Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Praha hostí 5.-7. června kongres mezinárodní organizace IVR (založena 1874), která sdružuje organizace vnitrozemské plavby, loděnice, pojišťovny i inspekční organizace plavidel. S klíčovým projevem vystoupí za Ministerstvo dopravy pan Vojtěch Dabrowski, za ŘVC ČR pak pan ředitel Lubomír Fojtů. Více zde..
Ministerstvo dopravy rozhodlo, že příprava, realizace a provoz infrastrukturních staveb vodních cest zůstávají na Ředitelství vodních cest České republiky. Děkujeme panu ministrovi Vladimír Kremlík za důvěru. Více zde..
Děkujeme všem, kteří navštívili naši výstavu k 1000 letům plavby a zadokolesový remorkér BESKYDY. V Praze, Mělníku, Lovosicích, Ústí nad Labem a Děčíně Vás nakonec přišlo přes 6000. Již brzy zveřejníme další termíny, kdy Beskydy opět zpřístupníme veřejnosti. Sledujte náš web a sociální sítě Facebook a Twitter. Více zde..

Tiskové zprávy

Protipovodňová ochrana plavidel v Roudnici nad Labem je dokončena

29. 11. 2005

Roudnice nad Labem 29. listopadu 2005 – Protipovodňová ochrana plavidel na březích horního plavebního kanálu Labe v Roudnici nad Labem byla dokončena a zkolaudována. Roudnická stavba je dokončena jako první ze čtyř částí celého projektu. Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje EU.

Dokončená stavba protipovodňové ochrany plavidel v Roudnici nad Labem byla zkolaudována a tím uvedena do provozu. „Jsem velice rád, že realizace této první části projektu proběhla bez komplikací a byla dokončena v řádném, předem stanoveném termínu“, uvedl Ing. Miroslav Šefara, ředitele Ředitelství vodních cest ČR.

V Roudnickém plavebním kanálu bylo vystavěno devět kusů vysokovodních vázacích kruhů, které budou sloužit při povodňových situacích pro bezpečné vyvázání plavidel. Díky tomuto opatření již nedojde k uvolnění plavidel, jak tomu bylo při katastrofálních povodních v roce 2002. Vyvazovací kruhy nebudou sloužit pro běžné vyvazování lodí při normálním stavu hladiny Labe. Vyvazovací prvky jsou umístěny na obou březích plavebního kanálu. Na levém břehu jsou dvě lodní stání o šesti vyvazovacích kruzích a na pravém břehu budou vybudovány tři vázací kruhy, které se využijí pro příčné vyvazování plavidel. Celkové náklady stavby dosáhly téměř 1,2 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavba je umístěna v ochranném pásmu dráhy, která je 60 metrů. Používání vysokovodních vázacích kruhů nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem emisí, odpadních látek ani hluku.

Stavbu realizovala ústecká společnost AZ SANACE a.s., která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení.

Zhotovitel: AZ SANACE a.s. byla založena v roce 1998. Od roku 2000 sídlí ve Vaňově (místní část Ústí nad Labem). Mezi činnosti, které společnost nabízí patří speciální zakládání staveb, vodohospodářské stavby, rekonstrukce a opravy mostních konstrukcí, sanace betonových konstrukcí, statické zajištění stavebních objektů a v neposlední řadě projekční činnost.

 

Práce na rozšíření plavební dráhy Labe začaly

14. 11. 2005

Přelouč 14. listopadu 2005 – Na řece Labi byly započaty práce na projektu „Splavnění Labe do Pardubic“, a to konkrétně na etapě rozšíření plavební dráhy Labe v úseku Chvaletice – Přelouč v říčním km 103 – 108,3.

Ředitelství vodních cest ČR, v souvislosti s naplňováním investičních záměrů „Splavnění Labe do Pardubic“, zahájilo prostřednictvím dodavatele Povodí Labe, státní podnik, práce na rozšíření plavební dráhy řeky Labe v říčním km 103 – 108,3. Cílem tohoto projektu je zlepšení technických parametrů na Labi v úseku Chvaletice – Přelouč na minimální parametry V.a třídy evropské klasifikace vodních cest, které odpovídají parametrům provozované labské vodní cesty Mělník – Chvaletice. Celkové investiční náklady této části činí téměř 120,5 mil. Kč včetně DPH 19%. Tato částka bude zcela hrazena z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Trasa plavební dráhy je vedena ve stávajícím korytě řeky Labe. V uvažovaném úseku úprav je koryto dostatečně široké, aby umožnilo úpravy k zajištění dvoulodního provozu až do km 106,071. V nás­ledujícím úseku délky 2,3 km poměry již neumožňují vybudovat dvoulodní dráhu a proto je zde navržen pouze jednolodní profil s výhybnami.

Stavební práce budou probíhat pouze z řečiště a na břehu se nebude nacházet ani zařízení staveniště. Vytěžený materiál z prohrábek bude nakládán přímo na lodě a odvážen. Pro odvoz tohoto materiálu se tedy nebude muset budovat žádná jiná komunikace a nebude třeba žádného záboru okolního území.

Ředitelství vodních cest ČR předpokládá dokončení prací na tomto projektu do konce roku 2006 v souladu s vydaným pravomocným stavebním povolením.

 

Stavba protipovodňové ochrany plavidel v historickém centru města Nymburk

7. 11. 2005

Nymburk 7. listopadu 2005 – Dnes byla zahájena stavba čtvrté části projektu protipovodňové ochrany plavidel v ochranném přístavu Nymburk. Jedná se o projekt spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje EU.

Čtvrtá, již poslední část projektu řeší výstavbu deseti kusů vysokovodních vázacích kruhů po obvodu současného přístavního bazénu, které budou za vysokých vodních stavů sloužit pro bezpečné vyvázání plavidel. Rozmístění kruhů umožní i příčné vyvazování a tím využití celé plochy přístavního bazénu. Vyvazování nákladních plavidel při běžných provozních stavech na Labi nebude povoleno. V rámci souvisejících prací budou zároveň na pravém břehu přístavu vyměněna stávající schodiště, která jsou již v havarijním stavu. Součástí stavby je i prohrábka dna přístavního bazénu na hloubku přilehlé vodní cesty, úprava kamenného záhozu na březích bazénu, výměna osvětlovacích stožárů mezi přístavním bazénem a Labem a obnova nástupiště osobních lodí s novou kamennou dlažbou a vázacími prvky pro menší lodě. Celkové náklady stavby činí 11 310 tis. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že ochranný přístav Nymburk se nachází v atraktivním historickém centru města, byl již projekt i jeho realizace úzce řešena ve spolupráci s městem Nymburk. V projektu je počítáno i s tím, aby dokončená stavba pohledově co nejméně rušila okolí. V rámci opatření pro ochranu plavidel za povodní bude provedena i úprava břehu a vybudováno nástupiště pro osobní lodě, což výrazně zlepší stávající situaci rekreační zóny a podmínky po rozvoj osobní lodní dopravy a turistiky v oblasti. Po dobu provádění prací budou ve stavební lokalitě dočasné i trvalé zábory, které budou předem viditelně označeny.

Provoz ani průběh stavby projektu nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem emisí ani odpadních látek. Vytěžený materiál bude mít charakter především navážky, hrubých říčních hlinitých písků a písků. Převážné množství vytěženého materiálu z prohrábek bude po dohodě s městem využito na úpravu území ve stávající zástavbě. Konkrétně bude tento materiál sloužit k terénním úpravám hřiště, které se nachází za hrází v Drahelicích. Zbytek bude uložen na deponii.

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána pražská společnost Zakládání staveb, a.s.. Realizace projektu bude trvat cca 10 měsíců. Dokončen by tedy měl být do srpna 2006.

Zhotovitel: Zakládání staveb, a.s. byla založena 29.9.1993. Spo­lečnost nabízí široké spektrum technologií speciálního zakládání staveb, ke kterým patří podzemní stěny, piloty a zápory, mikropiloty a mikrozápory, zemní kotvy, injektáže, trysková injektáž, vibroflotace, beranění a vibrování, zatěžovací zkoušky a měření, geotechnický průzku, stavby pro ekologii, projekce, vývoj a laboratoře a v neposlední řadě zemní práce. Společnost je vlastníkem certifikátů stavebních prací v oboru speciálního zakládání staveb a stavebních prací v rozsahu HSV.

 

Realizace projektu Vývaziště a přístaviště městského typu na území Zlínského kraje

11. 9. 2005

Praha 25. listopadu 2005 – Na vodní cestě Baťův kanál byla zahájena výstavba projektu „Vývaziště a přístaviště městského typu na území Zlínského kraje“. Celý projekt se skládá ze dvanácti částí, které budou postupně, od listopadu 2005 do konce roku 2006, realizovány.

Investor, Ředitelství vodních cest ČR, se pro realizaci tohoto projektu rozhodl v souvislosti s vysokým nárůstem turistického ruchu a rekreační plavby po roce 1995, který zapříčinil kritický nedostatek přístavišť v této oblasti. Paradoxem bylo, že vodní turistika byla naprosto „izolována“ na vodní cestě, bez možnosti vystoupit. Odhad celkových nákladů na realizaci projektu se pohybuje v částce 12 mil. Kč bez DPH. Tato částka bude zcela hrazena z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celý projekt se skládá ze dvanácti částí, přičemž v listopadu byly zahájeny etapy výstavby přistávacího místa v Babicích, přístaviště na řece Moravě v Uherském Ostrohu a přístaviště v dolní rejdě plavební komory v Uherském Ostrohu.

V roce 2006 se budou dále realizovat stavby přistávacího místa na Moravě v Napajedlech, Napajedlech – Pahrbku, Kostelanech nad Moravou, ve Starém Městě, v Uherském Hradišti, v Uherském Ostrohu – Ostrožském Předměstí a Baťově kanále Babicích – Uhliscích, Huštěnovicích a v Rohatci -Kolonii.

Přistávací místa jsou umístěna v obcích, přímo na břehu řeky Moravy a Baťova Kanálu. Hlavní funkce všech přístavních míst bude spočívat v zajištění bezpečného vyvázání plavidel a bezpečného nastoupení a vystoupení osob. U přístavišť v centrech měst a obcí se navíc předpokládá, že v návaznosti na investice ŘVC ČR jednotlivé obce postupně zajistí informační a sociální zázemí, které by mělo být napojeno na stávající služby tohoto typu v centru obce. Přistávací místa v centru obcí budou sloužit jak individuálním návštěvníkům Baťova kanálu, tak provozovatelům výletních lodí.

Jako první se investor Ředitelství vodních cest ČR rozhodl zahájit výstavbu přistávacího místa v Babicích, která začala již tento měsíc. Babice nabízí velmi dobré podmínky pro sportovní vyžití a představují prostor pro spojení plavby s dalšími aktivitami jakými mohou být např. koupání a rybaření, kultura, turistika a cykloturistika, atd.. Výstavba bude pokračovat přístavišti v Uherském Ostrohu.

Baťův kanál: výstavba Baťova kanálu byla zahájena ve 30. letech 20. století na řece Moravě jako malá část rozsáhlého systému závlahových kanálů. V roce 1934 byla zahájena stavba plavebního kanálu Otrokovice – Rohatec, která řešila firmě Baťa problém levné přepravy lignitu z dolu v Rohatci do jejich závodu v Otrokovicích a ve Zlíně, protože doprava po dráze nebyla efektivní. Provoz na vodní cestě byl zahájen v roce 1938. Důsledkem válečných škod a nárůstu provozních nákladů vodní cesty došlo v 60. letech minulého století k úplnému zastavení plavby a opuštění této vodní cesty. K obnově Baťova kanálu došlo až v roce 1989, kdy Povodí Moravy vyčistilo a opravilo plavební komory Spytihněv, Babice, Huštěnovice a Staré Město a vyčistilo rejdy. Vodní cesta byla následně znovu otevřena až v roce 1995, a to především pro plavební a rekreační veřejnost. V následujících letech se na obnově a postupné rekonstrukci této vodní cesty včetně plavebních komor významnou měrou podílí Ředitelství vodních cest ČR.

Realizace projektu protipovodňové ochrany plavidel pokračuje zahájením již třetí

11. 9. 2005
Týnec nad Labem dne 11. října 2005 – Dnes byla zahájena stavba protipovodňové ochrany plavidel na pravém břehu Labe v Týnci nad Labem. Jedná se o třetí ze čtyř částí projektu, který je spolufinancovaný z Evropského regionálního rozvojového fondu EU.
 

Již třetí část projektu protipovodňové ochrany plavidel, která se realizuje v Týnci nad Labem řeší výstavbu tří vysokovodních vyvazovacích prvků, tzv. dalb, které budou sloužit při povodňových situacích pro bezpečné vyvázání plavidel. Dalby budou v této oblasti využívány i pro běžné stání plavidel. Krajní dalby budou spojeny se břehem lávkou v délce třináct metrů, což umožní přístup na uvázaná plavidla i při vysokých vodních stavech. Celkové náklady stavby mírně přesáhnou 4 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Po dobu provádění prací budou ve stavební lokalitě dočasné zábory, které nebudou žádným způsobem omezovat okolní obyvatele. Provoz ani průběh stavby projektu nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem emisí, odpadních látek ani hluku. V prostoru stavby se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, území Natura 2000, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Vytěženo bude minimum materiálu charakteru především navážky, písčité hlíny až hlinitého písku.

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána pražská společnost Zakládání staveb, a.s.. Tato část projektu by měla být dokončena do konce roku 2005.

Zhotovitel: Zakládání staveb, a.s. byla založena 29.9.1993. Spo­lečnost nabízí široké spektrum technologií speciálního zakládání staveb, ke kterým patří podzemní stěny, piloty a zápory, mikropiloty a mikrozápory, zemní kotvy, injektáže, trysková injektáž, vibroflotace, beranění a vibrování, zatěžovací zkoušky a měření, geotechnický průzku, stavby pro ekologii, projekce, vývoj a laboratoře a v neposlední řadě zemní práce. Společnost je vlastníkem certifikátů stavebních prací v oboru speciálního zakládání staveb a stavebních prací v rozsahu HSV.

 

Stavba protipovodňové ochrany plavidel v Roudnici nad Labem již začala

5. 9. 2005

Roudnice nad Labem 5. září 2005 – Dnes byla zahájena stavba protipovodňové ochrany plavidel na březích horního plavebního kanálu Labe v Roudnici nad Labem. Jedná se o jednu ze čtyř částí projektu, který je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje EU.

Tato část projektu řeší výstavbu devíti kusů vysokovodních vázacích kruhů, které budou sloužit při povodňových situacích pro bezpečné vyvázání plavidel. Díky tomu již nedojde k uvolnění plavidel, jak tomu bylo při katastrofálních povodních v roce 2002. Tyto vyvazovací kruhy nebude možné, při běžných provozních stavech na Labi, používat k vázání lodí. Vyvazovací prvky jsou umístěny na obou březích plavebního kanálu. Na levém břehu jsou navržena dvě lodní stání o šesti vyvazovacích kruzích a na pravém břehu budou vybudovány tři vázací kruhy, které se využijí pro příčné vyvazování plavidel. Celkové náklady stavby jsou téměř 1,2 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavba je umístěna v ochranném pásmu dráhy, která je 60 metrů. Po dobu provádění prací budou ve stavební lokalitě dočasné zábory, které nebudou žádným způsobem omezovat okolní obyvatele. Provoz ani průběh stavby projektu nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem emisí, odpadních látek ani hluku. Vytěžený materiál bude mít charakter především navážky, písčitých jílů a hlinitých písků.

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána ústecká společnost AZ SANACE a.s.. Celý projekt by měl být dokončen zhruba za tři měsíce, tedy do konce listopadu letošního roku.

Zhotovitel: AZ SANACE a.s. byla založena v roce 1998. Od roku 2000 sídlí ve Vaňově (místní část Ústí nad Labem). Mezi činnosti, které společnost nabízí patří speciální zakládání staveb, vodohospodářské stavby, rekonstrukce a opravy mostních konstrukcí, sanace betonových konstrukcí, statické zajištění stavebních objektů a v neposlední řadě projekční činnost.

Stavba protipovodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy byla zahájena

25. 8. 2005

Děčín 25. srpen 2005 – Dnes byla slavnostně zahájena stavba protipovodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín – Rozbělesy, která je prvním významnějším projektem na vodních cestách spolufinancovaným z Evropského fondu regionálního rozvoje EU.

„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na rozvoji a ochraně labské vodní cesty“, řekl Ing. Jan Bukovský, vedoucí oddělení rozvoje investora Ředitelství vodních cest ČR a dodal, že je to první a investičně největší část tohoto projektu. Další tři stavby v Nymburce, Týnci nad Labem a Roudnici nad Labem budou zahájeny co nejdříve. „Občané Děčína a okolních obcí se již nebudou muset obávat ohrožení uvolněnými plavidly v případě povodní, jak tomu bylo v roce 2002“, řekl Pavel Jeřábek první místostarosta města Děčín.

Tato část projektu řeší výstavbu dvanácti kusů vysokovodních vyvazovacích prvků – dalb, navýšení čtyř stávajících dalb a výstavbu třech kusů vázacích kruhů. Celkové náklady stavby, která je umístěna v prostoru přístavního bazénu ochranného a zimního přístavu Děčín – Rozbělesy je 60,5 mil. Kč bez DPH. Tato investice je ze 60% hrazena z výše uvedeného evropského fondu a zbylou část uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Bazén ochranného a zimního přístavu je od toku Labe oddělen dělící hrází. Nové dalby a vázací kruhy budou využity nejen za povodní, ale i při běžné provozní manipulaci s plavidly.

Provoz přístavu a nejbližšího okolí bude ovlivněn jen minimálně, a to pouze dočasnými zábory v prostorách přístavu, po dobu provádění stavby – plocha přístavu se zmenší. V případě náhlých povodní je v přístavu možné ukotvit a upevnit stejný počet plavidel jako dosud. Stavbou nebude tato funkce přístavu žádným způsobem ovlivněna ani omezena.

Stavba ani realizovaný projekt nebude mít žádným negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem emisí, odpadních látek ani hluku. Vytěžený materiál, především z prohrábek dna, která se provede z vody, bude odvezen ekologickou vodní dopravou na deponie mimo staveniště. Jedná se především o písčité až jílovitě-písčité štěrky a kamenité a balvanité štěrky.

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána pražská společnost Zakládání staveb, a.s.. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2006, nicméně část stavby bude ve zkušebním provozu již letošní rok.

Zhotovitel: Zakládání staveb, a.s. byla založena 29.9.1993. Spo­lečnost nabízí široké spektrum technologií speciálního zakládání staveb, ke kterým patří podzemní stěny, piloty a zápory, mikropiloty a mikrozápory, zemní kotvy, injektáže, trysková injektáž, vibroflotace, beranění a vibrování, zatěžovací zkoušky a měření, geotechnický průzku, stavby pro ekologii, projekce, vývoj a laboratoře a v neposlední řadě zemní práce. Společnost je vlastníkem certifikátů stavebních prací v oboru speciálního zakládání staveb a stavebních prací v rozsahu HSV.

 

Přístavní zeď v dolním plavebním kanále Lovosice je zkolaudovaná

4. 8. 2005

Lovosice 4. srpna 2005 – dnes byla úspěšně zkolaudovaná přístavní zeď v dolním plavebním kanále Labe v Lovosicích, která významně zlepší nejenom nakládku plavidel, ale umožní i bezpečné a pohodlné nastupování pasažérů.

Přístavní zeď je vybudována na levém břehu dolního plavebního kanálu plavebního stupně Lovosice na řece Labi, v prostorách stávajícího veřejného přístavu, ve velmi zanedbané a nevyužívané části průmyslové zóny města. Výstavba této přístavní zdi byla zahájena v říjnu 2004. Investorem je Ředitelství vodních cest ČR, přičemž celkové náklady na výstavbu činily více jak 18,5 mil. Kč a jsou zcela hrazeny z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celá stavba je řešena na nejvyšší evropské technické úrovni a byla rozdělena na tři části. Na výstavbu přístavní zdi, úpravu koryta a výstavbu zpevněné plochy. Přístavní zeď je dlouhá 157,2 m a slouží pro jedno až tři plavidla, podle jejich délky. Výška zdi dosahuje 5,3 m, z čehož 2,3 m je výška nad normální hladinou řeky. Celková pohledová plocha díla je 1 571 m2. Stabilita stěny je zajištěna kotvením do železobetonových pilot pomocí tyčových kotev z hladkých předpínacích tyčí a v horní části je zakončena železobetonovým trámem. Výstupní žebříky a schodiště ulehčují výstup z plavidel. V rámci úpravy koryta došlo k odtěžení šikmého břehu před lícem přístavní zdi na úroveň dna. Těžba byla provedena po dokončení přístavní zdi a to z vody. Odtěžená zemina a kamenné opevnění bylo opět použito jako zásyp a doplnění kamenného záhozu. Přebytek tohoto materiálu byl ekologicky uložen na skládce.

Dílo bude sloužit především pro překlad agrárních produktů z přilehlého sila při dopravě do a ze zahraničí. Silo překládá zboží velmi ekologickým způsobem, bez úniku prachu do okolí, a to přímo bez nutnosti použití jiných přepravních prostředků. Dílo představuje podstatné zvýšení rentability lodního provozu a nabídky výhodných služeb pro zákazníky v oblasti dopravy. Přístavní zeď umožní nakládku zboží o objemu 700 až 800 tun za jeden den. Dále zkrátí dobu nakládky lodí, minimalizuje prostoje lodí při nakládce, usnadňuje koordinovaný posun lodí a v neposlední řadě přispěje ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu.

Vedlejší, ale nezanedbatelnou funkcí přístavní zdi je povodňová ochrana plavidel. Zeď je uzpůsobena tak, aby v případě povodní bylo možné přivázat lodě k vázacím kruhům. Tím nedojde k jejich uplavání, které by mohlo způsobit na vodním toku škody na životním prostředí.

Vzhledem k umístění stavby nedošlo k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu. Výstavba a následný provoz přístavní zdi neměl a nemá žádný negativní vliv na životní prostředí a žádným způsobem nenarušuje funkci Chráněné krajinné oblasti České Středohoří, která leží nedaleko stavby.

Protipovodňová ochrana plavidel má zelenou

26. 7. 2005
Ředitelství vodních cest ČR získalo finanční podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje na projekt „Povodňová ochrana plavidel na Labi“.

Realizace kvalitní povodňové ochrany plavidel má zabránit stržení plavidel říčním proudem, v případě povodní, k čemuž v některých případech došlo během katastrofálních povodní na řekách Vltava a Labe v roce 2002.

Ředitelství vodních cest ČR, jako investor, obdrželo rozhodnutí o spolufinancování projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje. Prostředky získalo v rámci Operačního programu Infrastruktura a jedná se o první významnější projekt na vodních cestách, který je spolufinancován EU. Odhad celkových investičních nákladů tohoto projektového záměru činí téměř 77,1 mil. Kč bez DPH. Z 60% bude projekt hrazen z výše uvedeného Evropského fondu regionálního rozvoje a zbylých 40% uhradí stát z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekt je zaměřen na čtyři oblasti: přístav Děčín – Rozbělesy, který zaujímá největší část investice, a to 60,5 mil. Kč bez DPH, dále ochranný přístav Nymburk, nadjezí Týnec nad Labem a horní plavební kanál Roudnice nad Labem. Vzhledem k tomu, že ochranný přístav Nymburk se nachází v atraktivním historickém centru města, bude zde v rámci opatření pro ochranu plavidel za povodní, provedena úprava břehu a vybudováno nástupiště pro osobní lodě, což výrazně zlepší stávající situaci rekreační zóny a podmínky pro rozvoj osobní lodní dopravy a turistiky v oblasti. Tato část projektu je úzce řešena ve spolupráci s městem Nymburk.

Plánované stavby neleží v oblasti Natura 2000 a nebudou mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Během stavby bude veškerý přebytečný výkop odvezen na deponie mimo staveniště, aby nemohlo dojít ke znečištění vody. Související zemní práce jako jsou např. prohrábky dna v Děčíně a Nymburku budou prováděny z větší části z vody a odtěžený materiál bude odvezen ekologickou vodní dopravou přímo na deponie k dalšímu využití, především jako násypový materiál.

V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele staveb, na základě kterých bude možné upřesnit investiční náklady na realizaci tohoto projektu. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2006.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb