Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR v rámci zakázek na stavby infrastruktury vodních cest kompletně přechází na smlouvy mezinárodního standardu FIDIC. Ministerstvo dopravy nyní schválilo obchodní podmínky tzv. zelené knihy FIDIC pro menší stavby vodních cest. Navázalo tak na obchodní podmínky tzv. červené knihy FIDIC užívané Ředitelstvím vodních cest ČR pro velké stavby od počátku letošního roku, na jejichž základě se dnes již realizují dvě stavby modernizace Vltavské vodní cesty. Více zde..
Právě vychází nové číslo časopisu, které se mj. věnuje studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a zahájení prací na zvyšování parametrů Vltavské vodní cesty. Více zde..
V sobotu 17.11.2018 od 10:00 do 16:00 Vás zveme na den otevřených dveří v prostorách Ministerstva dopravy. U nás uvidíte modely vodních děl, již postavené stavby i ty plánované. Bohatý program ale připravuje i Ministerstvo dopravy a jeho další podřízené organizace. Více zde..

Úprava ohlaví PK Hořín

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Středočeský kraj, Hořín
Úprava ohlaví PK Hořín
Říční km
1.00
Zahájení realizace stavby
15. 10. 2018
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2020
Projektant
Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 34 050 000
EU - Connecting Europe Facility CEF 192 950 000

Účel projektu

Popis účelů
logo CEF

Účelem projektu je úprava ohlaví velké plavební komory Hořín na parametry vodní cesty třídy Va. Hlavní změnou bude zvýšení podjezdné výšky v profilu dolního ohlaví, které je zároveň mostem, na minimální výšku 7 m.

Průjezd plavidel dolním ohlavím plavebních komor Hořín je v současnosti, vzhledem k velikosti osobních a kabinových lodí a lodí nákladních při přepravě nadměrných nákladů, velmi riskantní. Stávající řešení totiž omezuje podjezdnou výšku na pouhých 2,10 m při nejvyšší plavební hladině a 4,12 m při minimální plavební hladině. Plavební komory Hořín, resp. jejich dolní ohlaví, tak v současné době nezabezpečují podjezdné výšky v souladu s parametry vodní cesty, které určuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí předpis – vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí.

Zlepšení užitných parametrů plavební komory a úprava horní a dolní rejdy plavební komory umožní lepší a bezpečnější využití vodní cesty.

Základní parametry v bodech
 • úprava dolního ohlaví velké plavební komory - zdvižný most s minimální podjezdnou výškou 7 m
 • úprava horního i dolního ohlaví velké plavební komory - užitná šířka 12 m
 • osazení horních a dolních vrat v nové šířce vč. související technologie
 • úprava dolní rejdy u levého břehu dolního plavebního kanálu - zřízení svislé stěny umožňující natočení plavidla vodorovně s osou dolního ohlaví
 • úprava horní rejdy u levého břehu horního plavebního kanálu - posunutí stávajících svodidel
 • přeložka inženýrských sítí vedených vozovkou západního oblouku mostu a v dotčených částech plavební komory.
 • bez zásahu do malé plavební komory
 • rozměry návrhového plavidla: 137,0 x 11,4 m
 • užitná šířka plavební komory 12,0 m
 • minimální podjezdná výška 7,0 m nad nejvyšší plavební hladinou
 • minimální plavební hloubka pro návrhová plavidla: 2,5 m (2,2 m ponor + 0,3 m marže), přičemž veškeré nově zřizované stavební konstrukce budou umožňovat zvýšení plavební hloubky na 3,3 m (2,8 m ponor + 0,5 m marže).

Popis projektu

Popis projektu
Úpravou bude dotčena pouze velké plavební komora zdymadla Hořín. Tato úprava bude spočívat ve zvýšení minimální podjezdné výšky pod přemostěním dolního ohlaví ze stávajících cca 2,1 m nad nejvyšší plavební hladinou na 7,0 m zdvihací konstrukcí a zároveň v rozšíření užitné šířky průjezdného profilu horního a dolního ohlaví z 11,0 m na 12,0 m. Do malé plavební komory nebude záměrem zasahováno.

Vzhledem ke skutečnosti, že plavební komory Hořín jsou spolu s objektem plavebního kanálu Vraňany – Hořín zapsány jako nemovitá kulturní památka je jediným možným a rozumným řešením použití zdvižné mostní konstrukce, přičemž tato může být použita pouze pro přemostění jedné plavební komory – velké plavební komory, čímž se minimalizuje zásah do stávající památkově chráněné stavby. Bylo zvoleno řešení s posuvným zdvihem mostního pole, se zachováním současné kamenné konstrukce, kde vnitřní železobetonová část bude nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí, čímž bude při spuštěné mostní konstrukci zachován stávající vzhled dolního ohlaví a zároveň plné zdvižení zajistí minimální podjezdnou výšku 7 m nad nejvyšší plavební hladinou. Vysunutí bude řešeno pomocí hydraulických pístů osazených v podpěrách mostu.

Dále bude řešeno rozšíření užitné šířky průjezdného profilu dolního ohlaví rozšířením západního mostního oblouku natočením svislých stěn mostních pilířů, tzn. odbourání západního oblouku a západní stěny a vytvoření nového oblouku jiného poloměru a konstrukce. Principem této varianty je šikmý průjezd návrhového plavidla. Svislé stěny mostních pilířů budou natočeny o 2°. Zároveň bude provedeno i rozšíření užitné šířky průjezdného profilu horního ohlaví rozšířením horního ohlaví směrem do levého (západního) břehu.

zpět
Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
15. 10. 2018
Dokončení projektu
30. 06. 2020

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb