Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V sobotu byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Právník Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..

Přístaviště Brandýs nad Labem

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Brandýs nad Labem
Přístaviště Brandýs nad Labem
Říční km
865.00
Zahájení realizace stavby
31. 08. 2021
Ukončení realizace stavby
31. 05. 2022
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 25,5 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 12 malých plavidel max. délky 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 3 odběrných sloupků.

Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie z odběrného sloupku.

Přístaviště bude veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
Přístaviště malých plavidel
 • na levém břehu Labe v ř. km 864,75 – 864,81
 • plovoucí molo
 • stání pro 12 malých plavidel
 • připojení na elektrickou energii
 • odběr pitné vody
 • celkem 3 sloupky na odběr odběr elektrické energie a vody
 • osvětlení
 • kamerový systém


Stání pro osobní lodní dopravu
 • na pravém břehu horního plavebního kanálu v ř. km 865,52 – 865,63
 • vstupní portál
 • osvětlená přístavní hrana o délce 105 m
 • kamerový systém
 • připojení na elektrickou energii (400 V)
 • celkem 1 odběrný sloupek na odběr elektrické energie 

Popis projektu

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:

Stání pro osobní lodní dopravu
 - plovoucí molo
při stavbě se využije část stávající svislé zdi v horním plavebním kanálu na návodním konci v délce 53,5 m, na kterou směrově i výškově naváže nová zeď v délce 51,5 m. Tím dojde k vytvoření přístavní hrany v celkové délce 105,0 m, což umožní vyvázání návrhového plavidla o rozměrech 84,0 x 11,5 m. Nová zeď bude navržena jako svislá štětovnicová kotvená zeď. Stání bude vybaveno vyvazovacími prvky, odběrným sloupkem pro napájení el. energií, vstupním portálem, osvětlením, kamerovým systémem, informačními tabulemi a záchranným kruhem. V rámci výstavby stání pro osobní lodní dopravu v horním plavebním kanálu je nutné v prostoru stání zabezpečit dostatečnou plavební hloubku úpravou stávajícího koryta Labe. Nejmenší plavební hloubka je v dané lokalitě 2,40 m (2,10 m ponor + 0,30 m marže). Úprava koryta bude provedena v souladu s navazující plavební dráhou.

Přístaviště malých plavidel - přístavní hrana
Prostor pro umístění budoucí stavby je udržovaný opevněný levý břeh Labe, který lemuje ostrovní lesopark „Ostrůvek“. Ostrov spoluvytváří vodácký kanál, oddělující lesopark od centra Brandýsa nad Labem. V jihozápadní části ostrova je vodácký kanál přemostěn, na most směrem do města navazuje ulice S. K. Neumanna.

Molo pro malá plavidla je kotveno ke břehu prostřednictvím ramenátů, které jsou uloženy na kotevních blocích. Kotevní bloky jsou navrženy jako železobetonové základové patky, na kterých jsou osazena ložiska ramenátů mola. Tato ložiska (součást PS 2501) jsou uspořádána na společné přímce a umožňují shodné otáčení ramenátů při pohybu mola ve vazbě na plavební hladinu. Kotevní bloky krajních ramenátů jsou podporovány čtyřmi prostorově uspořádanými mikropilotami pod každou z patek. K molu povede elektrická přípojka pro zajištění přívodu a odběru elektřiny a vodovodní přípojka pro odběr vody, které budou zakončeny v odběrných sloupcích na plovoucím mole. Přístaviště bude osvětlené, označeno plavebním a informačním značením a zároveň střeženo kamerovým systémem.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
31. 08. 2021
Dokončení projektu
31. 05. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb