Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Po provedení mimořádné opravy pohonů je remorkér BESKYDY opět na vodě a od 6.4.2018 poskytuje své služby přípřeže. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Finanční referent Více zde..
Nové plavební komoře u jezu Hněvkovice na Vltavě otevřené 20.5.2017 byl udělen titul Vodohospodářská stavba roku 2017 v kategorii staveb pro vzdouvání a úpravu vodních poměrů nad 50 milionů Kč. Více zde..

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1


Zakládání staveb a.s.

Dobronická 1371, 148 26 Praha 4


Herkul a. s.

Mostecká 85, 434 01 Most - Vtelno


Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Jihočeský kraj, Vltava
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou
Říční km
205.00
Zahájení realizace stavby
01. 06. 2009
Ukončení realizace stavby
20. 05. 2017
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové


Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno


HYDROPROJEKT CZ a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 175,53 mil.
EU - Operační program Doprava 222,76 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Cílem staveb III. úseku celého projektu je obnovit splavnost Vltavy mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu. Po dokončení, které se předpokládá v roce 2013, spojí tento úsek v délce 13,29 km Vodní dílo Orlík s Vodním dílem Hněvkovice a umožní tak plavbu z Českých Budějovic až k přehradní hrázi Orlík.

Řeší se úsek v ř.km 205,000 - 218,124, přičemž stavební práce probíhají mezi ř.km 205,000 (Týn n.V.) a 210,39 (VD Hněvkovice).
Základní parametry v bodech
  • Vystrojení plavební komory Vodního díla Hněvkovice se spádem 15 m včetně stavebních úprav a horní rejdy plavební komory
  • Dolní rejda plavební komory Vodního díla Hněvkovice
  • Modernizace jezu Hněvkovice a vybudování plavební komory u tohoto jezu se spádem 2 m
  • Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži vodního díla Kořensko prohrábkou dna v délce 3,5 km

Popis projektu

Popis projektu


  
Obnovením splavnosti v rámci celého projektu až po Týn nad Vltavou se jihočeská Vltava plavebně napojí na nádrž Vodního díla Orlík a tím výrazně rozšíří turistický potenciál plavby o celou Orlickou nádrž na Vltavě a Otavě.Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

Zhotovitelem staveb Dolní rejda VD Hněvkovice, Plavební komora a modernizace jezu Hněvkovice a zajištění plavebních hloubek ve vzdutí jezu Kořensko je "Společnost Hněvkovice - Metrostav, Zakládání staveb".

 

Projekt se skládá ze souboru na sebe navazujících staveb:

1. Vystrojení plavební komory Vodního díla Hněvkovice se spádem 15 m včetně stavebních úprav a horní rejdy plavební komory

Původní výstavba VD Hněvkovice v letech 1986 – 1991 obsahovala pouze hrubou stavbu plavební komory bez vystrojení technologickou částí. Místo horních vrat plavební komory bylo v horním ohlaví před předpokládanými drážkami provizorního hrazení proti horní vodě provedeno uzavření profilu železobetonovou stěnou. Po jejím odstranění zde nyní jsou jednokřídlá desková vrata ovládaná z pravé zdi. Pro plnění plavební komory je využit stávající jednostranný obtok. Prázdnění plavební komory je pomocí spodních otvorů na nových zdvižných dolních tabulových vratech. Nově byl vybudován také velín pro ovládání plavební komory i celého vodního díla a v horní rejdě samostatná osvětlená čekací stání pro velká a malá plavidla tvořená plovoucími moly. V horní rejdě se mohou plavidla také zásobit pitnou vodou a odčerpat fekální vody do kanalizace. Dále bylo vybudováno 20 m dlouhé vývaziště pro plavidla údržby vodní cesty tvořené železobetonovou nábřežní zdí a manipulační plochou.

Stavba byla zahájena v roce 2009 a dokončena v roce 2011

2. Dolní rejda plavební komory Vodního díla Hněvkovice

V rámci původní výstavby konstrukce plavební komory u VD Hněvkovice koncem 80. let 20. století nebyl dokončen vjezd do plavební komory a dolní rejda, která neumožňovala bezpečný vjezd plavidel. Z tohoto důvodu je nutné původní šikmý břeh odtěžit a nahradit 146 m dlouhou novou nábřežní zdí, vytvářející nejen koridor pro vjezd plavidel, ale také osvětlené čekací stání pro návrhová a malá plavidla.
Ve zdrži jezu Hněvkovice je k dispozici dostatečná plavební hloubka 1,60 m, došlo pouze k osazení několika plavebních znaků a kilometráže vodní cesty. 

3. Modernizace jezu Hněvkovice a vybudování plavební komory u tohoto jezu se spádem 2 m

Při modernizaci jezu dojde ke stavebním úpravám části přelivné plochy stávajícího pevného jezu, který bude u levého břehu přibližně z poloviny odbourán. Bude osazena spolehlivá hradící konstrukce tvořená klapkou šíře 12 m, která umožní regulaci hladiny, což u pevného jezu v současnosti není možné. Zlepší se tak manévrovací prostor pro správu řeky při zimním režimu (ledochod) a při povodňových situacích. Vylepšeny budou i odtokové poměry ze zdrže jezu. Dále bude vybudován levobřežní multifukční koridor hrazený dvěma klapkami šíře 5,50 m, sloužící jako rybí přechod, pro převádění povodní a také umožní využití jako slalomová vodácká dráha.

V horním ohlaví nové plavební komory o spádu 2 m budou osazena klapková vrata s nepřímým plněním jednostranným krátkým obtokem a v dolním ohlaví pak desková jednokřídlá vrata s přímým prázdněním. V obou rejdách budou umístěna čekací stání pro malá a návrhová plavidla. Z velínu plavební komory bude možné novým řídícím systémem ovládat plavební i jezové prvky.

4. Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži vodního díla Kořensko prohrábkou dna v délce 3,5 km

Požadovaná hloubka 1,6 m bude zajištěna prohrábkou dna koryta vodního toku v délce 3,5 km pod jezem Hněvkovice. Poloha stávajících břehů bude zachována, dle potřeby dojde k doplnění břehového opevnění. Hladina je trvale udržována VD Kořensko dokončeným v roce 1991 na úrovni dle platného manipulačního řádu. Součástí stavby je i instalace plavebního značení a kilometráže vltavské vodní cesty.

Veškeré stavební úpravy využívají současného vzdutí jezů Hněvkovice a Vodního díla Kořensko. Nebude tedy nutné zvyšovat hladinu řeky.

Stavby 2-4 byly zahájeny v prosinci 2014 a budou dokončeny v roce 2016

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 06. 2009
Dokončení projektu
20. 05. 2017

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb