Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
Modernizace ohlaví plavební komory Hořín, která zahrnuje i vybudování zdvižného mostu přes velkou plavební komoru úspěšně pokračuje. V pátek 18.9. od 14 do 18 hodin umožníme veřejnosti, aby se o tom přesvědčila na vlastní oči při dni otevřených dveří. Více zde..
Ústí nad Labem, 28. srpna 2020 – Dnes byl hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, primátorem statutárního města Ústí nad Labem Petrem Nedvědickým a ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů slavnostně otevřen nový přístavní můstek osobních lodí v Ústí nad Labem – Vaňově. Během 24. a 25. srpna 2020 byl starý můstek odvezen a nahrazen novým moderním atraktivního designu. V roce 2021 bude u můstku doplněno nové kotvení, připojení lodí na elektrickou energii a pitnou vodu a společně s městem Ústí nad Labem se celý prostor přilehlé autobusové zastávky promění na moderní dopravní terminál. Více zde..

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
SPOLEČNOST Rekreační přístav
společnost IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. a LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Jihomoravský kraj, Veselí na Moravou
Rekreační přístav Veselí nad Moravou
Říční km
17.70
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2020
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2021
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 87 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Účelem stavby je vybudovat plnohodnotý rekreakční přístav, který  bude součástí veřejné sítě přístavů na Baťově kanále a bude zajišťovat následující veřejné služby:
 • střednědobé a krátkodobé stání malých plavidel
 • bezpečný nástup a výstup veřejnosti z malých plavidel
 • zajištění komplexních servisních služeb (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii, pitnou vodu, odběr fekálních a nádních vod, sběr komunálního odpadu)
 • zajištění funkce ochranného přístavu
V přístavním bazénu bude vymezen prostor pro obratiště lodí o průměru 24 m.

Základní parametry v bodech
 • Krátkodobé a střednědobé stání celkem 35 malých plavidel o různé velikosti
 • přípojka elektrické energie
 • odběr pitné vody
 • celkem 11 sloupků na připojení plavidel na elektrickou energii a vodu
 • odběr fekálních a nádních vod
 • odběr komunálního odpadu
 • tankování pohonných hmot
 • obratiště lodí o průměru do 24 m v přístavním bazénu
 • spouštění plavidel na sjezdu do vody
 • ochranná funkce za vysokých vodních stavů a zastavení plavby na řece Moravě
 • LED textový panel pro informování posádek o stavu vodní cesty a situaci v přístavu
 • rozhlasové a komunikační zařízení pro komunikaci mezi správcem přístavu a posádkami

Popis projektu

Popis projektu
Navrhovaná stavba se nachází v prostoru stávajícího rekreačního přístavu na území města Veselí nad Moravou, v Jihomoravském kraji. Předmětem záměru je zajištění dostatečně kapacitního a technicky vyhovujícího přístavu v lokalitě města Veselí nad Moravou, který bude plnohodnotnou součástí veřejné základní sítě přístavů a bude zajišťovat odpovídající veřejné služby, v důsledku čehož dojde zejména k prodloužení délky pobytu uživatelů na vodní cestě a s tím související „zpřístupnění“ rekreačně a turisticky zajímavé lokality města Veselí nad Moravou a přilehlého okolí i pro dlouhodobější návštěvy z vodní cesty, které současný stav plnohodnotně neumožňuje. Dispozice přístavu bude umožňovat stání celkem 35 plavidel o různé velikosti. V přístavním bazénu bude vymezen prostor pro obratiště lodí o průměru 24 m. Realizace přístavu rovněž nabídne zajištění komplexních servisních služeb pro plavidla, které v současné době na této vodní cestě chybí. Přístav bude v neposlední řadě plnit také funkci ochrannou za vysokých vodních stavů a zastavení plavby na řece Moravě. Přístav tak v dotčené lokalitě prakticky zcela eliminuje kritické faktory, které brání dalšímu rozvoji cestovního ruchu na vodní cestě Baťův kanál.
Projekt zahrnuje především rozšíření přístavního bazénu, přístavní mola, servisní centrum a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu – přípojka elektrické energie, pitné vody a kanalizace pro přístav včetně koncových pilířků pro připojení plavidel. Záměr bude zajišťovat i odčerpání fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu, možnost tankování pohonných hmot.
Pevná přístavní hrana bude prodloužena k rampě pro zavážení plavidel a na břehu bude vytvořena zpevněná plocha. Stání plavidel bude kolmo ke břehu mezi výložníky. Pro kotvení návrhových plavidel bude v místě stávající dřevěné lávky vybudováno nové dřevěné pevné molo délky 14 m a šířky 2 m, umístěné kolmo na pevnou přístavní hranu. Rampa pro zavážení plavidel šířky 6 m a se sklonem 1:7 bude umístěna v místě stávající rampy a bude umožňovat zavážení plavidel až do šířky návrhového plavidla. Za rampou pro zavážení plavidel bude na stejné úrovni jako před ní pokračovat podélně s břehem plovoucí molo s výložníky, které bude upevněno na čtyřech nových vysokovodních dalbách. Toto molo bude co možná nejvíce kopírovat břehovou linii. Pro přístup na plovoucí molo budou sloužit 2 přístupové lávky. První je situována rovnoběžně se sjezdem do vody, druhá se nachází ve východní části přístavu a je vedena ze stávající cesty šikmo k plovoucímu molu. Dále, směrem do travnaté plochy, bude svah upraven ohumusováním a osetím ve sklonu 1:2.
Přístav bude připojen na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. V rámci přístavu bude instalováno 9 odběrných sloupků umožňující připojení plavidel k odběru elektrické energie a vody. Dva sloupky budou na pevném a zbylé na plovoucím mole. Do systému budou zapojeny sloupky a zařízení na odčerpávání fekálních vod instalované v roce 2016. V rámci záměru bude realizováno osvětlení přístavních mol a upraveno stávající osvětlení areálu přístavu v místech, kde dojde ke kolizi se stavbou. V prostoru přístavu bude instalováno celkem 7 pohyblivých kamer. Pro informování posádek o stavu vodní cesty, situaci v přístavu a komunikaci mezi správcem přístavu a posádkami bude vybudováno informační zařízení – LED textový panel, rozhlasové a komunikační zařízení.

Aktuální stav prací můžete vidět na snímcích z kamery: https://www.webcamlive.cz/web-kamera-batuv-kanal-175-62
Stav projektu
22.8%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2020
Dokončení projektu
30. 04. 2021

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb