Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Dnes začala odstávka plavebního kanálu Vraňany - Hořín nutná pro stavbu mostů, která potrvá nejpozději do 14.8.2019 Od 3.7.2019 bude pro lodě do 3 tun zajištěna náhradní přeprava po souši, takže s malými plavidly vypuštěný úsek překonáte. Více zde..
Praha hostí 5.-7. června kongres mezinárodní organizace IVR (založena 1874), která sdružuje organizace vnitrozemské plavby, loděnice, pojišťovny i inspekční organizace plavidel. S klíčovým projevem vystoupí za Ministerstvo dopravy pan Vojtěch Dabrowski, za ŘVC ČR pak pan ředitel Lubomír Fojtů. Více zde..
Ministerstvo dopravy rozhodlo, že příprava, realizace a provoz infrastrukturních staveb vodních cest zůstávají na Ředitelství vodních cest České republiky. Děkujeme panu ministrovi Vladimír Kremlík za důvěru. Více zde..

Tiskové zprávy

Telematický systém vodní dopravy má za sebou první krok k uvedení do provozu

13. 3. 2006

Praha 13. března 2006 – Ředitelství vodních cest ČR zajišťuje jako investor zavádění tzv. telematického systému vodní dopravy, který představuje univerzální informační prostředí pro uživatele vodních cest. Cílem tohoto systému je výrazným způsobem zjednodušit, zpřístupnit a zlevnit distribuci informací o stavu vodních cest, jejich aktuální splavnosti, koordinovat provoz zejména na plavebních komorách a v přístavech a v neposlední řadě umožnit rejdařům monitoring pohybu jejich plavidel. Tento systém, pro který byl přijat název LAVDIS (Labsko Vltavský Dopravní Informační Systém), se týká řek Labe a Vltavy, a to v celkové délce 303 km. Zaváděním tohoto systému se podporuje rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí a zvyšuje se její bezpečnost.

Projekt zavádění telematického systému je významnou měrou spolufinancován Evropským regionálním rozvojovým fondem prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura a je založen na jednotném evropském standardu Říčních informačních služeb, jejichž zavádění je na evropsky významných vodních cestách na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2005/44/ES povinné.

Základní filozofie budovaného informačního systému je založena na vytvoření centrální databáze na Státní plavební správě v Praze. S touto databázi budou uživatelé pracovat buď prostřednictvím Internetu, a to jak v kanceláři, tak i na lodi, nebo s využitím speciálních programů pro monitorování pohybu lodě, běžících na počítači v kormidelně lodě. Společným informačním systémem sloužícím pro privátní uživatele vodní cesty i pro státní správu je dosahováno synergických efektů spolupráce. Dojde tak nejen ke zlepšení řízení logistického řetězce, ale monitorováním pohybu plavidel i ke zvýšení bezpečnosti při nenadálých havarijních situacích.

V roce 2005 se podařilo zprovoznit uvedenou centrální databázi, do testovacího provozu uvést veřejnou část s obecnými informacemi o vodních cestách a zejména vyvinout software pro sledování pohybu lodí pomocí družicového naváděcího systému GPS. Technologie využívá běžné komponenty, jako standardní počítač PC s mobilním připojením na Internet přes mobilní telefon GSM a s připojenou anténou GPS. Během roku 2006 bude několik plavidel tímto systémem vybaveno a bude probíhat jeho testování v reálných podmínkách. Přínosem pro dopravce je zejména bezplatné pořízení příslušného software včetně využívání centrální databáze, kdy provozní náklady tvoří pouze připojení na Internet. Postupně bude možné využít systém i pro distribuci elektronických nákladových dokumentů včetně hlášení připlutí do přístavů v ČR i v zahraničí a na plavební komory.

Během 1.pololetí roku 2006 bude systém propojen s jednotlivými plavebními komorami na Labi a rejdaři i státní správa budou mít přehled o jednotlivých proplavováních. Rovněž bude podstatným způsobem zkvalitněno statistické sledování provozu na vodních cestách.

Nedílnou součástí systému zaváděnou v roce 2006 bude elektronické rozesílání a publikace zpráv o plavebních podmínkách, omezeních a vodních stavech. V jednotném prostředí tak budou k dispozici veškeré aktuální informace o splavnosti včetně dostupných předpovědí. Propojením se zahraničními systémy standardu RIS bude umožněno získávat informace o plavebních podmínkách a monitorovat pohyb plavidel z jednotného prostředí webových stránek LAVDIS po celé Evropě.

V neposlední řadě budou v rámci tohoto systému vytvořeny podmínky pro využívání elektronické plavební mapy typu Inland ECDIS na plavidle, která se rovněž stává v Evropě v palubních navigačních systémech standardem. Během roku 2006 by měla být pokryta celá labskovltavská vodní cesta zkušební verzí map.

Řešením projektu Telematického systému – LAVDIS se úspěšně daří držet krok v aplikaci moderních informačních technologií ve vnitrozemské plavbě s ostatními evropskými zeměmi a je pravděpodobné, že svou dílčí měrou přispěje k lepšímu uplatnění vodní dopravy na dopravním trhu. Ve spolupráci státu jako správce dopravní infrastruktury a privátních firem jako jejími uživateli lze dosáhnout významných úspor než při zavádění zcela samostatných systémů. Stát tímto zároveň podporuje rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí včetně zvýšení její bezpečnosti.

Projekt „Plavební stupeň Děčín“ bude mít své logo

9. 3. 2006

Děčín/Praha 9. března 2006 – Město Děčín a Ředitelství vodních cest ČR vyhlásili soutěž „Navrhni své logo“ pro žáky čtvrtých, pátých, šestých a sedmých tříd základních škol v Děčíně. Žáci budou navrhovat logo k projektu „Plavební stupeň Děčín“.

Žáci od čtvrtých až po sedmé třídy základních škol vyhlášením soutěže získali zajímavou šanci jak navrhnout své vlastní logo, které „Plavební stupeň Děčín“ bude provázet od samého začátku až do jeho dokončení. Tento projekt je významný nejen pro město Děčín, ale i pro celou Českou republiku a zabezpečí tak po labské vodní cestě přístup České republice k moři.

Žáci budou tvořit logo za celou třídu, každá třída pak může odevzdat maximálně tři návrhy. Dětem je dán velký prostor k rozvinutí jejich fantazie. Návrhy log mohou být z oblasti přírody, mohou se týkat vody, lodí, plavebního průmyslu i samotného města Děčín. Hodnoceno pak nebude nejlepší technické provedení, ale nejlepší a nejoriginálnější nápad, který nejlépe vystihne podstatu projektu plavebního stupně Děčín.

A jaká je odměna pro nejúspěšnější grafiky? Hlavní cenou pro vítěznou třídu je jednodenní výlet lodí Praha – Slapy, s občerstvením a výkladem zajímavostí o plavbě, řece a přírodě v okolí. Druhou odměnou za velké snažení malých grafiků a návrhářů bude účast na zábavném sportovním dnu, na který budou pozvány všechny zúčastněné třídy vítězné školy a dále třídy z ostatních škol, které se probojují do finálového výběru.

Pro město Děčín ale i pro celou Českou republiku je jedinou spojnicí s rozvinutou sítí evropských vodních cest a s námořními přístavy právě řeka Labe. Dosažitelnost děčínských přístavů a překladišť a také loděnice v Křešicích je pro lodní dopravu výrazně ovlivněna rozkolísaností průtoků vody v Labi a zejména dlouhodobými obdobími sucha, kdy je plavba zastavena. Právě projekt „Plavební stupeň Děčín“ odstraní plavci proklínanou plavební úžinu Heger v centru Děčína pod Tyršovým mostem a celkově zkrátí období zastavené plavby z důvodu nedostatku vody na minimum. Umožní tak bezproblémový provoz ekologické vodní dopravy.

Stavba protipovodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín pokračuje

5. 1. 2006

Děčín 5. ledna 2006 – Stavba protipovodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy, která je prvním významnějším projektem na vodních cestách spolufinancovaným z Evropského fondu regionálního rozvoje EU se posunula do své druhé části.

Projekt „Povodňová ochrana plavidel na řece Labi“ je jedním z projektů, kterému investor Ředitelství vodních cest ČR přikládá velkou váhu a to především z důvodu zajištění větší bezpečnosti, jak při provozu na řece, tak při ochraně plavidel v případě povodně. Tento projekt je složen ze čtyř částí, přičemž povodňová ochrana plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy je investičně největší. Dvě části projektu v Týnci nad Labem a v Roudnici nad Labem jsou již dokončeny a uvedeny do provozu a na poslední, čtvrté části projektu v Nymburce probíhají stavební práce.

Tato část projektu řeší výstavbu dvanácti kusů vysokovodních vyvazovacích prvků – dalb, navýšení čtyř stávajících dalb a výstavbu třech kusů vázacích kruhů. Celkové náklady stavby, která je umístěna v prostoru přístavního bazénu ochranného a zimního přístavu Děčín – Rozbělesy je 60,5 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Bazén ochranného a zimního přístavu je od toku Labe oddělen dělící hrází. Nové dalby a vázací kruhy budou využity nejen za povodní, ale i při běžné provozní manipulaci s plavidly.

V současné době je dokončeno zvýšení stávajících dalb. Stavba dvanácti nových dalb je ve fázi před dokončením. Z dvanácti dalb je šest zcela kompletních (včetně úvazných prvků). Zbývajících šest dalb je usazeno a připraveno k dokončení (chybí sváry). Všechny dalby jsou opatřeny ochranným nátěrem a v příznivějším klimatu bude provedena oprava nátěrů po svárech. Dále probíhá odtěžování pracovní plošiny od dalby číslo dvanáct ve směru k dalbě číslo čtyři kde je pracovní plošina již odtěžena a ve stejném rozsahu je proveden i kamenný zához.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.05.2006.

V případě náhlých povodní je již možné použít k vyvazování plavidel čtyři nastavované dalby a čtyři dalby nové, kde je provedeno odtěžení zeminy.

Územní rozhodnutí k projektu „Nový plavební stupeň Přelouč“ nabylo právní moci

2. 1. 2006

Praha 2. ledna 2006 – Dne 30. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby „Nový plavební stupeň Přelouč“. Toto územní rozhodnutí vydal odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči na základě návrhu investora, kterým je Ředitelství vodních cest ČR.

Nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „Nový plavební stupeň Přelouč“ je velmi významným mezníkem při realizaci celého projektu a je základním předpokladem pro zahájení stavby. Tento ekologicky a ekonomicky výhodný projekt je zároveň klíčovým a zásadním bodem rozvoje vodní dopravy definovaným Dopravní politikou ČR jako „prodloužení splavnosti Labe do Pardubic“. Mezinárodně významná vodní cesta tak bude prodloužena o 23 km až do přístavu v Pardubicích a na českém území dosáhne délky přibližně 235 km. Současný odhad celkových nákladů projektu nového plavebního stupně Přelouč je cca 1,5 miliardy Kč a bude v plné výši hrazen z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Realizací výše uvedeného projektu bude vybudován plavební kanál s novou plavební komorou v celkové délce cca 3200 m, a to na pravém břehu řeky Labe, který umožní překonat spád 8,4 m mezi současnými jezovými zdržemi Týnec nad Labem a Přelouč. V rámci této akce proběhne také výstavba dvou nových mostů přes řeku Labe a plavební kanál na silnici II/333, které nahradí průjezd po stávajícím úzkém mostě na jezu.

Investor Ředitelství vodních cest ČR bude při realizaci projektu plně respektovat požadavky, které vyplývají ze závěrů posuzování vlivu „Nového plavebního stupně Přelouč“ na životní prostředí (EIA) a udělených výjimek ze strany ministerstva životního prostředí včetně kompenzačních a minimalizačních opatření, ke kterým patří např. stavba biokoridoru, obnova mokřadů, apod.

Stavbou plavebního stupně bude zcela zachován proudný úsek řeky tzv. „Labské hrčáky“ a ekologicky cenné biocentrum „Slavíkovy ostrovy“ bude zasaženo jen zcela okrajově, naopak realizací řady doprovodných opatření dojde ke zvýšení ekologické hodnoty území oproti současnému stavu. Dále bude zachován památkově chráněný objekt jezu a vodní elektrárny Přelouč z roku 1927, jehož původní funkce umožnit plavbu do Pardubic bude touto stavbou po dlouhých letech naplněna.

Protipovodňová ochrana plavidel v Týnci nad Labem je dokončena

9. 12. 2005

Týnec nad Labem 9. prosince 2005 – Dnes byla dokončena stavba protipovodňové ochrany plavidel na pravém břehu Labe v Týnci nad Labem. Hotové dílo se zároveň předává do správy Povodí Labe s.p.. Je to po Roudnici nad Labem již v pořadí druhá úspěšně dokončená stavba ze čtyř částí projektu, který je spolufinancovaný z Evropského regionálního rozvojového fondu EU.

Dokončená stavba protipovodňové ochrany plavidel v Týnci nad Labem byla uvedena do provozu a předána správci. „Celému projektu protipovodňové ochrany plavidel přikládáme velkou váhu, protože tím zajišťujeme nejen bezpečný provoz na řece, ale zároveň realizujeme ochranu plavidel při případné povodni“, řekl Ing. Miroslav Šefara ředitel organizace Ředitelství vodních cest ČR a zároveň dodal, že právě tato část projektu byla úspěšně dokončena před uplynutím stanoveného smluvního termínu.

Cílem zrealizované stavby v Týnci nad Labem byla výstavba tří vysokovodních vyvazovacích prvků, tzv. dalb, které budou sloužit při povodňových situacích pro bezpečné vyvázání plavidel. Dalby budou v této oblasti využívány i pro běžné stání plavidel. Krajní dalby byly spojeny se břehem lávkou v délce třináct metrů, což umožní přístup na uvázaná plavidla i při vysokých vodních stavech. Celkové náklady stavby činily 4.818.000,– Kč bez DPH a budou ze 60% hrazeny z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zhotovitel: Zakládání staveb, a.s. byla založena 29.9.1993. Spo­lečnost nabízí široké spektrum technologií speciálního zakládání staveb, ke kterým patří podzemní stěny, piloty a zápory, mikropiloty a mikrozápory, zemní kotvy, injektáže, trysková injektáž, vibroflotace, beranění a vibrování, zatěžovací zkoušky a měření, geotechnický průzku, stavby pro ekologii, projekce, vývoj a laboratoře a v neposlední řadě zemní práce. Společnost je vlastníkem certifikátů stavebních prací v oboru speciálního zakládání staveb a stavebních prací v rozsahu HSV.

Automatizace plavebních komor Baťova kanálu je v testovacím provozu

8. 12. 2005

Praha 8. prosince 2005 – V současnosti probíhá testovací provoz automatizovaných a elektrifikovaných plavebních komor na Baťově kanálu (průplavu Otrokovice – Rohatec), aby bylo umožněno zahájení plného provozu v následující plavební sezóně, která začíná 1. května 2006.

Ředitelství vodních cest ČR tímto projektem završilo modernizaci, elektrifikaci a automatizaci sedmi ze třinácti plavebních komor na trase Baťova kanálu. Zásluhou investiční aktivity Ředitelství vodních cest ČR a Povodí Moravy, státní podnik, je již od roku 2002 umožněna průběžná plavba na Baťově kanálu od Otrokovic až do Petrova. Všechny projekty modernizace vodní cesty jsou zcela hrazeny z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projektem, tedy automatizací a elektrifikací plavebních komor bylo dosaženo (vedle dosavadního historického ručního ovládání) stejného systému ovládání plavebních komor s obsluhou z panelu na břehu a navíc bude možné použití dálkového ovládání z plavidel. Plavidlům s proškolenými profesionálními posádkami se tak umožní bezpečné a rychlé proplavování plavidel, aniž by se plavba omezovala výhradně na čas, kdy je na plavební komoře přítomna ustanovená obsluha. Budou se tak moci realizovat projížďky většího rozsahu. Vlastní proplavení lodi se výrazně zkrátí, protože posádka bude ovládat proplavení přímo z uzamykatelného panelu na manipulační ploše.

V roce 2006 bude provedena modernizace, elektrifikace a automatizace na plavební komoře v Petrově, která obsahuje pouze ruční ovládání. Na již modernizovaných plavebních komorách Vnorovy I. a II. a Uherský Ostroh bude doplněno dálkové ovládání a tím bude vytvořen jednotný systém ovládání na 11 ze 13 plavebních komor. Zbývající plavební komory Strážnice I. a II. slouží pouze výjimečně, neboť nový jez na Veličce automaticky reguluje hladinu v kanálu a současné ruční ovládání plavební komory na kliku je tak v tuto chvíli plně dostačující.

Protipovodňová ochrana plavidel v Roudnici nad Labem je dokončena

29. 11. 2005

Roudnice nad Labem 29. listopadu 2005 – Protipovodňová ochrana plavidel na březích horního plavebního kanálu Labe v Roudnici nad Labem byla dokončena a zkolaudována. Roudnická stavba je dokončena jako první ze čtyř částí celého projektu. Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje EU.

Dokončená stavba protipovodňové ochrany plavidel v Roudnici nad Labem byla zkolaudována a tím uvedena do provozu. „Jsem velice rád, že realizace této první části projektu proběhla bez komplikací a byla dokončena v řádném, předem stanoveném termínu“, uvedl Ing. Miroslav Šefara, ředitele Ředitelství vodních cest ČR.

V Roudnickém plavebním kanálu bylo vystavěno devět kusů vysokovodních vázacích kruhů, které budou sloužit při povodňových situacích pro bezpečné vyvázání plavidel. Díky tomuto opatření již nedojde k uvolnění plavidel, jak tomu bylo při katastrofálních povodních v roce 2002. Vyvazovací kruhy nebudou sloužit pro běžné vyvazování lodí při normálním stavu hladiny Labe. Vyvazovací prvky jsou umístěny na obou březích plavebního kanálu. Na levém břehu jsou dvě lodní stání o šesti vyvazovacích kruzích a na pravém břehu budou vybudovány tři vázací kruhy, které se využijí pro příčné vyvazování plavidel. Celkové náklady stavby dosáhly téměř 1,2 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavba je umístěna v ochranném pásmu dráhy, která je 60 metrů. Používání vysokovodních vázacích kruhů nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem emisí, odpadních látek ani hluku.

Stavbu realizovala ústecká společnost AZ SANACE a.s., která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení.

Zhotovitel: AZ SANACE a.s. byla založena v roce 1998. Od roku 2000 sídlí ve Vaňově (místní část Ústí nad Labem). Mezi činnosti, které společnost nabízí patří speciální zakládání staveb, vodohospodářské stavby, rekonstrukce a opravy mostních konstrukcí, sanace betonových konstrukcí, statické zajištění stavebních objektů a v neposlední řadě projekční činnost.

 

Práce na rozšíření plavební dráhy Labe začaly

14. 11. 2005

Přelouč 14. listopadu 2005 – Na řece Labi byly započaty práce na projektu „Splavnění Labe do Pardubic“, a to konkrétně na etapě rozšíření plavební dráhy Labe v úseku Chvaletice – Přelouč v říčním km 103 – 108,3.

Ředitelství vodních cest ČR, v souvislosti s naplňováním investičních záměrů „Splavnění Labe do Pardubic“, zahájilo prostřednictvím dodavatele Povodí Labe, státní podnik, práce na rozšíření plavební dráhy řeky Labe v říčním km 103 – 108,3. Cílem tohoto projektu je zlepšení technických parametrů na Labi v úseku Chvaletice – Přelouč na minimální parametry V.a třídy evropské klasifikace vodních cest, které odpovídají parametrům provozované labské vodní cesty Mělník – Chvaletice. Celkové investiční náklady této části činí téměř 120,5 mil. Kč včetně DPH 19%. Tato částka bude zcela hrazena z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Trasa plavební dráhy je vedena ve stávajícím korytě řeky Labe. V uvažovaném úseku úprav je koryto dostatečně široké, aby umožnilo úpravy k zajištění dvoulodního provozu až do km 106,071. V nás­ledujícím úseku délky 2,3 km poměry již neumožňují vybudovat dvoulodní dráhu a proto je zde navržen pouze jednolodní profil s výhybnami.

Stavební práce budou probíhat pouze z řečiště a na břehu se nebude nacházet ani zařízení staveniště. Vytěžený materiál z prohrábek bude nakládán přímo na lodě a odvážen. Pro odvoz tohoto materiálu se tedy nebude muset budovat žádná jiná komunikace a nebude třeba žádného záboru okolního území.

Ředitelství vodních cest ČR předpokládá dokončení prací na tomto projektu do konce roku 2006 v souladu s vydaným pravomocným stavebním povolením.

 

Stavba protipovodňové ochrany plavidel v historickém centru města Nymburk

7. 11. 2005

Nymburk 7. listopadu 2005 – Dnes byla zahájena stavba čtvrté části projektu protipovodňové ochrany plavidel v ochranném přístavu Nymburk. Jedná se o projekt spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje EU.

Čtvrtá, již poslední část projektu řeší výstavbu deseti kusů vysokovodních vázacích kruhů po obvodu současného přístavního bazénu, které budou za vysokých vodních stavů sloužit pro bezpečné vyvázání plavidel. Rozmístění kruhů umožní i příčné vyvazování a tím využití celé plochy přístavního bazénu. Vyvazování nákladních plavidel při běžných provozních stavech na Labi nebude povoleno. V rámci souvisejících prací budou zároveň na pravém břehu přístavu vyměněna stávající schodiště, která jsou již v havarijním stavu. Součástí stavby je i prohrábka dna přístavního bazénu na hloubku přilehlé vodní cesty, úprava kamenného záhozu na březích bazénu, výměna osvětlovacích stožárů mezi přístavním bazénem a Labem a obnova nástupiště osobních lodí s novou kamennou dlažbou a vázacími prvky pro menší lodě. Celkové náklady stavby činí 11 310 tis. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že ochranný přístav Nymburk se nachází v atraktivním historickém centru města, byl již projekt i jeho realizace úzce řešena ve spolupráci s městem Nymburk. V projektu je počítáno i s tím, aby dokončená stavba pohledově co nejméně rušila okolí. V rámci opatření pro ochranu plavidel za povodní bude provedena i úprava břehu a vybudováno nástupiště pro osobní lodě, což výrazně zlepší stávající situaci rekreační zóny a podmínky po rozvoj osobní lodní dopravy a turistiky v oblasti. Po dobu provádění prací budou ve stavební lokalitě dočasné i trvalé zábory, které budou předem viditelně označeny.

Provoz ani průběh stavby projektu nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem emisí ani odpadních látek. Vytěžený materiál bude mít charakter především navážky, hrubých říčních hlinitých písků a písků. Převážné množství vytěženého materiálu z prohrábek bude po dohodě s městem využito na úpravu území ve stávající zástavbě. Konkrétně bude tento materiál sloužit k terénním úpravám hřiště, které se nachází za hrází v Drahelicích. Zbytek bude uložen na deponii.

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána pražská společnost Zakládání staveb, a.s.. Realizace projektu bude trvat cca 10 měsíců. Dokončen by tedy měl být do srpna 2006.

Zhotovitel: Zakládání staveb, a.s. byla založena 29.9.1993. Spo­lečnost nabízí široké spektrum technologií speciálního zakládání staveb, ke kterým patří podzemní stěny, piloty a zápory, mikropiloty a mikrozápory, zemní kotvy, injektáže, trysková injektáž, vibroflotace, beranění a vibrování, zatěžovací zkoušky a měření, geotechnický průzku, stavby pro ekologii, projekce, vývoj a laboratoře a v neposlední řadě zemní práce. Společnost je vlastníkem certifikátů stavebních prací v oboru speciálního zakládání staveb a stavebních prací v rozsahu HSV.

 

Realizace projektu Vývaziště a přístaviště městského typu na území Zlínského kraje

11. 9. 2005

Praha 25. listopadu 2005 – Na vodní cestě Baťův kanál byla zahájena výstavba projektu „Vývaziště a přístaviště městského typu na území Zlínského kraje“. Celý projekt se skládá ze dvanácti částí, které budou postupně, od listopadu 2005 do konce roku 2006, realizovány.

Investor, Ředitelství vodních cest ČR, se pro realizaci tohoto projektu rozhodl v souvislosti s vysokým nárůstem turistického ruchu a rekreační plavby po roce 1995, který zapříčinil kritický nedostatek přístavišť v této oblasti. Paradoxem bylo, že vodní turistika byla naprosto „izolována“ na vodní cestě, bez možnosti vystoupit. Odhad celkových nákladů na realizaci projektu se pohybuje v částce 12 mil. Kč bez DPH. Tato částka bude zcela hrazena z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celý projekt se skládá ze dvanácti částí, přičemž v listopadu byly zahájeny etapy výstavby přistávacího místa v Babicích, přístaviště na řece Moravě v Uherském Ostrohu a přístaviště v dolní rejdě plavební komory v Uherském Ostrohu.

V roce 2006 se budou dále realizovat stavby přistávacího místa na Moravě v Napajedlech, Napajedlech – Pahrbku, Kostelanech nad Moravou, ve Starém Městě, v Uherském Hradišti, v Uherském Ostrohu – Ostrožském Předměstí a Baťově kanále Babicích – Uhliscích, Huštěnovicích a v Rohatci -Kolonii.

Přistávací místa jsou umístěna v obcích, přímo na břehu řeky Moravy a Baťova Kanálu. Hlavní funkce všech přístavních míst bude spočívat v zajištění bezpečného vyvázání plavidel a bezpečného nastoupení a vystoupení osob. U přístavišť v centrech měst a obcí se navíc předpokládá, že v návaznosti na investice ŘVC ČR jednotlivé obce postupně zajistí informační a sociální zázemí, které by mělo být napojeno na stávající služby tohoto typu v centru obce. Přistávací místa v centru obcí budou sloužit jak individuálním návštěvníkům Baťova kanálu, tak provozovatelům výletních lodí.

Jako první se investor Ředitelství vodních cest ČR rozhodl zahájit výstavbu přistávacího místa v Babicích, která začala již tento měsíc. Babice nabízí velmi dobré podmínky pro sportovní vyžití a představují prostor pro spojení plavby s dalšími aktivitami jakými mohou být např. koupání a rybaření, kultura, turistika a cykloturistika, atd.. Výstavba bude pokračovat přístavišti v Uherském Ostrohu.

Baťův kanál: výstavba Baťova kanálu byla zahájena ve 30. letech 20. století na řece Moravě jako malá část rozsáhlého systému závlahových kanálů. V roce 1934 byla zahájena stavba plavebního kanálu Otrokovice – Rohatec, která řešila firmě Baťa problém levné přepravy lignitu z dolu v Rohatci do jejich závodu v Otrokovicích a ve Zlíně, protože doprava po dráze nebyla efektivní. Provoz na vodní cestě byl zahájen v roce 1938. Důsledkem válečných škod a nárůstu provozních nákladů vodní cesty došlo v 60. letech minulého století k úplnému zastavení plavby a opuštění této vodní cesty. K obnově Baťova kanálu došlo až v roce 1989, kdy Povodí Moravy vyčistilo a opravilo plavební komory Spytihněv, Babice, Huštěnovice a Staré Město a vyčistilo rejdy. Vodní cesta byla následně znovu otevřena až v roce 1995, a to především pro plavební a rekreační veřejnost. V následujících letech se na obnově a postupné rekonstrukci této vodní cesty včetně plavebních komor významnou měrou podílí Ředitelství vodních cest ČR.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb