Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Přestřižením pásky na lodi Najade byl dnes za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka slavnostně zakončen projekt Modernizace rejd plavební komory Praha - Štvanice. Lodě proplouvající druhou nejzatíženější plavební komorou v České republice mohou nyní bezpečně vyčkávat, až bude komora připravena na proplavování. Malá rekreační plavidla přitom nebudou ohrožena velkými loděmi. Více zde..
Právě vychází letošní první číslo časopisu Vodní cesty a plavba. Klikněte na více zde a dostanete se k odkazu na knihovnu elektronických verzí časopisu. Přejeme Vám pěkné počtení. Více zde..
Ode dneška slouží chodcům nový most přes Labe mezi Valy a Mělicemi. Stavbu, s celkovými náklady 258 mil. Kč, které ze 77 % financuje Státní fond dopravní infrastruktury a zbývající část hradí Pardubický kraj, ještě čekají další práce tak, aby koncem června na most mohla vyrazit i auta. Více zde..

Tiskové zprávy

Poříční policie se nyní během povodní soustředí hlavně na ochranu občanů

7. 4. 2016

Praha, 7. dubna 2016 – Dnes byla slavnostně otevřena nová úvaziště služebních lodí Policie ČR na Vltavě v Praze u Veslařského ostrova a na Labi v Nymburku, která umožní plnou akceschopnost policejních člunů i během povodní. Investorem stavby bylo Ředitelství vodních cest ČR.  

„Mezi priority investiční činnosti Ředitelství vodních cest ČR patří zajištění bezpečnosti plavebního provozu, která se neobejde bez účinné práce poříčních oddělení Policie ČR. K ní přispěla i tato unikátní stavba, jejíž náklady ve výši necelých 19 mil. Kč financoval Státní fond dopravní infrastruktury,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

 

 „Byla to naše dlouhodobá snaha a vize, která přináší výhody při povodňových stavech hlavně občanům a firmám žijícím a působícím v přímé blízkosti řek,“ seznamuje nás s důvody této stavby ppor. Radek Trojan, vedoucí Poříčního oddělení Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. „Dosud jsme totiž v době, kdy jde doslova o minuty a hladina řeky nezadržitelně stoupá, zachraňovali a přemísťovali nejdříve plovoucí garáže služebních plavidel do ochranných přístavů tak, jak nám předepisuje povodňový plán. Chránili jsme v první řadě policejní mnohamilionovou techniku, která je potřebná v dalších fázích zvýšených průtoků řeky. Správným postupem je ale naopak pomáhat v těchto chvílích lidem a ochránit tak lidské životy a majetky v okolí řek. V této fázi není nikdy času nazbyt. Podmínkou tohoto řešení je ale zabezpečení techniky, a to jsme dosud, bohužel, bez přesunů zajistit nemohli,“ vysvětluje Radek Trojan a dodává, že „nová úvaziště tento problém odstranila“.

 

Konstrukce nových moderních ochranných stání je řešena tak, aby mola s plovoucími garážemi a plavidly přečkala na tomto místě i nejvyšší povodně, jako byla v roce 2002. Při změně výšky hladiny se plovoucí mola s garážemi výškově pohybují podél jedenáctimetrových daleb. Celou bezpečnost ještě garantuje jištění dvojicí ocelových řetězů do bloků na břehu. Stavbu vybudovala firma Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

 

Během slavnostního otevření úvaziště policisté poříčního oddělení předvedli ukázku vzorového zásahu na vodě se záchranou tonoucího. K vidění byla rovněž unikátní technika policejních potápěčů, kteří jsou nasazováni do terénu za každého počasí na extrémní operace, na něž si nikdo jiný netroufá.

 

„Doufám, že nás situace z roku 2002 už nepotká, tehdy jsme byli svědky mimořádné události, na kterou vzpomínáme neradi. Ale ani v roce 2013 to nebylo jednoduché,“ vzpomíná na poslední velkou vodu Radek Trojan. „Pokud však taková situace znovu nastane, budeme na ni s novým ochranným stáním připraveni mnohem lépe a můžeme pomáhat a chránit dříve - v době, kdy je to nejvíce potřeba,“ dodává Radek Trojan.

 

Stavby v Praze a v Nymburce začaly během února 2015 výrobou kovových prvků v dílnách, následně byly prováděny zemní práce a prohrábky řeky pro zajištění bezpečných hloubek v prostoru pod jednotlivými moly v době, kdy je v řece naopak vody málo. Následně byly provedeny vrty do dna, do nichž se zapustily ocelové dalby. Následovalo ukotvení plovoucích mol, lávek a úvazných prostředků na konci roku 2015. 

 

Zveřejněna je nová dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín

11. 3. 2016

Praha, 11. března 2016 – Dnes Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo přepracovanou a doplněnou dokumentaci EIA na Plavební stupeň Děčín. Veřejnost i kompetentní úřady mají nyní možnost si dokumentaci prostudovat a uplatnit své připomínky.

„V dokumentaci široký tým expertů zohlednil veškeré připomínky Ministerstva životního prostředí, veřejnosti i SRN, které byly uplatněny vůči předchozí verzi dokumentace z ledna 2012, jež Ministerstvo životního prostředí vrátilo k dopracování,“ prohlásil ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „ŘVC ČR nyní chystá několik besed s veřejností, kde bude o této stavbě i jednotlivých aspektech řešených v dokumentaci EIA otevřeně diskutováno.  První akce se uskuteční 4. dubna v Děčíně pod patronátem ministra dopravy a primátorky města Děčín. Naváže se tak na úspěšně zahájený dialog konferencí Vodní doprava na Labi, která se uskutečnila 14.května 2015 za účasti ministrů dopravy i životního prostředí,“ dodal. Otevřenost předložené dokumentace EIA ze strany ŘVC ČR je umocněna zveřejněním podkladových studií, ze kterých Dokumentace EIA čerpá.

 

Hlavní novinky v této podobě dokumentace EIA jsou následující:

 

  • Technické řešení doporučované varianty bylo na základě českých i německých připomínek zdokonaleno v oblasti bezpečné poproudé migrace ryb osazením tzv. fish-friendly turbín s velmi nízkým rizikem poranění ryb při průchodu turbínou. Jedná se o nejmodernější typ turbín vyvinutý v Nizozemí.

 

  • Při zpracování nové dokumentace EIA byla věnována značná pozornost zejména prověření možné proveditelnosti tzv. bezjezových variant. Expertní posudek ČVUT ve výsledku doložil nevhodnost tohoto řešení a nezbytnost výstavby plavebního stupně.

 

  • Je zpracován manipulační řád, který jednoznačně definuje způsoby manipulace na vodním díle a výpočty doložil, že nedojde k ovlivnění území SRN ani ke zhoršení odtokových poměrů, což dokládá i nezávislý posudek výzkumné instituce VÚV TGM.

 

  • Dále bylo zpřesněno zdůvodnění veřejného zájmu na realizaci investiční akce a došlo k zohlednění všech relevantních připomínek z předchozího procesu EIA. Velký důraz je kladen na přehlednost biologických průzkumů a celkových závěrů, včetně jejich odůvodnění.

 

Plavební stupeň Děčín zajistí splavnost Labe do Děčína téměř po celý rok, kdy za stejných průtoků v řece bude možné lodě nakládat na ponor o přibližně 40 cm vyšší než nyní. Dosáhne se stejných parametrů, jako SRN přislíbilo zajistit na německém Labi. Díky polovičnímu spádu řeky tam není nutné stavět žádné jezy. Již nyní rozdíl ponorů v ČR a Německu představuje asi 30 cm ponoru. Zajištění trvalé splavnosti umožní, aby rejdaři poskytovali zákazníkům kontinuální a plánované přepravy a vyčlenili plavidla pro Labe bez rizika, že zůstanou na několik měsíců díky suchu uvězněny.

Na zbývajícím úseku mezi Děčínem a Ústím n.L., kde není jez, bude kombinací regulace hladiny, přípřeže a rozkládání nákladu zajištěno, že po 94 % dnů v roce očekávaný objem zboží dojede až do vnitrozemí.

 

Od dnešního dne je ve vestibulu Ministerstva dopravy v Praze přístupný nový interaktivní model Plavebního stupně Děčín, kde se moderní názornou formou může veřejnost seznámit s tímto projektem a jeho specifiky.

 

 

Přístaviště na Vltavě u Českých Budějovic hlásí hotovo

8. 10. 2015

Praha, 8. října 2015 – Dnes se završila výstavba sítě veřejných přístavišť na nové vodní cestě mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou otevřením přístaviště Purkarec na Hněvkovické přehradě. Nyní tak mají osobní lodě i hausbóty možnost bezpečně přistát v každé zajímavé obci podél vodní cesty. Investorem stavby bylo Ředitelství vodních cest ČR.

„Vodní cesta bez přístavů a přístavišť je jako železnice bez nádraží a zastávek. Jsem rád, že dnes můžeme navršit několikaletý program budování přístavišť na nové jihočeské vodní cestě a kvalitou se tak přibližujeme evropským řekám a kanálům, na které mnoho Čechů jezdí za rekreací,“ prohlásil ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „Oproti loňskému roku hlásí plavební komora Hluboká n.V. o 70 % více proplavených lodí, narůstá i České Vrbné. Přístav na Hluboké má za sebou první zaváděcí sezónu, kdy zejména v její druhé polovině pohyb v přístavu citelně vzrostl. 13 lodí mělo své místo rezervováno po celou sezónu, potěšitelný je start první půjčovny, další lodě sem připlouvaly na návštěvu. Zásadní změnu čekáme od sezóny 2017, kdy poslední překážka v podobě jezu Hněvkovice u Týna nad Vltavou už nebude bránit volné plavbě na Orlík a stovky lodí z přehrady vyrazí směrem k metropoli jižních Čech,“ dodal.

Nové přístaviště má 50 m dlouhé plovoucí molo z železobetonových plováků vyplněných polystyrenem, jako osvědčené konstrukce na Vltavě. Přístup je pomocí bezbariérové rampy přímo od kostela v centru Purkarce. Molo je ukotvené k ocelovým sloupům (zvaným dalby) tak, aby odolalo povodním i zámraze hladiny. Obdobně jako jinde je k dispozici připojení lodí na elektrickou energii. Přístaviště slouží jako zastávka pro osobní lodě, malá plavidla a hausbóty zde mohou stát nejdéle 48 hodin, přečkat noc a navštívit obec i okolí.

 

Přístaviště vznikalo v úzké spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou, jehož je Purkarec součástí. „Město se na stavbě podílelo přístupovým chodníkem, bezprostředně vedle začíná nádherná cyklostezka podél Vltavy na Hlubokou, takže zde se ideálně plavba propojuje s turistikou a sportem. Purkarec je historická vorařská obec, dnes se opět stává střediskem plavby,“ prohlásil starosta města Tomáš Jirsa. „Je krásný pocit, když na hladině postupně přibývají další a další lodě a turistický ruch tak dostává nový impulz. Spolu s letos otevřeným přístavem na Hluboké získává plavba potřebnou infrastrukturu a nyní je na podnikatelích, jak této příležitosti ve svých službách využití,“ dodal.

Stavební práce zde byly zahájeny v lednu letošního roku, během snížené hladiny přehrady se do skály ukotvily masívní sloupy a poté bylo během jara a léta zkompletováno vlastní molo. Vítězem výběrového řízení na provedení stavby se stala firma METROSTAV a.s. Celkové náklady dosáhly 21,7 mil. Kč a byly financovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

V roce 2016 se pak kapitáni lodí mohou těšit na novou provozní budovu se zázemím v přístavu Hluboká, přístav České Vrbné ještě doplní jeřáb na vytahování plavidel až do výtlaku (hmotnosti) 10 tun a tankovací stanice nafty a benzínu. Právě se dokončuje výběrové řízení na modernizaci rejd plavební komory Kořensko, která je na cestě z Týna nad Vltavou směrem na Orlík. Zde už od jejího dokončení v 90. letech chybí bezpečné stání lodí pro vyčkávání na proplavování plavební komorou, které musí zůstávat uprostřed řeky na motorech. Příští rok se dočkají nejen rozšířeného vjezdu k plavební komoře, ale také bezpečných úvazných prvků na ocelovém mole a nábřežní zdi. 

Petrov se stal největším přístavem na Moravě

22. 8. 2015

PRAHA, 22. srpna 2015 – Od dnešního dne má malebná jihomoravská obec Petrov další primát – kromě unikátního komplexu vinných sklepů je nyní největším přístavem na Baťově kanále. Slavnostní křest přístavu doprovázel bohatý program pro veřejnost a zakotvily zde bezpečně první motorové čluny a hausbóty. Řeší se tak dlouhodobý nedostatek míst pro zastavení lodí, který omezuje další rozvoj plavby a podnikání na vodní cestě. Investorem a provozovatelem přístavu je Ředitelství vodních cest.

Stavební ruch zde vystřídá hemžení malých i velkých lodí. „Otevřením nového moderního přístavu Petrov začíná nová kapitola turistické plavby na Baťově kanále. U mol zde může přistát až 44 lodí, z toho dvě velké osobní lodě. Polovina míst bude vždy vyčleněna pro návštěvníky Petrova, kteří budou moci zastavit kdykoliv během dne nebo zůstat přes noc. Ostatní nyní nabízíme veřejnosti pro stání svých plavidel na celou sezónu nebo na jeden či více měsíců, věříme, že se najde i podnikatel s půjčovnou kajutových lodí," uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Novinkou na Baťově kanále jsou přípojky pro každé plavidlo na elektrickou energii a pitnou vodu. V servisním centru u provozní budovy je možné také odčerpat odpadní vody z lodí speciálním čerpadlem. Příští rok servisní centrum doplní tankovací stanice pohonných hmot a jeřáb na zvedání lodí z vody. „Věřím, že nyní kapitáni nebudou muset složitě hledat místo pro přistání u břehu úzkého kanálu a brodit se rákosím.  Ocenit musím vynikající spolupráci s obcí během celé přípravy i realizace stavby,“ dodal.

Tato okrajová část obce se změnila k nepoznání. „Vedle přístavu jsme postavili nové parkoviště a upravili komunikace tak, aby zde byla důstojná nová brána do obce pro návštěvníky, kteří sem připlují po vodní cestě. Dosud se zde mnoho lodí ani nezastavilo, protože přístaviště bylo stále plné. Nyní se těšíme, že více turistů navštíví naši obec a užijí si zdejší pohody a lahodného vínečka“ zdůraznila starostka obce Petrov Eva Mlýnková.

V místě původního nevyužitého pozemku stavební stroje od podzimu loňského roku vyhloubily nový přístavní bazén, po obvodu byly nasypány hráze a do dna byly zaberaněny piloty s ocelovou konstrukcí přístavních mol. Přístup posádek na plavidla je po pohodlné dubové podlaze s dostatkem úvazných prvků pro bezpečné upevnění lodí. „Přes zimu zde byl Baťův kanál vypuštěn a mohli jsme tak zemní práce provést na suchu. Od května ale opět na kanál vyplouvají lodě, přístav se musel napustit a dokončovací práce tak probíhaly na vodě,“ upřesnil za zhotovitele stavby Labské stavební a strojní společnosti, s.r.o., Václav Růžička. V servisním centru byla vybudována svislá železobetonová zeď, připravená pro montáž stabilního jeřábu a tankovací stanice pohonných hmot. Celkové náklady na stavbu dosáhly 38 milionů korun a jsou financovány Státním fondem dopravní infrastruktury.

S velkou radostí očekával otevření nového přístavu ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek. „Každoročně nám na naší turistické vodní cestě přibývají další a další lodě. Nyní mají možnost kvalitního přístavního zázemí.“

Ředitelství vodních cest ČR připravuje do budoucna výstavbu i dalších přístavů, jako např. Napajedla – Pahrbek nebo rozšíření přístavu ve Veselí nad Moravou, kde budou také čerpací stanice pohonných hmot a další ekologické servisní služby. Zahájení stavby tam nastane nejdříve v roce 2017. Již příští sezónu ale budou fungovat přípojky elektřiny na molech 10 současných přístavišť Baťova kanálu, v některých místech i s napojením pitné vody. Celý systém využívá jednotné čipové předplatné karty, prodávané v přístavech i na jiných místech podél vodní cesty.

V neposlední řadě Ředitelství vodních cest ČR připravuje i prodloužení Baťova kanálu na jih do Hodonína pomocí nové plavební komory Rohatec a na sever do Kroměříže plavební komorou Bělov. Zejména v Rohatci se podařilo po letech dosáhnout územního rozhodnutí a tak se přiblížila její realizace, odhadovaná na léta 2017 – 2018. Poté dostane turistická nabídka Baťova kanálu další nový impulz.

Na Labi a Vltavě vyrůstají nová úvaziště pro policejní lodě

12. 6. 2015

Praha, 12. června 2015 – Na Vltavě v Praze u Veslařského ostrova a v Nymburku se začalo vrtat do dna řeky kotvení pro nová ochranná stání služebních plavidel Poříčního oddělení Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy a Poříčního oddělení Středočeského kraje v Nymburce. Investorem stavby je Ředitelství vodních cest ČR a jejím cílem je zajistit bezpečnou ochranu policejních lodí i za nejvyšších povodní.  

 

„Byla to naše dlouhodobá snaha a vize, která po dokončení projektu přinese výhody při povodňových stavech hlavně občanům a firmám, žijícím a působícím v přímé blízkosti řek,“ seznamuje nás s důvody stavebních činností ppor. Bc. Michal Abt z Poříčního oddělení Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. „Dosud jsme totiž v době, kdy jde doslova o minuty a hladina řeky nezadržitelně stoupá, zachraňovali a přemísťovali nejdříve plovoucí garáže služebních plavidel do ochranných přístavů tak, jak nám předepisuje povodňový plán. Chránili jsme v první řadě policejní mnohamilionovou techniku, která je potřebná v dalších fázích zvýšených průtoků řeky. Správným postupem je ale naopak pomáhat v těchto chvílích lidem a ochránit tak lidské životy a majetky v okolí řek. V této fázi není nikdy času nazbyt. Podmínkou tohoto řešení je ale zabezpečení techniky, a to jsme dosud, bohužel, bez přesunů zajistit nemohli,“ vysvětluje pan Michal Abt.

„Ředitelství vodních cest ČR se při své investiční činnosti věnuje nejen rozšiřování sítě vodních cest a přístavů, ale také zlepšení podmínek pro bezpečný plavební provoz. K němu přispívá i tato stavba, jejíž náklady ve výši necelých 19 mil. Kč financuje Státní fond dopravní infrastruktury,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

Konstrukce nově budovaných moderních ochranných stání je navržena tak, aby se mola s plovoucími garážemi a plavidly nemusela ze svých stanovišť nikam stěhovat. Při změně výšky hladiny se plovoucí mola s garážemi výškově pohybují podél jedenáctimetrových daleb až do úrovně hladiny, která byla v roce 2002. K dalbám a ke břehu jsou upevněna pomocí pohyblivých lávek a objímek. Celou bezpečnost ještě garantuje jištění dvojicí ocelových řetězů do bloků na břehu. Stavbu realizuje firma Labská strojní a stavební společnost s. r. o.

„Doufám, že nás situace z roku 2002 už nepotká, tehdy jsme byli svědky mimořádné události, na kterou vzpomínáme neradi. Ale ani v roce 2013 to nebylo jednoduché,“ vzpomíná na poslední velkou vodu pan Michal Abt. „Pokud však taková situace znovu nastane, budeme na ni s novým ochranným stáním připraveni mnohem lépe a můžeme pomáhat a chránit dříve - v době, kdy je to nejvíce potřeba,“ dodává Michal Abt.

Stavby v Praze, Nymburce i v Kostomlátkách začaly během února 2015 výrobou kovových prvků v dílnách, následně byly prováděny zemní práce a prohrábky řeky pro zajištění bezpečných hloubek v prostoru pod jednotlivými moly v době malých průtoků vody řekou. V současné době se stavební práce dostávají do fáze základových vrtů pro kovové dalby. Montáž pochozích roštů, lávek mol, úvazových prostředků a dalších prvků bude dokončena a nová ochranná stání budou předána do provozu v srpnu 2015. 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště.

Praha – Veslařský ostrov – garáže Policie ČR před zahájením stavby

Praha – Veslařský ostrov – garáže Policie ČR před zahájením stavby

Nymburk – garáže Policie ČR před zahájením stavby

Nymburk – garáže Policie ČR před zahájením stavby

Co řeka dokáže za povodně – Praha červen 2013:

Co řeka dokáže za povodně – Praha červen 2013

Co řeka dokáže za povodně – Praha červen 2013

Co řeka dokáže za povodně – Praha červen 2013

Co řeka dokáže za povodně – Praha červen 2013 

Co řeka dokáže za povodně – Praha červen 2013 

Co řeka dokáže za povodně – Praha červen 2013 

Fotografie: Policie ČR

Přístav Hluboká nad Vltavou se slavnostně otevřel

31. 5. 2015

Praha, 31. května 2015 – Dnes byl slavnostně otevřen nový přístav pro rekreační plavbu v Hluboké nad Vltavou. Okolí zaplnily atrakce pro děti a vodu brázdily nejen čluny a hausbóty, ale veřejnosti se představila i náročná práce záchranářů. V minulých dvou letech v bočním rameni řeky vyrostla nejen přístavní mola, ale také ojedinělá zdvižná lávka přes vjezd do přístavu. Investorem stavby bylo Ředitelství vodních cest ČR. Město Hluboká nad Vltavou na tyto práce navázalo novým systémem cyklostezek, které po dokončení navazujících úseků brzy bezpečně propojí levobřežní cyklistický koridor od Českých Budějovic na Purkarec.

Ředitelství vodních cest ČR, město Hluboká nad Vltavou a zhotovitel staveb firmy SMP CZ, a.s. a METROSTAV a.s. v rámci slavnostního otevření dokončeného přístavu uskutečnily oslavu dne dětí, která se celá točila kolem vody, plavby a lodí. Program zpestřilo představení techniky hasičů, záchranářů, zajímavých lodí i další atrakce.

„Je mi potěšením, že dnes stříháme pásku nového moderního přístavu, který si Vltava jistě zasloužila. Pravidelně se mi hlásí další zájemci o stání lodě, takže věřím, že brzy bude celý přístav plný lodí. Jsem přesvědčen, že tento unikátní přístav si rychle najde své návštěvníky a zdejší Vltava se stane oázou rekreační plavby tak, jako mimořádně úspěšný Baťův kanál na Moravě,“ prohlásil ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „Těším se, že mnoho lidí, kteří tráví svoji dovolenou na lodí v Holandsku a ve Francii, nyní objeví i malebnou Vltavu,“ dodal.

V přístavu může u dřevěných a kamenných mol v atraktivním místě přímo pod zámkem bezpečně stát až 73 rekreačních motorových lodí. „V části přístavu je možné si pronajmout stání na celou sezónu, má kapacitu až 37 lodí a nyní je jich již více než polovina obsazena klienty. Jsem rád, že zde začíná fungovat i půjčovna lodí, která nabízí rekreaci na vodě široké veřejnosti i bez kapitánského oprávnění,“ upřesnil Lubomír Fojtů. „Druhá polovina přístavu ale bude sloužit pro krátkodobé zastavení návštěvníků na pár hodin, přes noc nebo na několik dní. Jsou zde k dispozici přípojky lodí na elektřinu i vodu. Během letošního roku zde ještě vyroste nová provozní budova se sociálním zázemím.“

Přístav vznikal v úzké spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou. „Město vybudovalo nejen parkoviště, ale také nové cyklostezky, aby se tento prostor v centru města otevřel pro občany i turisty,“ prohlásil starosta města Tomáš Jirsa. „Již od první myšlenky město přístav podporovalo jako další příležitost pro rozvoj celého regionu. Nádherná krajina Vltavy zde neprávem zůstávala neobjevena,“ dodal.

Stavební práce zde započaly v lednu roku 2013 v prostoru původního koryta Vltavy, která tudy protékala až do 30. let 20. století, než byl postaven současný jez. Vytěžily se stovky kubíků bahna, prostor oddělil od řeky povodňový uzávěr s novou zdvižnou lávkou a na hladině se objevila dřevěná přístavní mola. Tam, kde bylo nutné postavit nábřežní zdi, jejich povrch tvoří přírodní kámen. Tento architektonický rámec projektu vtiskl českobudějovický ateliér A8000 architektů Jiřího Stříteského a Martina Krupauera. Celkové náklady dosáhly 209,8 mil. Kč a byly financovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Přístavem ale práce na Vltavě v jižních Čechách nekončí. Od prosince loňského roku se rozběhla výstavba poslední zbývající plavební komory ve Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. V létě 2016 se tak pro rekreační plavbu malých člunů, jachet, hausbótů i osobních lodí brázdících vody Orlické přehrady otevře cesta po 33 km nové vodní cesty až do centra Českých Budějovic. Těchto celkem 98 km vodní cesty od přehradní hráze Orlík umožní navštívit řadu turisticky atraktivních míst od zámku Hluboká až po romantická údolí řeky. V sezóně roku 2017 tak nový přístav Hluboká čeká zatěžkávací zkouška stovek nových lodí.

Letošní plavební sezónu na vodních cestách oživí řada novinek

24. 4. 2015

Praha, 24. dubna 2015 – Ředitelství vodních cest ČR dnes na výstavě Lodě na vodě 2015 veřejnosti představilo novinky, které vodní cesty v letošním roce čekají. Za týden se otevřou brány nového přístavu Hluboká nad Vltavou, začíná fungovat systém jednotného připojení lodí na elektřinu a vodu v přístavech a v loňském roce dokončená veřejná přístaviště na Labi poprvé plně slouží turistům. Zdaleka to ale není vše.

Nový přístav Hluboká nad Vltavou začne 1. května sloužit veřejnosti. V přístavu může u dřevěných a kamenných mol v atraktivním místě přímo pod zámkem bezpečně stát až 73 rekreačních motorových lodí. „V části přístavu je možné si pronajmout stání na celou sezónu, má kapacitu až 37 lodí a nyní je jich již více než polovina obsazena klienty. Jsem rád, že zde začne fungovat i půjčovna lodí, která nabídne rekreaci na vodě široké veřejnosti i bez kapitánského oprávnění,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „Druhá polovina přístavu ale bude sloužit pro krátkodobé zastavení návštěvníků na pár hodin, přes noc nebo na několik dní. Jsou zde k dispozici přípojky lodí na elektřinu i vodu. Během letošního roku zde ještě vyroste nová provozní budova se sociálním zázemím,“ dodal.

Další přístav čeká Baťův kanál, kde od loňského podzimu roste nový přístav v jeho jižní části ve vinařské obci Petrov. První návštěvníky ve zkušebním provozu uvítá již v červenci, dokončení stavby pak bude koncem srpna. Pro Baťův kanál přinese novinky v podobě přípojek na elektřinu a vodu, odčerpávání odpadních vod a v příštím roce i tankovací stanici pohonných hmot.

„V letošní sezóně bude na vybudovaných přístavech a přístavištích Ředitelstvím vodních cest ČR možné poprvé plně využívat čerpání elektřiny a někde i vody pomocí předplatné čipové karty. Tato karta bude platit na Vltavě, Labi i Baťově kanále a kapitáni si ji od počátku května budou moci zakoupit v přístavech i jiných místech u vodní cesty,“ upřesnil vedoucí oddělení provozu Ředitelství vodních cest ČR Jan Bukovský. Nyní je k dispozici 47 připojovacích míst v 8 přístavech a přístavištích, během letošního roku se přidá 11 přístavišť na Baťově kanále.

Na Labi mezi Ústím nad Labem a Roudnicí nad Labem je letos možné bezplatně přistát na 3 veřejných přístavištích pro malé rekreační lodě a 6 přístavištích osobních lodí. „Je mi potěšením Vám představit konkrétní projekty na 12 dalších přístavišť, které vytvoří na Labi souvislou řadu veřejných míst pro bezpečné přistání sportovních člunů i kabinových lodí. Letos na konci roku začnou práce v Děčíně, Roudnici nad Labem, Štětí, Neratovicích, Čelákovicích a v Nymburku, příští plavební sezónu by rovněž mohla obohatit přístaviště Mělník a Oseček,“ doplnil ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Následovat budou přístaviště Brandýs nad Labem, Poděbrady, v roce 2017 Malé Žernoseky a Kolín.

Zapomínat nemůžeme na pokračování stavby nové plavební komory ve Hněvkovicích u Týna nad Vltavou, která v roce 2016 propojí jihočeskou Vltavu od Orlíka až do Českých Budějovic v délce 98 km. Letos také stavbaři dokončí modernizaci starých plavebních komor Brandýs nad Labem a Velký Osek.

Závěrem byl v rámci nových technologií představen systém automatické identifikace lodí, který byl v loňském roce v rámci projektu Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest ČR na českých vodních cestách zaveden. Původně námořní systém pro automatické vysílání polohy lodě do éteru na rádiových vlnách se začal používat i na řekách v Evropě, od listopadu 2014 je povinný na Rýně i na dalších vodních cestách západní Evropy. Na elektronické plavební mapě se kapitánovi zobrazuje poloha i směr ostatních lodí a slouží zároveň jako černá skříňka a pomůcka při řízení provozu plavebních komor i řešení havarijních situací. Nemůže se tak například stát, že při příchodu povodně nebudou úřady vědět, které lodě musí včas odjet do přístavu.

 

Splavnění Vltavy z Orlíka do Českých Budějovic se blíží

14. 4. 2015

Praha, 14. dubna 2015 – Dnes byla za účasti řady hostů slavnostně zahájena stavba poslední chybějící plavební komory na jihočeské Vltavě ve Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. Práce běží tak, aby v září 2016 byla nová plavební komora hotova a propojila se Orlická přehradní nádrž s Českými Budějovicemi. Zároveň byla přestřižena páska na již v předstihu dokončené plavební komoře na přehradě Hněvkovice.

Řada čestných hostů v čele s  ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů, zástupci ministerstva dopravy a starosty okolních měst dnes poklepala na základní kámen poslední chybějící plavební komory na Vltavě na starém jezu v osadě Hněvkovice u Týna nad Vltavou.

„Propojení Českých Budějovic s Orlickou přehradní nádrží vodní cestou bylo snem mnoha fandů lodí poté, co definitivně utichla v polovině minulého století tradiční voroplavba. V roce 2006 začaly práce na nové vodní cestě v Českých Budějovicích a dnes nám zbývá posledních chybějících 5 km. I tyto překážky dnes začínají díky stavebním strojům mizet,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „V lednu 2014 jsem krátce po mém jmenování do funkce mezi prvními spouštěl transparentní výběrové řízení na dodavatele této stavby, která bude nakonec stát 197 mil. Kč bez DPH,“ dodal.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Metrostav a.s. a Zakládání staveb a.s. Vznikne zde nejen nová plavební komora na současném jezu Hněvkovice, ale vyřeší se všechny překážky bránící plavbě mezi přehradní hrází Hněvkovice a okrajem města Týn nad Vltavou. Zmodernizuje se tak rovněž navazující polovina jezu Hněvkovice včetně nového rybího přechodu, pod existující plavební komorou na přehradní hrázi Hněvkovice se rozšíří rejda o čekací stání plavidel a konečně současné koryto řeky od jezu Hněvkovice po okraj Týna nad Vltavou, které je pro plavbu příliš mělké, bude prohloubeno.

V létě 2016 se tak otevře pro rekreační plavbu malých člunů, jachet, hausbótů i osobních lodí brázdících vody Orlické přehrady dalších 33 km nové vodní cesty. Na celkem 98 km od přehradní hráze Orlík až do centra Českých Budějovic navštíví řadu turistický atraktivních míst od zámku Hluboká až po romantická údolí řeky.

Současně byla dnes přestřižena páska na dokončené druhé plavební komoře na přehradní hrázi vodního díla Hněvkovice. Hrubé stavební konstrukce byly původně postaveny současně s přehradou v roce 1991, ale až v letech 2008-2011 byla v rámci splavnění osazena vrata plavební komory, kompletní ovládací technologie a postaven velín. Rovněž bylo postaveno stání pro vyčkávání lodí na proplavení v horní rejdě plavební komory na přehradní nádrži, tvořené dvěma plovoucími moly. Dalším unikátem je překonávaný rozdíl hladin až 15 m, řadící ji mezi druhou nejvyšší plavební komoru v České republice.

Zhotovitelem této stavby byla firma EUROVIA CS, a.s. a náklady dosáhly 93 mil. Kč bez DPH.

Projekt je ve výši 85 % spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Doprava, zbývající část financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště.

Kontakt:

Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení správy a provozu majetku a evropských agend, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz   T: 225 131 741   M: 602 772 631  

Zahájena byla stavba poslední chybějící plavební komory na Vltavě

5. 12. 2014

Praha, 5. prosince 2014 – Včera Ředitelství vodních cest ČR jako státní investor předalo staveniště poslední chybějící plavební komory na jihočeské Vltavě ve Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. Vítěz výběrového řízení zahájí počátkem příštího roku stavební práce a v září 2016 bude nová plavební komora hotova. Během léta 2016 se tak po 10 letech práce propojí Orlická přehradní nádrž s Českými Budějovicemi a bude možné nerušeně plout po 98 km překrásné vodní cesty.

„Jedním z mých prvních úkolů po jmenování do funkce bylo spustit transparentní výběrová řízení na dodavatele staveb. V lednu 2014 Ředitelství vodních cest ČR zahájilo otevřené zadávací řízení na dokončení Vltavské vodní cesty mezi vodním dílem Hněvkovice a Týnem nad Vltavou a dnes podepisujeme s vítězem smlouvu,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „Velký důraz jsme věnovali otevřené soutěži mezi stavebními firmami, obdrželi jsme 8 nabídek a rozhodla nejnižší nabídková cena 197 mil. Kč bez DPH,“ dodal.  Původně projektantem předpokládaná cena byla 396 mil. Kč.

 Zhotovitelem stavby je sdružení firem Metrostav a.s. a Zakládání staveb a.s. Vznikne zde nejen nová plavební komora na současném jezu Hněvkovice, ale vyřeší se všechny překážky bránící plavbě mezi přehradní hrází Hněvkovice a okrajem města Týn nad Vltavou. Zmodernizuje se tak rovněž navazující polovina jezu Hněvkovice včetně nového rybího přechodu, pod existující plavební komorou na přehradní hrázi Hněvkovice se rozšíří rejda o čekací stání plavidel a konečně současné koryto řeky od jezu Hněvkovice po okraj Týna nad Vltavou, které je pro plavbu příliš mělké, bude prohloubeno. „Musím zdůraznit, že nikde nebude koryto řeky rozšiřováno, hladinu řeky zde udržují dosavadní jezy, břehy zůstanou beze změny a dojde ke zlepšení funkce současných dvou bočních ramen pro život ryb“, upřesnil Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest ČR. Tak jako u Hluboké nad Vltavou po pár měsících nikdo nepozná, že v korytě řeky pracovaly stroje.

 Projekt je ve výši 85 % spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Doprava, zbývající část financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
Ředitelství vodních cest ČR
vedoucí oddělení správy a provozování majetku a evropských agend, zástupce ředitele, tiskový mluvčí
nábřeží L.Svobody 1222/12
110 15  Praha 1
web: www.rvccr.cz 
e-mail: bukovsky@rvccr.cz
tel.: 225 131 741
mobil: 602 772 631
fax: 225 131 733

V Petrově začaly stavební stroje hloubit nový přístav

17. 10. 2014

PRAHA, 17. října 2014 – Dnes byla slavnostně zahájena stavba nového přístavu v Petrově, který bude sloužit malým člunům a hausbótům putujícím po Baťově kanále. Na dosud nevyužívaném pozemku vedle plavebního kanálu začaly stroje hloubit přístavní bazén pro 45 lodí. Přístav začne sloužit během plavební sezóny roku 2015 a vyřeší se tak současný kritický nedostatek stání pro lodě, jež omezuje další rozvoj plavby a podnikání na vodní cestě. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

Jsem rád, že dnes Ředitelství vodních cest ČR plní slib, který jsem před rokem na Baťově kanále krátce po mém jmenování do funkce ředitele vyslovil. Začíná stavba nového moderního přístavu pro pětačtyřicet lodí, z toho pro dvě velké osobní lodě, který přinese zcela nové podmínky pro bezpečné kotvení lodí," uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. V přístavu budou moci stát lodě déle než v současnosti, takže turisté pohodlně navštíví obec i okolí. Lodě se budou moci napojit na elektrickou síť, čerpat pitnou vodu a zajištěn bude také odběr odpadních vod či komunálního odpadu. V přístavu bude také umožněno bezpečné tankování pohonných hmot a do budoucna se uvažuje o pořízení jeřábu na zvedání lodí z vody. „Bez kvalitní přístavní infrastruktury nefunguje žádná vodní cesta“, dodal.

„Když naši dědové stavěli vodní cestu, měli velmi dobrou ruku, protože ji vedli přímo vedle domů v obci. Až nyní oceňujeme, že Petrov leží přímo na vodní cestě. Je nám ale líto, že většina z nich obec nenavštíví a jedou dál. Když jsme do územního plánu před lety prostor pro přístav umísťovali, vypadal jen jako sen. Tento sen se ale dnes začíná opravdu plnit a my se těšíme na příští tok, kdy zde první lodě zakotví,“ uvedla starostka obce Petrov Eva Mlýnková.

Plavba po Baťově kanále se pro letošní rok uzavírá, přehradí jej dočasná hrázka a úsek kolem přístavu bude až do dubna příštího roku vypuštěn. „Do příští sezóny musíme postavit novou hráz kolem přístavu a ocelové konstrukce mol, aby se opět Baťův kanál napustil a plavba byla v květnu obnovena,“ upřesnil za zhotovitele stavby Labské stavební a strojní společnosti, s.r.o., Václav Růžička. Celkové náklady na stavbu dosáhnou 35 milionů korun a jsou financovány Státním fondem dopravní infrastruktury. Obec Petrov zajistí vybudování parkoviště a příjezdu k přístavu.

Přístavní infrastruktura má vliv na cestovní ruch celého Baťova kanálu, který se v posledních letech stal velmi vyhledávanou turistickou lokalitou. V letošní plavební sezóně ho navštívilo 75 tisíc turistů. V minulosti byla zejména v rámci investic Ředitelství vodních cest ČR vybudována souvislá síť veřejných přístavišť na celé vodní cestě. Další růst využívání vodní cesty nyní naráží na nedostatečnou kapacitu pro stání lodí. Stavba zároveň zvýší bezpečnost plavebního provozu, kterou v současnosti ohrožují lodě kotvící podél břehu kanálu, které mohou zapříčinit vznik kolizí s proplouvajícími plavidly.

Klíčové pro další rozvoj plavby na Baťově kanále je jeho prodloužení se sever i na jih. „Napojení na Hodonín vyžaduje postavit plavební komoru Rohatec a rozšířit 800 m starého kanálu. Na tyto stavby bylo letos v září vydáno územní rozhodnutí“, uvedl Lubomír Fojtů. „Územní rozhodnutí na plavební komoru Bělov, která zpřístupní Kroměříž, je zatím závislé na vydání výjimek z ochrany chráněných druhů živočichů,“ dodal.

Zahájení stavby přístavu je krásný dárek k 80. výročí zahájení stavby Baťova kanálu, který jsme oslavili 13. října.“ těší Vojtěcha Bártka, ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál.

Ředitelství vodních cest ČR připravuje do budoucna výstavbu i dalších přístavů, jako např. Napajedla – Pahrbek, ale jejich příprava je zatím na samém počátku.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:

Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

 

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb