Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Dnes před 22 lety Ministerstvo dopravy obnovilo Ředitelství vodních cest ČR a pověřilo jej realizovat investice pro zkvalitnění infrastruktury sítě českých vodních cest a zlepšit tak podmínky pro provoz plavby. Výročí slavíme společně s našimi dodavateli prací, kdy i za nouzového stavu státu pokračuje výstavba na 5 staveništích na Vltavě, Labi i Baťově kanále. Více zde..
Zatímco kamióny stojí na hranicích v dlouhých kolonách, vodní doprava využívá dostatku vody v Labi a remorkér Beskydy jí v tom vydatně pomáhá. Provoz zabezpečuje Ředitelství vodních cest České republiky s financováním z prostředků Ministerstvo dopravy jako veřejnou službu pro všechny dopravce za jednotných a transparentních podmínek. Video přímo z paluby na Více zde..
Během nouzového stavu státu nadále pokračují stavební práce a největší český pásový jeřáb o nosnosti 1750 tun včera osadil na své místo nový most překlenující plavební kanál v Lužci nad Vltavou. Ředitelství vodních cest ČR zde buduje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy. Již druhý z celkem šesti nových mostů přes plavební kanál je na svém místě a v létě na něj bude převedena silniční doprava z původního 115 let starého mostu. Více zde..

Silniční most přes Labe v Poděbradech

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Stavby silnic a železnic, a. s.

Národní třída 10, Praha 1


Michlovský s. r. o.

Kvítková 3687/52, Zlín

Správce a provozovatel
Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Středočeský kraj, Poděbrady
Silniční most přes Labe v Poděbradech
Říční km
904.10
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2007
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2008
Projektant
VPÚ DECO PRAHA a. s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 82,68 mil.
EU - Operační program infrastruktury 55,12 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Odstranění překážky v podobě nízkého mostu v rámci komplexního zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m na labské vodní cestě do přístavu Pardubice. Nová nosná konstrukce mostu radikálně snížené stavební výšky spolu s úpravou nivelety komunikace umožní realizaci plavebního profilu cílové výšky 7,0 m pod mostem.
Základní parametry v bodech
  • demolice železobetonové nosné konstrukce mostu délky 98 m
  • úprava původní spodní stavby (2 opěry, pilíř v korytě) 
  • nová ocelová dvoupolová nosná konstrukce šířky 15,4 m s oboustrannými chodníky pro pěší a cyklistický provoz
  • výšková úprava komunikace kategorie MS 9/50
  • přeložky inženýrských sítí mimo most (shybka podvrtem pod korytem Labe)
  • instalace plavebního značení a tyčových radarových odražečů

Popis projektu

Popis projektu
Stávající most byl postaven v roce 1953 - 1954 na původní spodní stavbě předchozí mostní konstrukce z roku 1889. Jeho stavební výška je 2,46 m. Podjezdná výška pod mostem je při maximální plavební hladině 4,18 m. Předmětem demolice bude zejména prefabrikovaná železobetonová nosná konstrukce, příslušenství mostu a železobetonové úložné prahy nabetonované na spodní stavbě. Spodní stavba je masivní z kvádrového zdiva z pískovce s betonovou výplní. Pro demolici nosné konstrukce stávajícího mostu je uvažována doprava vybouraných hmot vodní cestou. Nová ocelová nosná konstrukce o dvou polích ve formě spojiténo nosníku, s rozpětím polí 2 x 48 m, je uložena prostřednictvím nových železobetonových prahů na sanované a upravené kamenné spodní stavbě. Je tvořena dvěma hlavními plnostěnnými ocelovými nosníky s dolní ortotropní mostovkou a oboustranně vyloženými konzolami pro chodník. Vzdálenost hlavních nosníků je 9,50 m. Tím je dosaženo maximálně stlačené stavební výšky 0,70 m. To spolu s úpravou nivelety komunikace II/611 umožní pod pravobřežním mostním polem dosáhnout požadované podjezdné výšky 7,0 m. Příčné uspořádání (světlost 8,0 m mezi zvýšenými obrubami) odpovídá požadované kategorii komunikace MS 9/50. Oddělení pěšího a cyklistického prostoru od komunikace fyzickou zábranou - hlavním nosníkem mostu - přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrání chodce od ostřiku projíždějících vozidel. Šířka chodníků je 2 x 2,5 m. Směrově je nový most v přímé trase, výškově ve vrcholovém zakružovacím oblouku (R = 1200 m) a max. podélný sklon je 3,5%. V celé délce mostu je navržen střechovitý příčný sklon vozovky 2,5%. Příčný sklon chodníků je 2,0% směrem od hl. nosníků. Nosná konstrukce je vybavena 20 mostními odvodňovači s přímým odtokem do řeky resp. u opěr se zaústěním do kanalizace přilehlé komunikace. Po novém přemostění prochází pouze nové veřejné osvětlení, městský rozhlas a přípojka k osvětlení plavebních znaků. Nad středním pilířem budou v obou směrech osazeny radarové odražeče. Ostatní inženýrské sítě (vodovod, elektrické kabely VN, NN a sdělovací kabely) ze současné konstrukce budou přemístěny do shybky pod korytem Labe mimo mostní konstrukci.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2007
Dokončení projektu
31. 12. 2008
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb