Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Tiskové zprávy

Stavba povodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy je dokončena

21. 6. 2006

Děčín 21. června 2006 – Dnes byla v přístavu Děčín – Rozbělesy, za účasti významných hostů v čele s Mgr. Vítem Šimonovským, ředitelem odboru plavby a vodních cest Ministerstva dopravy ČR, slavnostně zkolaudována a otevřena třetí část projektu povodňové ochrany plavidel na Labi. Svou důležitost a plnou funkčnost tato stavba již prokázala při letošních dubnových podvodních, kdy byl Stavebním úřadem a Státní plavební správou povolen krizový provoz a stavba tak bezpečně ochránila řadu plavidel. Povodňová ochrana plavidel zajišťuje kvalitní způsob vázání lodí k bezpečným a stabilním konstrukcím nejen za povodně. Dokončená část projektu bude předána do správy Povodí Labe, státní podnik. Celý projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje EU.

Slavnostního otevření třetí části projektu „Povodňová ochrana plavidel na řece Labi“ se rovněž zúčastnili Ing. Petr Švagr, CSc., ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Ing. Luděk Cidlina, ředitel SPS a Ing. Olga Pokorná, vedoucí oddělení strukturálních fondů Ministerstva dopravy, ČR. Za město Děčín, kterému povodňová ochrana plavidel pomohla již při letošní povodni přišel stavbu slavnostně pokřtít starosta Ing. Vladislav Raška.

„Povodňové ochraně plavidel přikládáme skutečně velkou váhu, a to především z důvodu zajištění větší bezpečnosti v případě povodně, jak při ochraně plavidel, tak i při ochraně majetku společnosti i občanů, který by byl ohrožen utrženými plavidly. Důkazem úspěšné funkce byla právě letošní povodeň. První prostředky z Evropských fondů věnované vodní dopravě tak byly investovány do bezpochyby důležitých staveb“, řekl Miroslav Šefara, ředitel ŘVC ČR. A dodal, že se v současné době pracuje na přípravě další části projektu v Mělníku, v podobě výstavby kolmé nábřežní zdi s vázacími pacholaty. Celý projekt je složen ze čtyř částí, přičemž povodňová ochrana plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy byla investičně největší. Dvě části projektu v Týnci nad Labem a v Roudnici nad Labem jsou již dokončeny a uvedeny do provozu a na čtvrté části projektu v Nymburce stále probíhají stavební práce.

Tato část projektu řeší výstavbu dvanácti kusů vysokovodních vyvazovacích prvků – dalb, navýšení čtyř stávajících dalb a výstavbu třech kusů vázacích kruhů. Celkové náklady stavby, která je umístěna v prostoru přístavního bazénu ochranného a zimního přístavu Děčín – Rozbělesy je 60,5 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Bazén ochranného a zimního přístavu je od toku Labe oddělen dělící hrází. Nové dalby a vázací kruhy budou využity nejen za povodní, ale i při běžné provozní manipulaci s plavidly.

Jednání Evropské platformy administrativ vnitrozemských vodních cest v České republice

6. 6. 2006

Praha 6. června 2006 – 8. a 9. června 2006 proběhne v České republice jednání Evropské platformy administrativ vnitrozemských vodních cest. V Praze se setkají vrcholní představitelé odborů plavby a vodních cest Evropské unie. Cílem jejich setkání bude řešení účinné podpory rozvoje vodní dopravy jako nejekologičtějšího a levného druhu dopravy, který představuje významný faktor pro vývoj ekonomiky Evropy. Jedná se především o logickou návaznost na dopravní politiku Evropské unie, která podporuje přesun dopravy ze silnice na ekologicky vhodnější druhy dopravy, jako je vodní a železniční. Evropská platforma sdružující administrativy vnitrozemských vodních cest členských států pracuje již více než 10 let a představuje koordinační orgán veřejné správy vodní dopravy pro společné řešení aktuálních problémů v tomto dopravním sektoru.

V poslední době aktivita EU na poli vnitrozemské vodní dopravy nabírá obrátky. Ve vazbě na lisabonskou strategii rozvoje ekonomiky jsou hledány rezervy v dopravních sítích a právě vnitrozemské vodní cesty se nabízejí jako vhodná alternativa. Pro zvýšení konkurenceschop­nosti plavby byly v roce 2005 na úrovni EU řešeny aplikace moderních informačních technologií formou harmonizovaných Říčních informačních služeb a v lednu tohoto roku byl schválen akční program NAIADES.

Na programu jednání v ČR je diskuse nad problematikou „malých“ vodních cest a zvýšení jejich atraktivity pro přepravu nákladů. Mezi tyto vodní cesty jsou řazeny vodní cesty právě i charakteru Labe a Vltavy. Dalším bodem jednání je postup a zkušenosti z implementace Říčních informačních služeb, vyžadovaných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady ze září 2005. Zde budou českou stranou m.j. prezentovány i výsledky současných probíhajících projektů na labskovltavské vodní cestě.

Koncepčními otázkami jsou cesty ke zvýšení publicity a politického zájmu o vodní dopravu na veřejnosti, včetně využití nástrojů programu NAIADES.

Technická jednání se budou zabývat problémy inovace lodního parku a odstraňování úzkých míst na síti vnitrozemských vodních cest.

Vlastní jednání bude probíhat na palubě lodi během cesty z Prahy do Ústí nad Labem. Závěr jednání bude v Děčíně včetně prohlídky přístavu a místa budoucí stavby Plavebního stupně Děčín.

Ředitelství vodních cest ČR komplexně představilo projekt *Plavební stupeň Děčín*

16. 5. 2006

Praha 16. května 2006 – Ing. Miroslav Šefara, ředitel ŘVC ČR společně s odborníky na biologický průzkum Mgr. Ondřejem Slavíkem a hodnocení vlivu projektu na životní prostředí (EIA) RNDr. Janem Horákem dnes na tiskové konferenci komplexně představil projekt „Plavební stupeň Děčín“ (PSD).

Lodní doprava je nejstarší způsob velkokapacitní dopravy na světě. Pro Českou republiku je spojnicí s rozvinutou sítí evropských vodních cest a s námořními přístavy právě řeka Labe. Dosažitelnost děčínských přístavů a překladišť a též loděnice v Děčíně Křešicích je pro lodní dopravu výrazně ovlivněna rozkolísaností průtoků vody v Labi a zejména dlouhými obdobími sucha, kdy je plavba zastavena. Řešením, jak odstranit tento nedostatek se zabývá ŘVC ČR již dlouhou dobu a právě dnes představil Ing. Miroslav Šefara doslova minimalizační řešení v podobě jednoho jezu – projektu PSD. „Navrhované řešení zabezpečí podmínky pro plavební ponor 1,4 m pro lodní dopravu po dobu 345 dní v roce“, řekl Ing. Miroslav Šefara. Stavba se bude nacházet na okraji města bezprostředně pod současným přístavem Děčín-Loubí směrem do Německa. „Stavba bude umístěna na plavební kilometru 98.98 a budou minimalizovány dopady na ekologicky cenné lokality“, dodal Ing. Miroslav Šefara. Plavebním stupněm, relativně subtilním sklápěcím jezem, vznikne mírné vzedmutí hladiny, které zabezpečí lodím dostatečnou hloubku vody pod kýlem. Přitom nikterak podstatně neovlivní zástavbu v Děčíně, tok řeky, ani okolní krajinu. Toto řešení splňuje parametry vodní cesty na navazujícím Labi ve Spolkové republice Německo a bude tak zárukou spolehlivého mezinárodního plavebního napojení na síť vodních cest v EU.

Kromě zlepšení plavebních podmínek pro plavu umožňuje PSD i nemalé využití energetického potenciálu Labe v tomto úseku. V projektu PSD se počítá s výstavbou vodní elektrárny se dvěmi Kaplanovými turbínami, které mají plánovaný roční výkon v průměrně vodném roce téměř 73 000 MWh. To představuje zhruba výkon, který stačí bez průmyslových objektů zásobovat celý Děčín elektrickou energií. Tímto způsobem získaná energie žádným způsobem negativně neovlivňuje životní prostředí.

V současné době již druhým rokem probíhá biologický průzkum pro období 2006 – 2007. První část studie byla zahájena v březnu 2005 a ukončena v únoru 2006. V tomto období byly sumarizovány dostupné informace a proběhla první inventarizace flóry a fauny. „Realizace PSD ovlivní morfologii říčního koryta a v návaznosti i zástupce fauny a flóry“, řekl Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D. a dodal, že byla předběžně vymezena prostředí a skupiny organismů u nichž bude vliv významný nebo naopak zanedbatelný. V závislosti na biologický průzkum jsou stanovena minimalizační opatření (rybí přechody, suchozemský migrační biokoridor, transfér prostředí, apod.) a kompenzační opatření (rozšíření zbytků záplavové zóny, obnovení komunikace hlavního toku Labe s přítoky, úprava v současné době nevyhovujících břehových struktur pro zvýšení četnosti stanovišť rostlin a živočichů).

RNDr. Jan Horák dále na tiskové konferenci k projektu PSD řekl: „Záměr „Plavební stupeň Děčín“ je nutné hodnotit podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jako vodní cestu včetně jezů pro vnitrozemskou dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1350 tun“. V souladu s tímto zákonem jsou hodnoceny všechny vlivy tohoto záměru na jednotlivé složky životního prostředí, a to v celém procesu EIA (Environmental Impact Assessment) až do vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. „V současné době se proces EIA nachází ve fázi zpracování dokumentace EIA“, dodal RNDr. Jan Horák.

Informační materiál k projektu Plavební stupeň Děčín (572 kB)

Labe rozmrzlo a stavba protipovodňové ochrany plavidel v historickém centru měst

12. 4. 2006

Nymburk 12. dubna 2006 – Po dlouhé zimě, kdy řeka zcela zamrzla, byly dnes v ochranném přístavu Nymburk zahájeny práce na stavbě čtvrté části projektu protipovodňové ochrany plavidel. Nyní se práce ze břehu přesunuly do vody. K této části realizace je nutné použít speciální podvodní dozer Komatsu, který bylo nutné k pracím připravit ještě v době zamrzlé řeky – mechanizací musely být ledy rozlámány. V současné době se pracuje na betonování podkladních desek, bednění patek, osazování armatury a betonáží vlastních patek, a to na kótu –20 cm od vyprojektovaného vrchního líce. Vzniklý prostor bude vydlážděn kamennou dlažbou. Dokončení projektu se předpokládá v srpnu letošního roku.

Čtvrtá, již poslední část projektu řeší výstavbu deseti kusů vysokovodních vázacích kruhů po obvodu současného přístavního bazénu, které budou za vysokých vodních stavů sloužit pro bezpečné vyvázání plavidel. Rozmístění kruhů umožní i příčné vyvazování a tím využití celé plochy přístavního bazénu. Vyvazování nákladních plavidel při běžných provozních stavech na Labi nebude povoleno. V rámci souvisejících prací budou zároveň na pravém břehu přístavu vyměněna stávající schodiště, která jsou již v havarijním stavu. Součástí stavby je i prohrábka dna přístavního bazénu na hloubku přilehlé vodní cesty, úprava kamenného záhozu na březích bazénu, výměna osvětlovacích stožárů mezi přístavním bazénem a Labem a obnova nástupiště osobních lodí s novou kamennou dlažbou a vázacími prvky pro menší lodě. Celkové náklady stavby činí 16 492 tis. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z Evropského fondu regionálního rozvoje EU a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že ochranný přístav Nymburk se nachází v atraktivním historickém centru města, byl již projekt i jeho realizace úzce řešena ve spolupráci s městem Nymburk. Zástupci města se pravidelně účastní kontrolních dnů. V projektu je počítáno i s tím, aby dokončená stavba pohledově co nejméně rušila okolí. V rámci opatření pro ochranu plavidel za povodní bude provedena i úprava břehu a vybudováno nástupiště pro osobní lodě, což výrazně zlepší stávající situaci rekreační zóny a podmínky po rozvoj osobní lodní dopravy a turistiky v oblasti.

Děti navrhly celkem 103 log

7. 4. 2006

Děčín, Praha 7. dubna 2006 – Vyhlášení soutěže „Navrhni své logo“ k projektu Plavební stupeň Děčín se setkalo s mimořádným zájmem dětí všech věkových kategorií. Celkem děti nakreslily 103 návrhů. Soutěže se zúčastnilo 8 děčínských základních škol.

Soutěž probíhá pod záštitou starosty města Děčína Ing. Vladislava Rašky a Ředitelství vodních cest ČR v čele s Ing. Miroslavem Šefarou.

V současné době probíhá zpracovávání a vyhodnocování převzatých návrhů log. Pětičlenná hodnotící komise zasedne 12. dubna 2006 a vyhlásí vítězné logo. Pro vítěznou třídu připravilo Ředitelství vodních cest ČR vlastivědný výlet lodí Praha – Slapy s průvodcem, který děti seznámí s okolní přírodou, vodní cestou a plavbou obecně. Ostatní třídy vítězné školy, které se soutěže zúčastnily se společně s dalšími sedmi finálovými třídami podívají na sportovní dětský den. Pro tyto děti jsou připraveny různé sportovní a zábavné soutěže za hezké ceny.

Peníze z EU ochránily majetek lidí při letošní povodni

6. 4. 2006

Praha, 6. dubna 2006 – Ředitelství vodních cest ČR jako organizační složka Ministerstva dopravy ČR ihned reagovalo na situaci, která nastala při katastrofické povodni v roce 2002 a zásadním způsobem prostřednictvím projektu „Povodňová ochrana plavidel na Labi“ zajistila kvalitní způsob vázání lodí k bezpečným a stabilním konstrukcím nejen v přístavu Děčín – Rozbělesy, ale i v Roudnici nad Labem, Týnci nad Labem a v Nymburce. ŘVC ČR ukázalo jak efektivně je schopno využít finanční prostředky získané z Operačního programu Infrastruktura, protože projekt je ze 60% spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Při letošní povodni, která významně zasáhla dolní tok řeky Labe byly, ani ne rok po zahájení prací, prověřeny nově realizované protipovodňové ochrany plavidel v Týnci nad Labem, Roudnici nad Labem a především v přístavu Děčín – Rozbělesy a ukázala se tak jejich neoddiskutovatelná důležitost a plná funkčnost. V Děčíně, kde práce na protipovodňové ochraně plavidel nejsou ještě zcela dokončeny a zkolaudovány, povolil Stavební úřad společně se Státní plavební správou krizový zkušební provoz již hotové části, aby mohl být ochráněn nejen majetek obyvatel, ale i lodě samotné před jejím případným utržením a nedošlo tak k podobným milionovým škodám jako v roce 2002. Ve všech uvedených oblastech jsou v tuto chvíli uvázány desítky lodí.

V současné době se připravuje ještě pátá část projektu „Povodňová ochrana plavidel na Labi“ v Mělníku, kde se plánuje výstavba kolmé nábřežní zdi s vázacími pacholaty.

Telematický systém vodní dopravy má za sebou první krok k uvedení do provozu

13. 3. 2006

Praha 13. března 2006 – Ředitelství vodních cest ČR zajišťuje jako investor zavádění tzv. telematického systému vodní dopravy, který představuje univerzální informační prostředí pro uživatele vodních cest. Cílem tohoto systému je výrazným způsobem zjednodušit, zpřístupnit a zlevnit distribuci informací o stavu vodních cest, jejich aktuální splavnosti, koordinovat provoz zejména na plavebních komorách a v přístavech a v neposlední řadě umožnit rejdařům monitoring pohybu jejich plavidel. Tento systém, pro který byl přijat název LAVDIS (Labsko Vltavský Dopravní Informační Systém), se týká řek Labe a Vltavy, a to v celkové délce 303 km. Zaváděním tohoto systému se podporuje rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí a zvyšuje se její bezpečnost.

Projekt zavádění telematického systému je významnou měrou spolufinancován Evropským regionálním rozvojovým fondem prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura a je založen na jednotném evropském standardu Říčních informačních služeb, jejichž zavádění je na evropsky významných vodních cestách na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2005/44/ES povinné.

Základní filozofie budovaného informačního systému je založena na vytvoření centrální databáze na Státní plavební správě v Praze. S touto databázi budou uživatelé pracovat buď prostřednictvím Internetu, a to jak v kanceláři, tak i na lodi, nebo s využitím speciálních programů pro monitorování pohybu lodě, běžících na počítači v kormidelně lodě. Společným informačním systémem sloužícím pro privátní uživatele vodní cesty i pro státní správu je dosahováno synergických efektů spolupráce. Dojde tak nejen ke zlepšení řízení logistického řetězce, ale monitorováním pohybu plavidel i ke zvýšení bezpečnosti při nenadálých havarijních situacích.

V roce 2005 se podařilo zprovoznit uvedenou centrální databázi, do testovacího provozu uvést veřejnou část s obecnými informacemi o vodních cestách a zejména vyvinout software pro sledování pohybu lodí pomocí družicového naváděcího systému GPS. Technologie využívá běžné komponenty, jako standardní počítač PC s mobilním připojením na Internet přes mobilní telefon GSM a s připojenou anténou GPS. Během roku 2006 bude několik plavidel tímto systémem vybaveno a bude probíhat jeho testování v reálných podmínkách. Přínosem pro dopravce je zejména bezplatné pořízení příslušného software včetně využívání centrální databáze, kdy provozní náklady tvoří pouze připojení na Internet. Postupně bude možné využít systém i pro distribuci elektronických nákladových dokumentů včetně hlášení připlutí do přístavů v ČR i v zahraničí a na plavební komory.

Během 1.pololetí roku 2006 bude systém propojen s jednotlivými plavebními komorami na Labi a rejdaři i státní správa budou mít přehled o jednotlivých proplavováních. Rovněž bude podstatným způsobem zkvalitněno statistické sledování provozu na vodních cestách.

Nedílnou součástí systému zaváděnou v roce 2006 bude elektronické rozesílání a publikace zpráv o plavebních podmínkách, omezeních a vodních stavech. V jednotném prostředí tak budou k dispozici veškeré aktuální informace o splavnosti včetně dostupných předpovědí. Propojením se zahraničními systémy standardu RIS bude umožněno získávat informace o plavebních podmínkách a monitorovat pohyb plavidel z jednotného prostředí webových stránek LAVDIS po celé Evropě.

V neposlední řadě budou v rámci tohoto systému vytvořeny podmínky pro využívání elektronické plavební mapy typu Inland ECDIS na plavidle, která se rovněž stává v Evropě v palubních navigačních systémech standardem. Během roku 2006 by měla být pokryta celá labskovltavská vodní cesta zkušební verzí map.

Řešením projektu Telematického systému – LAVDIS se úspěšně daří držet krok v aplikaci moderních informačních technologií ve vnitrozemské plavbě s ostatními evropskými zeměmi a je pravděpodobné, že svou dílčí měrou přispěje k lepšímu uplatnění vodní dopravy na dopravním trhu. Ve spolupráci státu jako správce dopravní infrastruktury a privátních firem jako jejími uživateli lze dosáhnout významných úspor než při zavádění zcela samostatných systémů. Stát tímto zároveň podporuje rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí včetně zvýšení její bezpečnosti.

Projekt „Plavební stupeň Děčín“ bude mít své logo

9. 3. 2006

Děčín/Praha 9. března 2006 – Město Děčín a Ředitelství vodních cest ČR vyhlásili soutěž „Navrhni své logo“ pro žáky čtvrtých, pátých, šestých a sedmých tříd základních škol v Děčíně. Žáci budou navrhovat logo k projektu „Plavební stupeň Děčín“.

Žáci od čtvrtých až po sedmé třídy základních škol vyhlášením soutěže získali zajímavou šanci jak navrhnout své vlastní logo, které „Plavební stupeň Děčín“ bude provázet od samého začátku až do jeho dokončení. Tento projekt je významný nejen pro město Děčín, ale i pro celou Českou republiku a zabezpečí tak po labské vodní cestě přístup České republice k moři.

Žáci budou tvořit logo za celou třídu, každá třída pak může odevzdat maximálně tři návrhy. Dětem je dán velký prostor k rozvinutí jejich fantazie. Návrhy log mohou být z oblasti přírody, mohou se týkat vody, lodí, plavebního průmyslu i samotného města Děčín. Hodnoceno pak nebude nejlepší technické provedení, ale nejlepší a nejoriginálnější nápad, který nejlépe vystihne podstatu projektu plavebního stupně Děčín.

A jaká je odměna pro nejúspěšnější grafiky? Hlavní cenou pro vítěznou třídu je jednodenní výlet lodí Praha – Slapy, s občerstvením a výkladem zajímavostí o plavbě, řece a přírodě v okolí. Druhou odměnou za velké snažení malých grafiků a návrhářů bude účast na zábavném sportovním dnu, na který budou pozvány všechny zúčastněné třídy vítězné školy a dále třídy z ostatních škol, které se probojují do finálového výběru.

Pro město Děčín ale i pro celou Českou republiku je jedinou spojnicí s rozvinutou sítí evropských vodních cest a s námořními přístavy právě řeka Labe. Dosažitelnost děčínských přístavů a překladišť a také loděnice v Křešicích je pro lodní dopravu výrazně ovlivněna rozkolísaností průtoků vody v Labi a zejména dlouhodobými obdobími sucha, kdy je plavba zastavena. Právě projekt „Plavební stupeň Děčín“ odstraní plavci proklínanou plavební úžinu Heger v centru Děčína pod Tyršovým mostem a celkově zkrátí období zastavené plavby z důvodu nedostatku vody na minimum. Umožní tak bezproblémový provoz ekologické vodní dopravy.

Stavba protipovodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín pokračuje

5. 1. 2006

Děčín 5. ledna 2006 – Stavba protipovodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy, která je prvním významnějším projektem na vodních cestách spolufinancovaným z Evropského fondu regionálního rozvoje EU se posunula do své druhé části.

Projekt „Povodňová ochrana plavidel na řece Labi“ je jedním z projektů, kterému investor Ředitelství vodních cest ČR přikládá velkou váhu a to především z důvodu zajištění větší bezpečnosti, jak při provozu na řece, tak při ochraně plavidel v případě povodně. Tento projekt je složen ze čtyř částí, přičemž povodňová ochrana plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy je investičně největší. Dvě části projektu v Týnci nad Labem a v Roudnici nad Labem jsou již dokončeny a uvedeny do provozu a na poslední, čtvrté části projektu v Nymburce probíhají stavební práce.

Tato část projektu řeší výstavbu dvanácti kusů vysokovodních vyvazovacích prvků – dalb, navýšení čtyř stávajících dalb a výstavbu třech kusů vázacích kruhů. Celkové náklady stavby, která je umístěna v prostoru přístavního bazénu ochranného a zimního přístavu Děčín – Rozbělesy je 60,5 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Bazén ochranného a zimního přístavu je od toku Labe oddělen dělící hrází. Nové dalby a vázací kruhy budou využity nejen za povodní, ale i při běžné provozní manipulaci s plavidly.

V současné době je dokončeno zvýšení stávajících dalb. Stavba dvanácti nových dalb je ve fázi před dokončením. Z dvanácti dalb je šest zcela kompletních (včetně úvazných prvků). Zbývajících šest dalb je usazeno a připraveno k dokončení (chybí sváry). Všechny dalby jsou opatřeny ochranným nátěrem a v příznivějším klimatu bude provedena oprava nátěrů po svárech. Dále probíhá odtěžování pracovní plošiny od dalby číslo dvanáct ve směru k dalbě číslo čtyři kde je pracovní plošina již odtěžena a ve stejném rozsahu je proveden i kamenný zához.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.05.2006.

V případě náhlých povodní je již možné použít k vyvazování plavidel čtyři nastavované dalby a čtyři dalby nové, kde je provedeno odtěžení zeminy.

Územní rozhodnutí k projektu „Nový plavební stupeň Přelouč“ nabylo právní moci

2. 1. 2006

Praha 2. ledna 2006 – Dne 30. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby „Nový plavební stupeň Přelouč“. Toto územní rozhodnutí vydal odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči na základě návrhu investora, kterým je Ředitelství vodních cest ČR.

Nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „Nový plavební stupeň Přelouč“ je velmi významným mezníkem při realizaci celého projektu a je základním předpokladem pro zahájení stavby. Tento ekologicky a ekonomicky výhodný projekt je zároveň klíčovým a zásadním bodem rozvoje vodní dopravy definovaným Dopravní politikou ČR jako „prodloužení splavnosti Labe do Pardubic“. Mezinárodně významná vodní cesta tak bude prodloužena o 23 km až do přístavu v Pardubicích a na českém území dosáhne délky přibližně 235 km. Současný odhad celkových nákladů projektu nového plavebního stupně Přelouč je cca 1,5 miliardy Kč a bude v plné výši hrazen z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Realizací výše uvedeného projektu bude vybudován plavební kanál s novou plavební komorou v celkové délce cca 3200 m, a to na pravém břehu řeky Labe, který umožní překonat spád 8,4 m mezi současnými jezovými zdržemi Týnec nad Labem a Přelouč. V rámci této akce proběhne také výstavba dvou nových mostů přes řeku Labe a plavební kanál na silnici II/333, které nahradí průjezd po stávajícím úzkém mostě na jezu.

Investor Ředitelství vodních cest ČR bude při realizaci projektu plně respektovat požadavky, které vyplývají ze závěrů posuzování vlivu „Nového plavebního stupně Přelouč“ na životní prostředí (EIA) a udělených výjimek ze strany ministerstva životního prostředí včetně kompenzačních a minimalizačních opatření, ke kterým patří např. stavba biokoridoru, obnova mokřadů, apod.

Stavbou plavebního stupně bude zcela zachován proudný úsek řeky tzv. „Labské hrčáky“ a ekologicky cenné biocentrum „Slavíkovy ostrovy“ bude zasaženo jen zcela okrajově, naopak realizací řady doprovodných opatření dojde ke zvýšení ekologické hodnoty území oproti současnému stavu. Dále bude zachován památkově chráněný objekt jezu a vodní elektrárny Přelouč z roku 1927, jehož původní funkce umožnit plavbu do Pardubic bude touto stavbou po dlouhých letech naplněna.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb