Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Rekonstrukce železničního mostu Nymburk

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Viamont DSP a.s.,

Železničářská 1386/29, 400 03 Ústí nad Labem

Správce a provozovatel
SŽDC s. o.,

Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8

Středočeský kraj, Nymburk
Rekonstrukce železničního mostu Nymburk
Říční km
895.40
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2007
Ukončení realizace stavby
01. 01. 2008
Projektant
Viamont DSP a.s.,

Železničářská 1386/29, 400 03 Ústí nad Labem


Ing. Ivan Šír
Statika staveb - mosty

Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 13,66 mil.
EU - Operační program Doprava 77,41 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Cílem stavby bylo odstranit překážku v podobě nízkého podhledu původního železničního mostu přes Labe v Nymburce a zajistit plavební profil výšky 5,25 m s možností instalace zdvižného zařízení pro cílovou výšku 7,0 m. Zvýšení bezpečnosti plavby bylo dosaženo osazením nového osvětleného plavebního značení a zejména moderních radarových odražečů.
Základní parametry v bodech
 • zvednutí nosné konstrukce o 1080 mm
 • rekonstrukce spodní stavby mostu
 • výšková úprava trati Poříčany - Nymburk v délce 788 m
 • rekonstrukce dvou úrovňových železničních přejezdů
 • rekonstrukce přístupových ramp a lávky na mostě pro pěší a cyklisty
 • úprava trakčního vedení v celém úseku rekonstrukce
 • přeložky sdělovacích, silových, zabezpečovacích vedení a závěsného optického kabelu
 • instalace plavebního značení a tyčových radarových odražečů

Popis projektu

Popis projektu

Labská vodní cesta má reálnou šanci stát se do roku 2013 významnou konkurenceschopnou dopravní trasou. V současné době lze po této vodní cestě přepravovat veškeré druhy hromadných substrátů, ale pro přepravu nadměrných nákladů, kontejnerů, případně nových osobních vozů jsou parametry v některých místech labské vodní cesty nedostačující. Limitující podjezdná výška u některých nízkých mostů na Labi nad Mělníkem umožňuje přepravu kontejnerů pouze v jedné vrstvě – vodní doprava se tím stává drahou a nekonkurences­chopnou proti jiným druhům dopravy.

Projekt „Rekonstrukce železničního mostu Nymburk“ je součástí komplexního investičního záměru „Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice“, kterým se odstraní dlouholetý problém nízké podjezdné výšky omezující labskou lodní dopravu. Volná výška 5,25 m pod mosty je celoevropským minimálním standardem umožňujícím významnější uplatnění vodní dopravy zejména v kombinovaných přepravách kontejnerů do námořních přístavů. Tento projekt tak přímo naplňuje jednu z priorit Dopravní politiky ČR. Nymburský projekt zajistil zvýšení podjezdné výšky mostu z původních 4,30 metrů na 5,25 metrů. Při následné instalaci zdvihacího zařízení je v budoucnu počítáno se zvýšením na 7,0 m, což je cílový parametr podjezdné výšky na celém Labi.Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

 

 

Stavba byla složena z následujících částí:

 • zvednutí nosné konstrukce o 1080 mm
 • rekonstrukce spodní stavby mostu
 • výšková a směrová úprava trati Poříčany – Nymburk v délce 788 m
 • rekonstrukce dvou železničních přejezdů
 • rekonstrukce přístupových ramp pro pěší a cyklisty na most
 • úprava trakčního vedení v celém úseku
 • přeložky sdělovacích,si­lových, zabezpečovacích vedení a závěsného optického kabelu

Původní most na jednokolejné elektrifikované trati Poříčany – Nymburk byl tvořen ocelovou nosnou konstrukcí postavenou v roce 1958 na původní spodní stavbě pravděpodobně z roku 1883. Nosná konstrukce mostu byla v původní poloze překážkou v plavebním profilu řeky Labe, kdy podjezdná výška nad maximální plavební hladinou byla pouze 4,30 m. Pro zajištění požadovaného plavebního profilu výšky 5,25 m se současně s úpravou opěr a pilířů provedlo zvednutí nosné konstrukce o 1080 mm. Stávající spojitá nosná konstrukce mostu o rozpětí 4× 42,0 m byla zvednuta a uložena na nová ložiska na ocelové obetonované podpůrné konstrukce spočívající na původní spodní stavbě. Na konstrukci mostu byla provedena kompletní obnova protikorozní ochrany, vyměněn železniční svršek, podlahy a pojistné úhelníky. Mostní opěry a pilíře byly upraveny na novou výšku nivelety převáděné elektrifikované trati Poříčany – Nymburk.

Vzhledem ke krátké době výluky byly pro úpravy spodní stavby a pro zvýšení tělesa náspu využity prefabrikované železobetonové dílce. V obou předpolích mostu došlo spolu se zvýšením náspů až o 1 m ke kompletní výměně kolejových roštů a obou železničních přejezdů. Nově uplatněné pružné upevnění kolejnic přispěje ke snížení hlukové zátěže a vibrací z provozu vlaků.

Zvednutí mostu a obou předpolí vyvolalo nutnost přeložení a úpravy sdělovacích, silových a zabezpečovacích vedení včetně závěsného optického kabelu v místě stavby. V celém úseku rekonstrukce bylo upraveno trakční vedení a osazeny nové trakční stožáry. Stávající stezka pro pěší a cyklisty byla před mostem výškově upravena tak, aby navázala na novou úroveň mostu.

Součástí stavby byla i stavební příprava pilířů druhého pole pro možnou budoucí zástavbu zdvižného zařízení pro zdvihání druhého pole mostu až na podjezdnou výšku 7 m. Na pilířích mostu v řece jsou v obou směrech osazeny radarové odražeče.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2007
Dokončení projektu
01. 01. 2008

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb