Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V sobotu byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Právník Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..

Přístaviště Malé Žernoseky

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Malé Žernoseky
Přístaviště Malé Žernoseky
Říční km
783.08
Zahájení realizace stavby
01. 06. 2022
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2023
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 55,2 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Přístaviště malých plavidel i Stání pro osobní lodní dopravu je situováno na levém břehu řeky Labe v obci Malé Žernoseky mezi ř. km 783,08 až 783,15 v místě stávajícího přívozu přepravující osoby z pravého břehu z obce Velké Žernoseky a cyklostezky.

Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 18 malých plavidel max. délky 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody z 5 odběrných sloupků.

Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících.

Umožnění zavážení plavidel po rampě.

Přístaviště bude veřejného charakteru.Základní parametry v bodech

Přístaviště malých plavidel

 • na levém břehu řeky Labe v ř. km 783,29 - 783,15
 • plovoucí molo pro stání 18 malých plavidel do 20 m
 • připojení na elektřinu a vodu
 • celkem 5 odběrných sloupků pro odběr elektrické energie a vody
 • kamerový systém


Stání pro osobní lodní dopravu

 • na levém břehu řeky Labe v ř. km 783,08
 • přístavní můstek
 • kamerový systém z provozní budovy

 

 Vybavení přístaviště

 • rampa pro spouštění plavidel
 • stání až pro 7 osobních automobilů
 • zpevněné manipulační plochy
 • provozní budova
 • umývárny se sprchami
 • toalety, včetně toalet pro osoby se sníženou schopností pohybu

Popis projektu

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně spojených částí na levém břehu řeky Labe v obci Malé Žernoseky mezi ř. km 783,08 až 783,15 v místě stávajícího přívozu přepravujícího osoby z pravého břehu z obce Velké Žernoseky a cyklostezky.

Přístaviště malých plavidel
Přístaviště umožní stání 18 sportovních a rekreačních plavidel kolmo k plovoucímu molu. Molo pro malá plavidla do 20 m je navrženo jako plovoucí ocelová konstrukce na betonových plovácích vyplněných lehčeným materiálem o celkové délce 90 m a šířce 2,5 m, je uchyceno k břehu, a na něm umístěným kotevním blokům na ramenáty, které umožňují pohyb mola v celém rozsahu hladin. K vyvazování plavidel slouží křížová pacholata a rohatinky umístěné na mole.
Molo bude vybaveno rozvodem NN a užitkové vody do přípojných pilířků v uvažovaném počtu 1 ks pro 4 plavidla.
Podél nábřežní hrany mola bude v celé délce nainstalováno nerezové zábradlí.
Plovoucí molo je spojeno se břehem dvěma lávkami šířky 1,50 m umožňujícími výstup osob z plavidel na břeh.

Rampa pro zavážení plavidel bude ve sklonu 1:7, o šířce 5 m, ohraničená bude svislými zdmi, pojezdová plocha bude tvořena betonovou deskou. Vnější stěna rampy bude tvořena štětovou stěnou s nasazenou železobetonovou hlavou.

Stání pro osobní lodní dopravu 
Pro možnost stání lodí pro osobní lodní dopravu bude umístěn na levém břehu Labe v ř.km 783,08 plovoucí můstek. Můstek je tvořen ocelovou konstrukcí z oceli s příčným systémem vyztužení s plochým dnem s ostrou svislou přídí a zádí. Pro vyvázání lodí budou sloužit pacholata umístěná na přístavním můstku a úvazné kruhy na břehu řeky. Můstek bude spojen se břehem ocelovou lávkou šířky 2,00 m pro možný výstup cestujících z plavidla. Lávka bude opatřena z obou stran zábradlím o výšce 1,1 m. Můstek pro stání lodí osobní lodní dopravy je ukotven pomocí lávky spojené s kotevním blokem jistícími řetězy a kotevních lan připevněnými k vázacím kruhů kotevních bloků. Plovatelnost můstku bude zajištěna v celém rozsahu kolísání hladin, včetně výskytu velkých vod.

V místě prostoru přístaviště a stání pro osobní lodní doprava bude z důvodu zajištění plavební hloubky při minimální plavební hladině provedena prohrábka. Prohrábka bude provedena na kótu 138,60 m n.m. Předpokládané množství odtěženého materiálu je 4 150 m3.

Připojení přístaviště Malé Žernoseky na distribuční síť 22 kV je navrženo ze stávajícího vrchního vedení vn č. 101 998 na levém břehu Labe. Podzemní vedení bude vedeno podél stávající cesty až k trafostanici umístěné v západní části přístaviště vedle příjezdové komunikace.

Součástí stavby bude provozní budova. V provozní budově jsou umístěny umývárny se sprchami a toalety oddělené pro muže a ženy, zázemí obsluhy přístaviště, sklad a technologická místnost. Dále jsou v budově umístěny dvě toalety pro osoby se sníženou schopností pohybu oddělené pro muže a ženy. Jedná se o jednopodlažní budovu rozdělenou na několik funkčních částí.

V okolí provozní budovy a dále na břehu v délce plovoucího mola, kde bude doplněna městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše pro sběr tříděného odpadu), bude zřízena zpevněná plocha. Povrch bude tvořen kamennou dlažbou uloženou do pískového lože s podkladem ze štěrkodrti. Parkoviště má kapacitu 7 osobních automobilů, plocha pro parkovací stání má rozměry 21x5,3 m, povrch parkovacích stání bude tvořen z kamenných kostek.

Dále bude realizována asfaltová zpevněná plocha, která bude sloužit pro příjezd osobních automobilů a otáčení vozidel s návěsy s plavidly před rampou pro zavážení plavidel.
V souvislosti s realizací přístavního bazénu bude realizována přeložka stávající cyklostezky.
Obslužná komunikace bude zřízena pro možnost přístupu chodců i techniky ke stání osobní lodní dopravy.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
01. 06. 2022
Dokončení projektu
30. 06. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb