Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Splavnění Baťova kanálu do Kroměříže bylo projednáno s veřejností

28. 2. 2023

Cílem uvedených staveb je prodloužit souvislou splavnost Baťova kanálu až do města Kroměříž, čímž bude vodní cesta ukončena v atraktivním a dopravně dostupném místě,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel investora Ředitelství vodních cest ČR. „Výrazně se tak posílí turistický potenciál severní části Baťova kanálu a zároveň se odstraní dlouhodobá nesplavnost jezu Bělov, která v současné době výrazně limituje celkové využití vodní cesty.“

Během dnešního veřejného projednání byly vzneseny otázky na vliv akce na úroveň hladiny v řece a vyhodnocení vlivů na zvířata. Posuzovatelé záměru pro Ředitelství vodních cest potvrdili, že současná hladina se nijak nezmění a dopady stavby a plavebního provozu na faunu tým expertů vyhodnotil na základě dlouhodobých biologických průzkumů jako nízké a akceptovatelné. Diskutována byla bezpečnost servisních center, kdy zástupci Ředitelství vodních cest ČR občany ubezpečili, že tankování pohonných hmot i odběr odpadů v moderním zabezpečeném přístavu je podstatně bezpečnější a rizika znečištění vody jsou nižší, než když se tyto činnosti dnes vykonávají bez speciálního zařízení mimo uzavřený přístav. Přístav je zároveň vybaven pro snadné zvládání případných havárií. Jako vstřícné opatření pro pohodlný a bezpečný pohyb pěších a cyklistů bylo doporučeno vybudování lávky přes vjezd do přístavu. V neposlední řadě na veřejném projednání několik provozovatelů vodní dopravy vyslovilo jednoznačnou podporu prodloužení vodní cesty až do Kroměříže.

V návaznosti na veřejné projednání bude zpracován nezávislý posudek, který by měl vyhodnotit veškeré dostupné podklady – dokumentaci EIA, vyjádření dotčených orgánů státní správy, veřejnosti a místních samospráv. Následně bude ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, který zajišťuje celý proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, vydáno závěrečné stanovisko, zda lze záměry „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“ z hlediska vlivů na životní prostředí realizovat či nikoliv.

Více se dočtete v tiskové zprávě

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb