Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Zabezpečení podjezdných výšek - plavební kanál Trója - Podbaba

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Hlavní město Praha
Praha
Zabezpečení podjezdných výšek - plavební kanál Trója - Podbaba
Říční km
44.50
Zahájení realizace stavby
01. 03. 2019
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2020
Projektant
Není uveden

Účel projektu

Popis účelů
Řešení nedostatečné podjezdné výšky pod mostními objekty na Vltavské vodní cestě v úseku Mělník – Praha (Holešovice), která v současné době dosahuje jen 4,50 m. Návrhový parametr podjezdné výšky 7,0 m umožní proplutí velkých osobních lodí a přepravu nadměrných nákladů.
Mostní konstrukce zejména na plavebním kanále Vraňany – Hořín jsou v současné době na konci své životnosti a jejich užívání je možné pouze s omezenou zatížitelností nebo je zcela zakázáno. Stavbou dojde k obnově mostních konstrukcí, které zajišťují dopravní spojení do oblasti mezi Vltavou a plavebním kanálem. Nově navrhované konstrukce budou splňovat požadavky platných ČSN a parametry vodní cesty.
Základní parametry v bodech

Řešené mosty na plavebním kanálu Trója - Podbaba

  • Most bývalé polní dráhy - Ústřední čistírna odpadních vod
  • Silniční most na místní komunikaci – Ústřední čistírna odpadních vod 
  • Silniční most v ulici Za Elektrárnou

Popis projektu

Popis projektu

Historie a idea

Vodní dílo Trója – Podbaba bylo postaveno v letech 1899 – 1902 v rámci celkové plavební a protipovodňové regulace řeky Vltavy. Dílo tvoří pohyblivý jez o třech polích, horní plavební kanál, plavební komory v Podbabě a dolní plavební kanál. Toto velké dílo podstatnou měrou změnilo ráz řeky v Trojské kotlině. Díky kanálu, dlouhému ke třem kilometrům, se na opačné straně ostrova zachovalo říční koryto s přirozeným spádem hladiny - Trojská peřej. U současné trojice mostů bude provedeno zdvižení stávající nosné konstrukce.

Most bývalé polní dráhy - Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

Původně byl most užíván pro polní dráhu z historické čistírny odpadních vod, nyní již není dopravně využíván. Most bude zdvižen a doplněn o inundační pole v podobě železobetonové trámové konstrukce z pohledového betonu, které vytvoří předpoklady pro vybudování protipovodňových opatření v rámci nově rozšířené Ústřední čistírny odpadních vod. Návrh tohoto pole byl volen záměrně jednoduchý se střízlivými proporcemi, aby kompozičně nekonkuroval oblouku ocelového mostu a naopak podtrhl jeho elegantní tvar.
Most je součástí areálu Ekotechnického muzea, které je včetně něj národní kulturní památkou. Na mostě bude obnovena polní dráha v rozchodu 600 mm, přičemž bude výhledově možné uskutečnit její napojení na soustavu kolejišť v areálu muzea.

Silniční most na místní komunikaci – Ústřední čistírna odpadních vod

Most v současné době slouží jako hlavní komunikační spojení mezi Císařským ostrovem a městskou částí Praha 6 - Papírenskou ulicí na levém břehu plavebního kanálu Trója - Podbaba. Přemostění je využíváno zejména pro provoz ÚČOV a pro převedení celého souboru inženýrských sítí přes plavební kanál do areálu ÚČOV. Jedná se o jednopolový ocelový silniční most, který bude zdvižen o 1,6 m. Konstrukci mostu tvoří dva ocelové hlavní komorové nosníky výšky 1950 mm, jež budou pouze opravené. Spodní stavba bude podbetonována v souladu se stávajícím stavem. Volná šířka komunikace na mostě mezi svodidly je 7,5 m, oboustranné chodníky na vnějších stranách jsou šířky cca 1,35 m. Rampy na obou březích kanálu budou upraveny na vyšší podélný sklon.

Silniční most v ulici Za Elektrárnou

Stávající most je využíván jednak k běžné dopravní obsluze zastavěné části Císařského ostrova a částečně i pro provoz ÚČOV. Současně slouží také pro pěší jako hlavní spojení mezi Stromovkou a Pražskou zoologickou zahradou, k propojení cyklotrasy A1 na levém břehu a cyklotrasy A2 na pravém břehu a převedení celého souboru inženýrských sítí. Na most navazují na obou březích pojezdné rampy. Pro zajištění požadované plavební výšky bude provedeno prosté zdvižení stávající železobetonové trámové konstrukce mostu bez další zásadní úpravy. Spodní stavba mostu bude doplněna lomovým kamenem, tak aby zůstal zachován současný vzhled opěr. Chodníky na obou předpolích budou opět částečně situovány na vyloženou konzolu železobetonové desky. Důraz bude kladen zejména na posílení bezpečnosti souběžného provozu pěších, cyklistů a silniční dopravy na mostě a navazujících rampách. Novou zalomenou rampou na levobřežním předpolí a dalšími úpravami (mj. nový chodník na pravobřežní povodní rampě) bude nově zajištěno bezbariérové propojení Stromovky a Císařského ostrova. Na levém břehu bude provedeno nové pohodlné dvouramenné schodiště s dvouramennou rampou pro kočárky a vozíčkáře. V horní i dolní části bude schodiště doplněno vestavěnou lavičkou. Schodiště na pravém břehu bude zrekonstruováno a doplněno o kamenné stupně. Rovněž bude na žádost úřadu městské části Praha 7 nově zřízen obousměrný provoz na levobřežní povodní rampě.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
01. 03. 2019
Dokončení projektu
30. 06. 2020

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb