Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Zveme všechny příznivce plavby a krásných lodí na prohlídku ZKMR BESKYDY a výstavy o plavbě ve dnech 2. a 3.4. od 11 do 18 hodin na přístaviště Praha - Nábřeží Ed. Beneše. Vstup zdarma. Odborný výklad zajištěn pracovníky Muzea Děčín a ŘVC ČR. Více zde..
Právě probíhá mezinárodní jednání projektu RIS COMEX na téma říční informační služby a navigace na vnitrozemských vodních cestách Evropy. Experti z 13 zemí řeší v Praze vývoj a využití elektronických bójí. Výrazný posun v bezpečnosti plavby, usnadnění práce kapitánů a navigátorů. Od klasických bójí k chytrým, které mohou vysílat informace do navigačních systémů lodí, až po operativní řízení provozu pomocí virtuálních bójí. Velmi blízká budoucnost plavby. Více zde..
Právě vychází nejnovější číslo časopisu. Jeho elektronickou verzi naleznete na Více zde..

Tiskové zprávy

Stavba protipovodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy byla zahájena

25. 8. 2005

Děčín 25. srpen 2005 – Dnes byla slavnostně zahájena stavba protipovodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy, která je prvním významnějším projektem na vodních cestách spolufinancovaným z Evropského fondu regionálního rozvoje EU.

„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na rozvoji a ochraně labské vodní cesty“, řekl Ing. Jan Bukovský, vedoucí oddělení rozvoje investora Ředitelství vodních cest ČR a dodal, že je to první a investičně největší část tohoto projektu. Další tři stavby v Nymburce, Týnci nad Labem a Roudnici nad Labem budou zahájeny co nejdříve. „Občané Děčína a okolních obcí se již nebudou muset obávat ohrožení uvolněnými plavidly v případě povodní, jak tomu bylo v roce 2002“, řekl Pavel Jeřábek první místostarosta města Děčín.

Tato část projektu řeší výstavbu dvanácti kusů vysokovodních vyvazovacích prvků – dalb, navýšení čtyř stávajících dalb a výstavbu třech kusů vázacích kruhů. Celkové náklady stavby, která je umístěna v prostoru přístavního bazénu ochranného a zimního přístavu Děčín – Rozbělesy je 60,5 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Bazén ochranného a zimního přístavu je od toku Labe oddělen dělící hrází. Nové dalby a vázací kruhy budou využity nejen za povodní, ale i při běžné provozní manipulaci s plavidly.

Provoz přístavu a nejbližšího okolí bude ovlivněn jen minimálně, a to pouze dočasnými zábory v prostorách přístavu, po dobu provádění stavby – plocha přístavu se zmenší. V případě náhlých povodní je v přístavu možné ukotvit a upevnit stejný počet plavidel jako dosud. Stavbou nebude tato funkce přístavu žádným způsobem ovlivněna ani omezena.

Stavba ani realizovaný projekt nebude mít žádným negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem emisí, odpadních látek ani hluku. Vytěžený materiál, především z prohrábek dna, která se provede z vody, bude odvezen ekologickou vodní dopravou na deponie mimo staveniště. Jedná se především o písčité až jílovitě-písčité štěrky a kamenité a balvanité štěrky.

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána pražská společnost Zakládání staveb, a.s.. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2006, nicméně část stavby bude ve zkušebním provozu již letošní rok.

Zhotovitel: Zakládání staveb, a.s. byla založena 29.9.1993. Spo­lečnost nabízí široké spektrum technologií speciálního zakládání staveb, ke kterým patří podzemní stěny, piloty a zápory, mikropiloty a mikrozápory, zemní kotvy, injektáže, trysková injektáž, vibroflotace, beranění a vibrování, zatěžovací zkoušky a měření, geotechnický průzku, stavby pro ekologii, projekce, vývoj a laboratoře a v neposlední řadě zemní práce. Společnost je vlastníkem certifikátů stavebních prací v oboru speciálního zakládání staveb a stavebních prací v rozsahu HSV.

 

Přístavní zeď v dolním plavebním kanále Lovosice je zkolaudovaná

4. 8. 2005

Lovosice 4. srpna 2005 – dnes byla úspěšně zkolaudovaná přístavní zeď v dolním plavebním kanále Labe v Lovosicích, která významně zlepší nejenom nakládku plavidel, ale umožní i bezpečné a pohodlné nastupování pasažérů.

Přístavní zeď je vybudována na levém břehu dolního plavebního kanálu plavebního stupně Lovosice na řece Labi, v prostorách stávajícího veřejného přístavu, ve velmi zanedbané a nevyužívané části průmyslové zóny města. Výstavba této přístavní zdi byla zahájena v říjnu 2004. Investorem je Ředitelství vodních cest ČR, přičemž celkové náklady na výstavbu činily více jak 18,5 mil. Kč a jsou zcela hrazeny z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celá stavba je řešena na nejvyšší evropské technické úrovni a byla rozdělena na tři části. Na výstavbu přístavní zdi, úpravu koryta a výstavbu zpevněné plochy. Přístavní zeď je dlouhá 157,2 m a slouží pro jedno až tři plavidla, podle jejich délky. Výška zdi dosahuje 5,3 m, z čehož 2,3 m je výška nad normální hladinou řeky. Celková pohledová plocha díla je 1 571 m2. Stabilita stěny je zajištěna kotvením do železobetonových pilot pomocí tyčových kotev z hladkých předpínacích tyčí a v horní části je zakončena železobetonovým trámem. Výstupní žebříky a schodiště ulehčují výstup z plavidel. V rámci úpravy koryta došlo k odtěžení šikmého břehu před lícem přístavní zdi na úroveň dna. Těžba byla provedena po dokončení přístavní zdi a to z vody. Odtěžená zemina a kamenné opevnění bylo opět použito jako zásyp a doplnění kamenného záhozu. Přebytek tohoto materiálu byl ekologicky uložen na skládce.

Dílo bude sloužit především pro překlad agrárních produktů z přilehlého sila při dopravě do a ze zahraničí. Silo překládá zboží velmi ekologickým způsobem, bez úniku prachu do okolí, a to přímo bez nutnosti použití jiných přepravních prostředků. Dílo představuje podstatné zvýšení rentability lodního provozu a nabídky výhodných služeb pro zákazníky v oblasti dopravy. Přístavní zeď umožní nakládku zboží o objemu 700 až 800 tun za jeden den. Dále zkrátí dobu nakládky lodí, minimalizuje prostoje lodí při nakládce, usnadňuje koordinovaný posun lodí a v neposlední řadě přispěje ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu.

Vedlejší, ale nezanedbatelnou funkcí přístavní zdi je povodňová ochrana plavidel. Zeď je uzpůsobena tak, aby v případě povodní bylo možné přivázat lodě k vázacím kruhům. Tím nedojde k jejich uplavání, které by mohlo způsobit na vodním toku škody na životním prostředí.

Vzhledem k umístění stavby nedošlo k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu. Výstavba a následný provoz přístavní zdi neměl a nemá žádný negativní vliv na životní prostředí a žádným způsobem nenarušuje funkci Chráněné krajinné oblasti České Středohoří, která leží nedaleko stavby.

Protipovodňová ochrana plavidel má zelenou

26. 7. 2005
Ředitelství vodních cest ČR získalo finanční podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje na projekt „Povodňová ochrana plavidel na Labi“.

Realizace kvalitní povodňové ochrany plavidel má zabránit stržení plavidel říčním proudem, v případě povodní, k čemuž v některých případech došlo během katastrofálních povodní na řekách Vltava a Labe v roce 2002.

Ředitelství vodních cest ČR, jako investor, obdrželo rozhodnutí o spolufinancování projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje. Prostředky získalo v rámci Operačního programu Infrastruktura a jedná se o první významnější projekt na vodních cestách, který je spolufinancován EU. Odhad celkových investičních nákladů tohoto projektového záměru činí téměř 77,1 mil. Kč bez DPH. Z 60% bude projekt hrazen z výše uvedeného Evropského fondu regionálního rozvoje a zbylých 40% uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekt je zaměřen na čtyři oblasti: přístav Děčín – Rozbělesy, který zaujímá největší část investice, a to 60,5 mil. Kč bez DPH, dále ochranný přístav Nymburk, nadjezí Týnec nad Labem a horní plavební kanál Roudnice nad Labem. Vzhledem k tomu, že ochranný přístav Nymburk se nachází v atraktivním historickém centru města, bude zde v rámci opatření pro ochranu plavidel za povodní, provedena úprava břehu a vybudováno nástupiště pro osobní lodě, což výrazně zlepší stávající situaci rekreační zóny a podmínky pro rozvoj osobní lodní dopravy a turistiky v oblasti. Tato část projektu je úzce řešena ve spolupráci s městem Nymburk.

Plánované stavby neleží v oblasti Natura 2000 a nebudou mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Během stavby bude veškerý přebytečný výkop odvezen na deponie mimo staveniště, aby nemohlo dojít ke znečištění vody. Související zemní práce jako jsou např. prohrábky dna v Děčíně a Nymburku budou prováděny z větší části z vody a odtěžený materiál bude odvezen ekologickou vodní dopravou přímo na deponie k dalšímu využití, především jako násypový materiál.

V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele staveb, na základě kterých bude možné upřesnit investiční náklady na realizaci tohoto projektu. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2006.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb