Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
Modernizace ohlaví plavební komory Hořín, která zahrnuje i vybudování zdvižného mostu přes velkou plavební komoru úspěšně pokračuje. V pátek 18.9. od 14 do 18 hodin umožníme veřejnosti, aby se o tom přesvědčila na vlastní oči při dni otevřených dveří. Více zde..
Ústí nad Labem, 28. srpna 2020 – Dnes byl hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, primátorem statutárního města Ústí nad Labem Petrem Nedvědickým a ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů slavnostně otevřen nový přístavní můstek osobních lodí v Ústí nad Labem – Vaňově. Během 24. a 25. srpna 2020 byl starý můstek odvezen a nahrazen novým moderním atraktivního designu. V roce 2021 bude u můstku doplněno nové kotvení, připojení lodí na elektrickou energii a pitnou vodu a společně s městem Ústí nad Labem se celý prostor přilehlé autobusové zastávky promění na moderní dopravní terminál. Více zde..

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
"Společnost Valy - Mělice, SMP - Metrostav"

Praha

Správce a provozovatel
SÚS Pardubického kraje
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII

Pardubický kraj, Valy - Mělice u Přelouče
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
Říční km
954.64
Zahájení realizace stavby
30. 01. 2019
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2020
Projektant
VPÚ DECO PRAHA a. s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 202,5 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Vodní tok Labe je od ř. km 773,5 (Kunětice) po ř. km 951,2 (Přelouč) zařazen mezi dopravně významné, využívané vodní cesty. Zároveň je Labská vodní cesta součástí koridoru hlavní sítě TEN-T Orient/Východní středomoří v úseku Hambug - Drážďany - Praha - Pardubice. Účelem projektu je zajištění dobré splavnosti a rozložení dopravního zatížení koridoru širším využíváním vnitrozemské vodní dopravy, k čemuž přispívá úprava parametrů vodní cesty na třídu Va. U mostů to znamená zajištění minimální podjezdné výšky 7m.

Vybudování nového přemostění Labe na komunikaci 3. třídy číslo 32219 mezi obcemi Valy a Mělice parametry, které umožní efektivní využití kombinované dopravy. Minimální podjezdná výška 7 m  a řešení bez mostní podpory v korytě řeky zvýší bezpečnost plavby a zlepší průchod povodní. Současně se odstraní i nevyhovující provizorní mostní konstrukce Bailey Bridge z rou 1987, která zužovala plavební profil na 15,2 m, omezovala podjezdnou výšku na 3,48 m a umožňovala průjezd pouze osobních automobilů.
Základní parametry v bodech
Silniční most:

 • nový most přes řeku Labe délky 193,5 m nahrazující původní provizorní most v délce 86 m
 • nový most přes Živanickou svodnici s rozpětím 8,2 m
Doprovodné stavby:
 • chodníky
 • odvodnění komunikací
 • opěrné zdi
 • úprava okolního terénu, vegetační úpravy
 • provizorní komunikace
 • kanalizační přípojka
 • vodovodní přípojka
 • veřejné osvětlení


Popis projektu

Popis projektu

Pro zvětšení plavebního profilu na parametry TEN-T s požadovanou výškou 7 m probíhá v průřezu Valy nad Labem – Mělice výstavba nové trasy silniční spojnice č. 32219. Další charakteristikou této proměny je zkapacitnění průtoku říčního profilu o 47 %. Novostavba nahradí původní trasu s dosavadním provizorním mostem Bailey Bridge, který zde byl postaven po 2. světové válce ze zanechaných zásob spojeneckých armád. Použitá sestava původní nosné konstrukce měla délku přibližně 86 m.

Na jmenovaném 480 m dlouhém novém úseku jsou ve výstavbě dva mosty. Hlavní stavební objekt trasy, most přes Labe, spoluvytváří 194,6 m dlouhý, dvakrát vysouvaný spojitý ocelový dvoutrám o pěti polích se spřaženou spolupůsobící deskou mostovky. V hlavním poli je tato dolní mostovka následně doplněna obloukem a táhly. Na uvedené spojnici leží i druhý nový most. Tato rámová konstrukce přes Živanickou svodnici je integrovaným mostem o rozpětí 8,2 m.

Pro potřebu snesení vojenského mostního provizoria byla přes koryto Labe vystavěna dočasná lávka pro pěší souběžně s původní trasou. Lávka zajišťuje veřejný pěší provoz přes řeku včetně potřeb stavby. Dále bylo třeba zahloubit jeden jízdní pruh podjezdu koridorové trati ve Valech nad Labem. Stalo se tak pro potřebu zpřístupnění valského břehu pro těžkou stavební mechanizaci. Výstavba nové trasy silniční spojnice probíhá za dlouhodobé uzavírky.

Zajímavostí díla je například založení obou mostů na beraněných prefabrikovaných železobetonových pilotách. Další je betonáž úložných prahů pilířů mostu přes Labe pouze samozhutnitelným betonem. Technologicky nejvýznamnějším počinem celé realizace je pak dvojí výsun nosné ocelové konstrukce, která bude následně doplněna o spolupůsobící spřaženou desku betonovanou na ztraceném bednění z UHPC. V tomto stavu však nosná konstrukce není kompletní a pokračuje montáží oblouku s táhly v poli přes Labe. V hlavním poli tak získává podobu Langerova trámu.

Součástí stavby silniční trasy jsou mimo jiné také přeložky inženýrských sítí vč. optických kabelových tras ČD-Telematika a CETIN, metalických kabelových tras CETIN, ČEZ-D a veřejného osvětlení a nové vodovodní a kanalizační připojení přilehlé provozní budovy.

Stavba je financována ze 77 % z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a zbývající část financuje Pardubický kraj.

Stav projektu
75%
100%
Zahájení projektu
30. 01. 2019
Dokončení projektu
30. 06. 2020

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb