-Kolonii.

„Rekreační plavba je neopominutelnou součástí vodní dopravy v České republice, a proto se na ni letos soustředí pozornost i investice Ředitelství vodních cest ČR. Do konce letošního roku by měla být zprovozněna další přístaviště v Napajedlech, Uherském Hradišti a Kostelanech nad Moravou,“ řekl ředitel ŘVC ČR Miroslav Šefara.

Přístaviště v otrokovické čtvrti Bahňák bylo dokončeno v únoru letošního roku. Městu Otrokovice tak vzniklo místo, které bude sloužit výletním lodím pro výstup a nástup cestujících, vyvazování plavidel a jejich spouštění na vodu a které zde dosud neexistovalo. Deska mola má tři výškové úrovně vůči hladině řeky a zajištěn je i bezbariérový přístup. Celkové náklady stavby dosáhly částky 10 mil. Kč.

Přístav v Hodoníně byl vybudován těsně vedle stávajícího soukromého přistávacího místa a stejně jako přístaviště v Otrokovicích umožní kromě přistávání výletních lodí i jejich spouštění na vodu. Byl na něm vybudován sjezd pro lodě, který zatím slouží pouze bezpečnostním složkám, a po dobudování příjezdové cesty, kterou realizuje město Hodonín, bude sloužit i veřejnosti. Zajištěn je rovněž bezbariérový přístup a tři úrovně mola pro nástup a výstup cestujících. Náklady na výstavbu dosáhly částky 8 mil. Kč.

Nejmenším je přístaviště v Rohatci-Kolonii, které je umístěno na pravém břehu řeky Moravy ve vzdutí jezu Hodonín. Nahradilo provizorní přistávací místo, které se zde nacházelo doposud. Nové přístaviště umožní intenzivnější využívaní tohoto místa pro rozvoj cestovního ruchu přímo spojeného s vodní cestou. Náklady dosáhly částky 2,8 mil. Kč. Provoz tohoto přístaviště je v současnosti omezen, jelikož není dobudována přístupová komunikace, která nebyla součástí investice ŘVC ČR.

Všechny stavby byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavba kotevního stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze, které nově umožní ukotvení až 15 osobních

22. 4. 2008

Praha, 22. dubna 2008 – Ředitelství vodních cest ČR dnes za přítomnosti zástupců ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury zahájilo stavbu nového kotevního stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze. Po jeho dobudování na konci roku 2008 zde bude možné nově ukotvit deset osobních lodí v jedné řadě a až patnáct lodí při kotvení ve dvou řadách. Nové kotevní stání zároveň umožní nouzové ukotvení dvou velkých nebo čtyř malých osobních lodí v případě povodní.

„Protilehlé nábřeží Na Františku je z hlediska osobní vodní dopravy dlouhodobě přetížené. Jde o nejfrekvento­vanější úsek vltavské vodní cesty v oblasti Prahy. Projekt výstavby kotevního stání mezi Štefánikovým a Čechovým mostem řeší problémy, které s přetížením této oblasti souvisí.“ říká Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

Nové kotevní stání bude vybudováno v délce 480 m a bude tvořené řadou 25 ocelových dalb neboli kolmo zapuštěných ocelových konstrukcí určených k vyvázání plavidel. Dalby budou propojeny plovoucím molem umožňujícím bezbariérový přístup na plavidla v celé délce kotevního stání. Na obou koncích mola je navržen bezbariérový výstup pomocí šikmých ramp s mezipodestami. První rampa vyústí na podjezdnou komunikaci pod Čechovým mostem a druhá umožní výstup na plochu u vstupu do Rudolfovy štoly.

Primárně bude nové kotevní stání sloužit pro zásobování, servisní služby a jako čekací stání výletních lodí, čímž výrazně vzroste kotevní kapacita v celé oblasti a vytvoří se rezerva pro další rozvoj rekreační plavby. Nové kotevní stání umožní i bezproblémové ukotvení kabinových lodí, které do Prahy připlouvají například z Drážďan a v současné době nemají kde přistát.

Neméně důležitou součástí budoucího kotviště jsou i nouzová chráněná vysokovodní stání, která v tomto prostoru dosud neexistovala. Výstavba vysokovodních stání pro plavidla se intenzivně začala řešit po povodních roku 2002. Kotevní stání v Praze je šestým projektem Ředitelství vodních cest ČR na Labsko-vltavské vodní cestě, který řeší mimo jiné i bezpečné vyvázání lodí při příchodu povodní. V dubnu roku 2006, při jarních povodních, se povodňová ochrana tohoto typu osvědčila například v děčínském přístavu Rozbělesy.

V případě příchodu povodní je nutné veškerá plavidla ze zdrže Helmovského jezu vyklidit do ochranných přístavů Smíchov a Holešovice. Pokud by se vyklizení plavidel v krizové situaci nepodařilo, bude možné nouzově dvě až čtyři plavidla ukotvit právě k vysokovodním stáním na nábřeží Edvarda Beneše. Jako vysokovodní byly navrženy celkem čtyři dalby, které jsou tvořemi třemi ocelovými troubami zavrtanými a zabetonovanými do dna řeky. Každá dalba je vystrojena úvaznými pacholaty rozmístěnými v pěti výškových úrovních po 1,5 m a dvěma ocelovými žebříky, které umožňují výstup na horní plato.

Naprostá většina objemu stavebních prací bude probíhat z vody, respektive z plovoucích zařízení. Nábřežní komunikace nebudou stavbou vůbec dotčeny. Zhotovitelem stavby je společnost Stavby silnic a železnic, a.s. Kotevní stání by mělo být dokončeno v prosinci 2008. Akce je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a celkové náklady dosáhnou částky 65 mil. Kč.

Územní rozhodnutí pro výstavbu plavební komory na jezu České Vrbné na Vltavě je vydáno

27. 3. 2008

České Budějovice, 27. března 2008 – Ředitelství vodních cest ČR zahájí letos práce na splavňování Horní Vltavy pro rekreační plavbu. Dnes nabylo právní moci územní rozhodnutí, které umožní výstavbu plavební komory na jezu České Vrbné v rámci prvního plánovaného úseku z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou. V tomto úseku se jedná o klíčovou stavbu.

Celý projekt, který nese název „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“, se skládá z několika samostatných podprojektů, které celý úsek dělí do tří částí: České Budějovice – Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice, Hněvkovice – Týn nad Vltavou.

„Výstavba plavební komory České Vrbné je klíčová pro splavnění první části. Vzhledem k náročnosti celé stavby je však její výstavba plánována až na příští rok“ říká Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

V roce 2008 bude v části České Budějovice – Hluboká nad Vltavou zrealizována modernizace jezu České Vrbné a prohloubeno koryto řeky ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. V roce 2009 bude kromě plavební komory České Vrbné dokončena úprava koryta řeky v Českých Budějovicích pod Jiráskovým jezem. Tato úprava bude navazovat na protipovodňovou prohrábku dna realizovanou Povodím Vltavy, s.p. V roce 2009 bude postaven i přístav České Vrbné a přístaviště Lannova loděnice v Českých Budějovicích.

Po dokončení celého projektu, který je plánován až do roku 2013, se „jihočeská“ Vltava plavebně napojí na nádrž vodního díla Orlík, což dále významně rozšíří turistický potenciál o celou Orlickou nádrž na Vltavě a Otavě. V budoucnu (po dokončení plavebních zařízení na Orlíku a Slapech) pak vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest.

Výše investice plánovaná pro letošní rok je 70 mil. Kč.

Nymburský železniční most čeká posledních 5 dnů výluk před definitivním dokončením

6. 3. 2008

Nymburk, 6. března 2008 – Rekonstrukce železničního mostu v Nymburce bude definitivně dokončena v průběhu několika posledních březnových výluk. Most byl v září loňského roku uveden do zkušebního provozu, v říjnu byla dokončena většina stavebních prací a na červen je plánována jeho kolaudace. V rámci výluk budou vyměněna ložiska a osazena dilatační zařízení, která, vzhledem k charakteru stavby, nebylo možno měnit při větších teplotních výkyvech. Větší podjezdnou výšku železničního mostu bude moci začátkem příštího týdne vyzkoušet říční tanker, který byl dokončen ve chvaletické loděnici a popluje k zákazníkovi do Holandska.

„Zmíněné zásahy jsou běžnou součástí takto náročné stavby. Výluky budou krátkodobé, pouze na nejnutnější potřebnou dobu instalace“ říká Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. Výluky jsou plánovány na pět dnů: nepřetržitá výluka od 17.3. 7:30 hod do 18.3. 18:10 hod, kdy bude most nutné o několik centimetrů nadzvednout a následně ve dnech 19., 20., a 21.3. vždy od 7:30 do 18:10 hod. Zajištěna bude náhradní doprava. Výluka se nedotkne lávky pro pěší, která bude nadále přístupná.

Železniční most v Nymburce prošel celkovou rekonstrukcí v rámci projektu „„Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice“. Během krátké třítýdenní výluky, která proběhla v srpnu loňského roku, byl zdvižen přibližně o jeden metr na 5,25 m, a s ním byla obnovena i lávka pro pěší, 788 m kolejiště a oba přilehlé železniční přejezdy. Náklady v celkové výši necelých 92 mil Kč byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava.

V rámci projektu „Zabezpečení podjezdných výšek do přístavu Chvaletice“ právě probíhají stavební práce na poděbradském silničním mostě a připravuje se rekonstrukce železničního mostu v Kolíně. Přeprava nových lodí z chvaletické loděnice, plavby moderních osobních, případně kabinových lodí, přeprava nadměrných nákladů a další přepravy by bez této úpravy mostů byly možné buď jen s obtížemi za nízkých vodních stavů, nebo vůbec.

Z chvaletické loděnice vypluje začátkem příštího týdne nový říční tanker, kterému zdvižené mosty pomohou ve snadnější manipulaci při podplouvání. Poděbradský most má již jedno pole dostatečně vysoko, aby ani trochu nepřekáželo lodnímu provozu, nymburský most je hotov, jediný větší problém bude zatím působit železniční most v Kolíně. „Malá podjezdná výška znamená pro výrobce vícenáklady – balastování plavidla nebo nemožnost přivařit v loděnici řadu konstrukčních prvků, které se pak dodělávají u příjemce za podstatně vyšších nákladů“ říká Miroslav Šefara. Výrobce musí loď přizpůsobit tak, aby pod kolínským mostem proplula. Znamená to samozřejmě časové ztráty a náročnou koordinaci před plavbou i v jejím průběhu.

První polovina mostu v Poděbradech byla usazena na své místo

18. 2. 2008

Poděbrady 18. února 2008 – V sobotu nastal netrpělivě očekávaný moment v rámci rekonstrukce poděbradského silničního mostu, technicky nejsložitější část stavby. Na poděbradskou stranu Labe byla usazena první polovina ocelové konstrukce nového mostu vážící 250 t.

Usazením ocelové konstrukce na provizorní opěry byl završen pětidenní proces náročné manipulace s polovinou nového mostu. Tato unikátní technologie stavby mostu si vyžádala přítomnost řady odborníků, kteří celý proces pečlivě sledovali a prováděli důležitá měření. První den byl zahájen výsuv konstrukce po ocelové dráze, při kterém byly použity hydraulické lisy, které z jedné strany konstrukci tlačily, přičemž na straně druhé ji nadlehčoval jeřáb. Kvůli velké váze konstrukce bylo možno posouvat most pouze o 1m za hodinu a bylo nutno jej stále kontrolovat, aby nedošlo k nežádoucímu kroucení či pnutí. Celý proces se kvůli tomuto pečlivému sledování protáhl z plánovaných dvou dnů na pět.

V pátek byla ocelová konstrukce zasunuta nad pražskou polovinu Labe, kde ji mohl uchopit i druhý jeřáb. Oba těžké jeřáby most nadzvedly a během soboty přesunuly do finální pozice. Na provizorních opěrách zůstane konstrukce až do doby, kdy budou finální pilíře dostatečně pevné a kdy bude zkompletována celá konstrukce mostu. Poté dojde k definitivnímu usazení.

Zhotovitel stavby, společnost SSŽ, a.s., v současné době kompletuje třetí čtvrtinu mostu, ke které příští týden přibude čtvrtina poslední a poté se bude celý náročný proces výsuvu opakovat. Tentokrát ale již jen nad jednou polovinou Labe.

Celkové náklady akce dosáhnou částky téměř 129 mil. Kč včetně DPH. Projekt je ze 43% spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura. Zbylých 57% uhradí stát z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Silniční most přes Labe v Poděbradech bude kompletně dokončen 30. 6. 2008, uzavírka mostu pro veškerý provoz potrvá do 31.5.2008.

Rekonstrukce mostu je součástí projektu „Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice“. Na labské vodní cestě je v tomto úseku kvůli nízkým podjezdným výškám několika mostů dlouhodobě omezena lodní doprava, která by jinak na sebe mohla převzít alespoň část soustavného nárůstu přepravních výkonů souběžných silničních tras. Podjezdní výška mostu v Poděbradech se rekonstrukcí zvětší o 3 m, z původních 4 na 7 m.

Jako součást tohoto investičního záměru byl již zvýšen železniční most v Nymburce, jehož rekonstrukce skončila v listopadu loňského roku, a počítá se s rekonstrukcí železničního mostu v Kolíně.

Otrokovice získaly nové přístaviště

13. 2. 2008

Otrokovice, 13. února 2008 – Ředitelství vodních cest ČR zprovoznilo první ze tří nyní budovaných přístavišť na Baťově kanále, jejichž stavba byla zahájena v loňském roce. Přístaviště v otrokovickém Bahňáku bylo zkolaudováno a tím uvedeno oficiálně do provozu.

I když jsou Otrokovice fakticky začátkem Baťova kanálu, doposud nebyla možnost zde ukotvit loď, chybělo přistávací místo a kvalitní zázemí např. v podobě možnosti spouštění plavidel na vodu. To vše nyní řeší nové přístaviště, které vzniklo v otrokovické čtvrti Bahňák na levém břehu řeky Moravy.

Přístaviště bude sloužit výletním lodím pro výstup a nástup cestujících, vyvazování plavidel a jejich spouštění na vodu. Deska mola je ve třech výškových úrovních vůči hladině řeky, zajištěn je i bezbariérový přístup.

„Rozvoj Baťova kanálu pro rekreační plavbu je jednou z priorit letošních investičních plánů Ředitelství vodních cest ČR. Otrokovické přístaviště je prvním ze šesti, které by měly být letos zprovozněny.“ říká ředitel ŘVC ČR Miroslav Šefara.

Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a náklady dosáhly výše 10 milionů Kč.

Pokud jde o další dvě stavby (přístav Hodonín a přístaviště Rohatec-Kolonie), jejichž budování bylo zahájeno v roce 2007, je třeba dodat, že dokončení bylo z důvodu vysokého stavu vody a nepříznivých klimatických podmínek posunuto na 30.4.2008.

Projekt splavnění Vltavy v úseku Hluboká nad Vltavou – vodní dílo Hněvkovice získal kladný posudek

31. 1. 2008

Praha, 31. ledna 2008 – Ředitelství vodních cest ČR plánuje letos zahájení prací na splavňování Horní Vltavy pro rekreační plavbu. Dnes byl pro jeden úsek celého projektu mezi Hlubokou nad Vltavou a Vodním dílem Hněvkovice vydán kladný posudek z hlediska vlivů projektu na životní prostředí.

„Cílem projektu je obnovení splavnosti Horní Vltavy v úseku mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu“ říká Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. Projekt se skládá z několika samostatných podprojektů, které celý úsek dělí do tří částí: České Budějovice – Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice, Hněvkovice – Týn nad Vltavou. V každé části úseku je třeba pro obnovení splavnosti udělat celou řadu úprav. V roce 2006 získala první část České Budějovice – Hluboká nad Vltavou kladný posudek vlivů staveb na životní prostředí, dnes se tak stalo i pro druhou část.

Významně se tak zlepší bezpečnost plavby a zjednoduší operativní rozhodování vůdce plavidla o optimálním vedení plavidla. V kombinaci s radarem se při snížené viditelnosti podstatně omezí navigační chyby a celkově zjednoduší průjezd plavebně obtížnými úseky.

Po dokončení projektu, který je plánován na několik příštích let, se „jihočeská“ Vltava plavebně napojí na nádrž vodního díla Orlík, což dále významně rozšíří turistický potenciál o celou Orlickou nádrž na Vltavě a Otavě. V budoucnu (po dokončení plavebních zařízení na Orlíku a Slapech) pak vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest.

Stavby na Horní Vltavě jsou zařazeny do harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013, který byl v září 2007 schválen vládou České republiky.

Cílem vybudování telematického systému vodní dopravy „LAVDIS“ bylo výrazným způsobem zjednodušit, zpřístupnit a zlevnit distribuci informací o stavu vodních cest a jejich aktuální splavnosti, koordinovat provoz zejména na plavebních komorách a v přístavech a umožnit vlastníkům lodí monitoring pohybu vlastních plavidel.

V roce 2008 je v části České Budějovice – Hluboká nad Vltavou plánována modernizace jezu České Vrbné a prohloubení koryta ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou, dále pak v části vodní dílo Hněvkovice – Týn nad Vltavou vystrojení plavební komory vodního díla Hněvkovice a úprava horní rejdy plavební komory.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb