Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Silniční most přes Labe v Poděbradech

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Stavby silnic a železnic, a. s.

Národní třída 10, Praha 1


Michlovský s. r. o.

Kvítková 3687/52, Zlín

Správce a provozovatel
Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Středočeský kraj, Poděbrady
Silniční most přes Labe v Poděbradech
Říční km
904.10
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2007
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2008
Projektant
VPÚ DECO PRAHA a. s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 82,68 mil.
EU - Operační program infrastruktury 55,12 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Odstranění překážky v podobě nízkého mostu v rámci komplexního zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m na labské vodní cestě do přístavu Pardubice. Nová nosná konstrukce mostu radikálně snížené stavební výšky spolu s úpravou nivelety komunikace umožní realizaci plavebního profilu cílové výšky 7,0 m pod mostem.
Základní parametry v bodech
  • demolice železobetonové nosné konstrukce mostu délky 98 m
  • úprava původní spodní stavby (2 opěry, pilíř v korytě) 
  • nová ocelová dvoupolová nosná konstrukce šířky 15,4 m s oboustrannými chodníky pro pěší a cyklistický provoz
  • výšková úprava komunikace kategorie MS 9/50
  • přeložky inženýrských sítí mimo most (shybka podvrtem pod korytem Labe)
  • instalace plavebního značení a tyčových radarových odražečů

Popis projektu

Popis projektu
Stávající most byl postaven v roce 1953 - 1954 na původní spodní stavbě předchozí mostní konstrukce z roku 1889. Jeho stavební výška je 2,46 m. Podjezdná výška pod mostem je při maximální plavební hladině 4,18 m. Předmětem demolice bude zejména prefabrikovaná železobetonová nosná konstrukce, příslušenství mostu a železobetonové úložné prahy nabetonované na spodní stavbě. Spodní stavba je masivní z kvádrového zdiva z pískovce s betonovou výplní. Pro demolici nosné konstrukce stávajícího mostu je uvažována doprava vybouraných hmot vodní cestou. Nová ocelová nosná konstrukce o dvou polích ve formě spojiténo nosníku, s rozpětím polí 2 x 48 m, je uložena prostřednictvím nových železobetonových prahů na sanované a upravené kamenné spodní stavbě. Je tvořena dvěma hlavními plnostěnnými ocelovými nosníky s dolní ortotropní mostovkou a oboustranně vyloženými konzolami pro chodník. Vzdálenost hlavních nosníků je 9,50 m. Tím je dosaženo maximálně stlačené stavební výšky 0,70 m. To spolu s úpravou nivelety komunikace II/611 umožní pod pravobřežním mostním polem dosáhnout požadované podjezdné výšky 7,0 m. Příčné uspořádání (světlost 8,0 m mezi zvýšenými obrubami) odpovídá požadované kategorii komunikace MS 9/50. Oddělení pěšího a cyklistického prostoru od komunikace fyzickou zábranou - hlavním nosníkem mostu - přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrání chodce od ostřiku projíždějících vozidel. Šířka chodníků je 2 x 2,5 m. Směrově je nový most v přímé trase, výškově ve vrcholovém zakružovacím oblouku (R = 1200 m) a max. podélný sklon je 3,5%. V celé délce mostu je navržen střechovitý příčný sklon vozovky 2,5%. Příčný sklon chodníků je 2,0% směrem od hl. nosníků. Nosná konstrukce je vybavena 20 mostními odvodňovači s přímým odtokem do řeky resp. u opěr se zaústěním do kanalizace přilehlé komunikace. Po novém přemostění prochází pouze nové veřejné osvětlení, městský rozhlas a přípojka k osvětlení plavebních znaků. Nad středním pilířem budou v obou směrech osazeny radarové odražeče. Ostatní inženýrské sítě (vodovod, elektrické kabely VN, NN a sdělovací kabely) ze současné konstrukce budou přemístěny do shybky pod korytem Labe mimo mostní konstrukci.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2007
Dokončení projektu
31. 12. 2008
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb