Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Tiskové zprávy

V Ústí nad Labem - Brné jsme zahájili stavbu přístaviště pro malá plavidla

1. 11. 2022

Ústí nad Labem, 1. listopadu 2022 – Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

Na pravém břehu Labe v Ústí nad Labem ve čtvrti Brná začíná vyrůstat veřejné přístaviště pro malá plavidla. Plovoucí molo délky 62,4 m bude vybaveno 6 sklopnými výložníky, u kterých bude možné vyvázání až 12 rekreačních lodí. Čerpání pitné vody a elektřiny do plavidel během stání např. přes noc zajistí 3 odběrné sloupky. Molo bude se břehem spojeno ocelovou lávkou, která umožní bezbariérový přístup. Tři vysokovodní dalby pro pohyblivé vedení mola zajistí bezproblémový provoz přístaviště při měnící se výšce hladiny ve zdrži jezu Střekov.

„Zájem o rekreační plavbu rok od roku stoupá. Zejména v době koronavirové epidemie řada lidí zjistila, že plout po našich řekách přináší klid a možnost objevovat krásy okolí řek. Pohodlná plavba ale vyžaduje síť veřejných přístavišť, kde je možné bezpečně přistát, navštívit města a další zajímavosti na břehu i klidně přečkat noc,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR jako investora a provozovatele přístaviště. „V Ústeckém kraji jsme letos již dokončili přístaviště v Děčíně a zahájili jsme výstavbu nových přístavišť i ve Štětí a Roudnici nad Labem. Letos bude dokončena modernizace přístaviště v Litoměřicích. Podmínky na Labi tak postupně přiblížíme oblíbeným vodním cestám pro cestovní ruch, jako je Baťův kanál a Vltava,“ dodal.

 Molo v Brné je umístěno ve zdrži jezu Střekov. Kolísání hladiny řeší vysokovodní dalby pro pohyblivé vedení mola. Pro případ velkých vod je molo konstrukčně přizpůsobeno tak, aby ho bylo možné bezpečně ponechat na místě a vystoupalo podél daleb až do úrovně nejvyšší povodně. Má sklopné výložníky, demontovatelné zábradlí lávek a další konstrukční prvky, aby netvořilo překážku proudící vodě.

„Momentálně dolaďujeme technickou dokumentaci, kterou je potřeba přizpůsobit zjištěné geologii dna řeky, a připravujeme staveniště. Toto přístaviště se liší od těch, na kterých pracujeme v Roudnici a ve Štětí, tím, že se jedná o tzv. plovoucí molo,“ uvádí Jan Zeman, vedoucí projektu z divize 6 společnosti Metrostav a.s.

Stavba u cyklokempu Loděnice přechodně omezí pohyb na přilehlé cyklostezce. Ta bude v případě prací na břehu prováděných zejména v zimním období vedena objízdnou trasou.

Stavební náklady ve výši 24 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Stavbu realizuje společnost Metrostav a.s.

Více informací najdete na stránce Přístaviště Ústí nad Labem - Brná

Zahajujeme stavbu přístaviště pro malá plavidla ve Štětí

12. 10. 2022

Štětí, 12. října 2022 – Ředitelství vodních cest ČR odstartovalo výstavbu dalšího veřejného přístaviště pro rekreační lodě na Labi ve Štětí. Síť veřejných přístavišť na Labské vodní cestě bude opět o něco hustší. Uživatelé vodní cesty zde budou mít možnost zdarma na 48 hodin zakotvit svou loď a z odběrných sloupků pomocí přístavní karty čerpat elektřinu. Projekt je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě jako podpora rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

Veřejné přístaviště pro 12 malých plavidel o délce do 20 m vyrůstá na pravém břehu Labe v těsné blízkosti centra Štětí a turistům začne sloužit na jaře 2023. Molo bude mít délku 62,4 m a bude vybaveno 6 šikmými výložníky. Výložníky jsou plovoucí a sklopné, což zajistí jejich bezpečnou polohu v případě povodní. Konstrukce mola je pevná a počítá se s jejím zatápěním už při úrovni pětileté vody.  K molu není přiveden vodovod, tři odběrné sloupky tak budou zajišťovat pouze připojení na elektrickou energii. Její čerpání bude možné pomocí přístavní karty ŘVC ČR.  Přístup na molo je bezbariérový a zajišťuje jej čtyřmetrová přístupová lávka.

„Jsme rádi, že se nám daří naplňovat plány a zahušťovat síť veřejných přístavišť, které umožní turistům naplno využít řeku a zároveň poznávat její okolí. Rozvoj rekreační plavby je znatelný v celé Evropě a čím dál více i v České republice,“ řekl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, investora a provozovatele přístaviště. „Nedávno jsme zahájili výstavbu obdobného přístaviště v nedaleké Roudnici nad Labem a Čelákovicích, brzy bude dokončena modernizace přístaviště v Litoměřicích. Podmínky na Labi tak postupně přibližujeme turisticky atraktivním vodním cestám, jako je Baťův kanál a Vltava,“ dodal.

Stavba je založena na svislých nosných ocelových sloupcích, které jsou kotveny do říčního dna přes železobetonové piloty. „Právě probíhá vrtání pilot, které je v tomto místě jednodušší díky umístění vrtné soupravy na nasypané hraně. Není tak nutné využívat soulodí, které bývá složitější na manipulaci,“ říká Jan Zeman, vedoucí projektu společnosti Metrostav, a.s., která stavbu realizuje.
Stavební náklady ve výši 22,3 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Na novém portálu EuRIS najdete informace o splavnosti vodních cest celé Evropy

11. 10. 2022

Praha, 11. října 2022 – Jedinečný web www.eurisportal.eu přináší dopravní informace o plavbě na vodních cestách ve 13 státech Evropy. V 11 jazycích, včetně češtiny, jsou nyní k dispozici oficiální informace o splavnosti 17 000 km evropských vnitrozemských vodních cest. Rejdaři i vůdci plavidel již nemusí procházet řadu různých webových stránek, ale mohou vše řešit na jednom místě. Také si prohlédnou aktuální polohu svých plavidel napříč Evropou a využijí řadu dalších služeb. Na zavádění moderních standardizovaných digitálních služeb se aktivně podílela i Česká republika prostřednictvím Ministerstva dopravy, realizační organizace Ředitelství vodních cest ČR a správce Říčních informačních služeb Státní plavební správy.

V rámci projektu RIS COMEX se 13 státům Evropy společně podařilo zavést jednotný dopravní portál, kde bez ohledu na státní hranice najdete veškeré důležité informace pro plavbu po vnitrozemských vodních cestách označované jako Říční informační služby. Jejich standardizace v EU začala již v roce 2005, nicméně teprve projektem RIS COMEX, jehož realizace byla zahájena v roce 2017, se podařilo dosud samostatné národní informační systémy jednotlivých států propojit a veškeré informace zpřístupnit veřejnosti na jediném webovém portálu www.eurisportal.eu. Česká republika poskytuje data o 315 km splavného Labe od státní hranice s Německem po Přelouč a Vltavy od Mělníka po Slapy. „Završení prací na projektu RIS COMEX, zejména na jeho české národní části, znamená zásadní přínos pro propojení českého systému RIS LAVDIS s nově zřízeným celoevropským serverem EU RIS, což významně usnadní řadu administrativně – technologických procesů uživatelů vodních cest.“ řekl Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D., ředitel Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy.

Při organizaci plavby jsou rozhodující aktuální vodní stavy. Nyní najdete aktuální údaje ze 776 vodočtů, včetně českých řídících vodočtů, na jediné webové stránce. Také je publikována aktuální podjezdná výška pod 89 mosty z celé Evropy, přičemž z českého úseku Labe a Vltavy je to 7 mostů. Každý si může podle vlastních potřeb objednat rozesílání notifikací o vodních stavech, které mohou být rozhodující pro bezpečný provoz, správné naplánování přepravy i pro zabezpečení před povodněmi. Informace o omezeních jsou vydávány pomocí standardizovaných „zpráv vůdcům plavidel“ automaticky překládaných do všech jazyků. U 2868 plavebních komor najdete nejen jejich rozměry, ale také kontakty na obsluhu, provozní dobu, a dokonce i automaticky počítaný průměrný čas proplutí. Pro plavbu jsou jistě vhodné i informace o 3800 terminálech a více než 11000 vývazištích. Veškeré oficiální celoevropské informace jsou přitom nově dostupné i v češtině.

Unikátním nástrojem je plánovač plaveb, který napříč celou Evropou umožní naplánovat průběh plavby včetně průměrné doby plavby, provozních dob a kontaktů plavebních komor
a pohyblivých mostů a zohlednit přitom i aktuální plavební podmínky a omezení.

Pro provozovatele plavidel jsou poprvé na jediném místě z oficiálních zdrojů jednotlivých států k dispozici aktuální polohy plavidel vysílané pomocí technologie AIS, i když jedna loď je na Vltavě a druhá například v Nizozemí. Důsledně jsou dodržovány principy ochrany obchodních dat, takže u plavidel jiných provozovatelů není možná jejich identifikace, jsou zobrazeny pouze jejich základní rozměry. Jako nová digitální služba zákazníkům vodní dopravy se nabízí, aby jim provozovatel plavidla mohl zpřístupnit informaci, kde se právě jejich náklad nachází.

Moderní Říční informační služby nejsou jen o webových stránkách a službách pro provozovatele plavidel a logistiku, ale nedílnou součástí jsou digitální palubní systémy v kormidelnách. Aktuálním trendem je zpřístupnit veškeré potřebné informace na monitoru před očima vůdce plavidla. Tyto systémy na jednom podkladu elektronické plavební mapy Inland ECDIS zobrazují nejen vodní cestu, ale také polohu, jméno a další parametry jiných plavidel pomocí AIS, které mnohdy vůdce plavidla nemůže vidět, protože jsou za obloukem řeky. Tento obraz je možné spojit s radarem, což vůdce plavidla ocení za špatné viditelnosti. Na Labi a Vltavě se obdobně jako na Dunaji pilotně zavedlo rozesílání a zobrazování také dalších důležitých informací, jako jsou omezení v plavební dráze, uzavřené plavební komory, aktuální vodní stavy, podjezdné výšky pod mosty, a dokonce i signalizace na pohyblivých mostech pomocí technologie AIS, jež funguje spolehlivě nezávisle na mobilním pokrytí internetem.

Portál EuRIS nyní navíc přináší ke stažení zdarma elektronické mapy Inland ECDIS celé Evropy.

Celkové náklady projektu 13 států dosáhly 26,5 mil. EUR, z toho v České republice 65 mil. Kč, z nichž 85 % bylo financováno EU Nástrojem propojení Evropy CEF a zbytek Státním fondem dopravní infrastruktury a státním rozpočtem.

Kromě podílu na zavádění společného portálu EuRIS byla v České republice provedena celková modernizace technologií pro zpracovávání elektronických plavebních map, sestavování zpráv vůdcům plavidel i technologie AIS. Také byly instalovány další pobřežní vysílače AIS, připojeny další senzory na vodních cestách a zavedena jednotná vnitřní sběrnice dat poskytovaných i na portál EuRIS, včetně nového hardwarového řešení. Několik služebních plavidel bylo vybaveno novou palubní technologií, dva kyvadlové přívozy na Labi zařízením AIS a zavedeny byly i některé další technologie.

 

 „Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.“

Nový web pomůže při plánování plaveb na vnitrozemských vodních cestách

29. 9. 2022

Pro vůdce plavidel a obchodní partnery v oblasti logistiky jsou aktuální informace nezbytné pro spolehlivé plánování přepravy a plavby. Zásadní význam má přístup ke statickým a dynamickým informacím, které poskytují aktuální a nepřetržitý přehled o situaci na vodních cestách. Ve spolupráci třinácti evropských zemí proto bylo v posledních letech vytvořeno zcela nové on-line prostředí, které informace poskytuje: EuRIS – Evropské Říční Informační Služby. Systém začal fungovat 29. září a jeho služby jsou zdarma.
Platforma na adrese www.eurisportal.eu pomůže uživatelům vnitrozemských vodních cest plánovat dobu plavby a připlutí po celé Evropě prostřednictvím uživatelsky přívětivého portálu.

Dříve museli vůdci plavidel prohledávat řadu internetových stránek a informačních zdrojů, aby získali veškeré relevantní informace, zejména pokud cestovali přes hranice. EuRIS nabízí jednotné kontaktní místo pro všechny relevantní informace o plavební dráze a o provozu tím, že kombinuje data ze třinácti zemí na jedné webové platformě.

Informace v reálném čase

Vůdci plavidel a další uživatelé mohou kdykoli prohlížet a shromažďovat informace v reálném čase a získat přehled o aktuální dopravní situaci na své plavební trase, čekací době, incidentech nebo omezeních, které ovlivňují dobu a průběh plavby. Mohou také sdílet informace s ostatními, například předpokládaný čas připlutí ETA s přístavy a zákazníky. Tyto informace jsou dostupné v zabezpečeném prostředí, aby byla zaručena ochrana citlivých dat všech uživatelů.

Propojená síť vnitrozemských vodních cest v Evropě

Nová platforma pokrývá hlavní propojenou síť vnitrozemských vodních cest v Evropě. Tato síť zahrnuje sedm hlavních koridorů (Rýn, Dunaj, Labe, Mosela, Dunkirk – Scheldt, Amsterdam – Antverpy – Liège, Amsterdam – Antverpy – Brusel) a mnoho dalších vodních cest.

Současná spolupráce zahrnuje následující země: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko. Výsledkem spolupráce byl tento společně navržený přeshraniční systém, který je jedinečný svým rozsahem a službami s vysokou přidanou hodnotou.  Tyto státy budou pokračovat ve své partnerské spolupráci s cílem v nadcházejících letech platformu dále rozvíjet v závislosti na potřebách a požadavcích uživatelů.

Česká republika na EuRIS poskytuje aktuální informace o splavnosti a plavebním provozu na Labi a na Vltavě až po přehradní hráz Slapy, které plynule navazují na celou evropskou síť vodních cest.

Podrobné představení novinářům se v Praze uskuteční 11. října 2022 od 10:00 hodin na přístavišti na nábřeží Ed. Beneše. Prosíme o registraci předem na press@rvccr.cz

V Čelákovicích začala výstavba nových veřejných přístavišť pro rekreační plavbu

20. 9. 2022

Čelákovice, 20. září 2022 – Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu dalších veřejných přístavišť na Labi. Dnes začínají vyrůstat plovoucí mola pro malá plavidla a osobní lodní dopravu v Čelákovicích. Moderní přístaviště umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit téměř v centru města, z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě pro podporu rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

„Rekreační plavba je čím dál oblíbenější a výstavbou sítě přístavišť umožníme turistům opustit na chvíli vodní cestu a navštívit přilehlé turistické zajímavosti v Polabí. Nechceme, aby zůstali izolování na řece bez možnosti bezpečně přistát, poznat okolí a přenocovat,“ říká Martin Kupka, ministr dopravy, a dodává: „Věřím, že jak toto přístaviště, ale i další nově budovaná v jiných městech kraje zařadí Labe po bok oblíbených vodních cest pro cestovní ruch,“ dodal.

Přístaviště se nachází v blízkosti lávky pro pěší nedaleko centra města. „Vzájemná blízkost obou přístavišť je příležitostí, aby cestující z osobních lodí i turisté na malých plavidlech využívali nový přístup do města od vody a je ekonomicky výhodná i z hlediska stavebních prací a společného zázemí,“ upozorňuje Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, které je investorem a budoucím provozovatelem přístaviště. Investici Ředitelství vodních cest doplňuje výstavba přívodního vodovodního řadu, který financuje město Čelákovice a který kromě zásobování přístaviště pitnou vodou rozšiřuje stávající vodovodní síť v přilehlé lokalitě s možností připojení dalších objektů. 

"Za město Čelákovice jsme přesvědčeni, že nově vybudované přístaviště na Labi přispěje k podpoře cestovního ruchu a trávení volného času jak místních obyvatel, tak návštěvníků. Velkou výhodu vnímáme v tom, že přístaviště bude možné užívat bezplatně. V roce 2023 zaměříme celoměstské oslavy na téma Do Čelákovic po trati i po vodě, kdy si připomeneme význam řeky a železnice pro rozvoj města u příležitosti 150 let od příjezdu prvního vlaku do Čelákovic. Oslavy spojené s jízdami nostalgických vlaků i plavbou lodí po Labi se uskuteční v sobotu 16. září 2023," uvedl starosta města Čelákovic Josef Pátek.

Nové přístaviště pro osobní lodní dopravu bude umístěno u levého břehu v těsné blízkosti lávky pro pěší. Bude tvořeno ocelovým plovoucím molem o rozměrech 9 x 4 m. Pro nástup a výstup cestujících z lodí budou sloužit dvě výškové úrovně mola, které tak lépe vyhoví plavidlům s různou výstupní výškou. Můstek je také vybaven úvaznými prvky pro vyvázání plavidla do délky 85 metrů a lávkou na břeh délky 11 m pro bezbariérový přístup.

Stání pro malá plavidla bude umístěno asi 85 metrů dále proti proudu. Molo tvoří 10 samostatných, vzájemně pružně spojených železobetonových pontonů o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m. Paluba mola bude dřevěná s protiskluzovou úpravou. Plovoucí molo se břehem spojí dvě bezbariérové přístupové lávky. Šikmé sklopné výložníky umožní vyvázání až 16 plavidel.

Na obou přístavištích je stání až po dobu 48 hodin bezplatné a pomocí přístavní karty bude možné z odběrných sloupků čerpat elektřinu a vodu. Díky této novince nebudou lodě poprvé ve Středočeském kraji potřebovat při stání naftové agregáty a malé čluny i velké osobní lodě si pohodlně doplní palubní tanky pitnou vodou. Obě mola budou pro bezpečný provoz osvětlena. Mola mají konstrukci, která umožní jejich trvalé ponechání na místě i přes zimu a bezpečně odolá i největším povodním na Labi.

Stavební náklady ve výši 10,5 mil. Kč bez DPH v případě přístaviště pro osobní lodní dopravu a 25,45 mil. Kč bez DPH u přístaviště pro malá plavidla financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Stavbu realizuje LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Začala výstavba přístaviště pro rekreační lodě v Roudnici nad Labem

1. 9. 2022

Roudnice nad Labem, 1. září 2022 – Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v Roudnici nad Labem. Turisté zde budou mít možnost vyvázat svou loď až na dobu 48 hod. a z odběrných sloupků doplnit vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě jako podpora rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

V Roudnici nad Labem v lokalitě Bezděkov, nedaleko centra města, začíná vyrůstat veřejné přístaviště pro malá plavidla návštěvníků města, které v této oblasti doposud chybělo. Molo délky 75 m bude vybaveno 8 šikmými výložníky a ve vzniklých kójích umožní vyvázání až 15 rekreačních plavidel. Čerpání pitné vody a elektřiny do plavidel během stání např. přes noc zajistí 4 odběrné sloupky. Molo bude se břehem spojeno dvěma ocelovými lávkami, které umožní bezbariérový přístup.

„Rekreační plavba jako forma užívání volného času je rok od roku oblíbenější a lidé rádi poznávají krásy české krajiny z paluby malých plavidel. Pohodlná plavba ale vyžaduje síť veřejných přístavišť, kde je možné bezpečně přistát, navštívit města a další zajímavosti na břehu i klidně přečkat noc,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR jako investora a provozovatele přístaviště. „V Ústeckém kraji letos zahájíme výstavbu ještě dalších přístavišť pro malá rekreační plavidla v Ústí nad Labem – Brné a ve Štětí. Letos bude dokončena modernizace přístaviště v Litoměřicích. Podmínky na Labi tak postupně přiblížíme oblíberným vodním cestám pro cestovní ruch, jako je Baťův kanál a Vltava,“ dodal.

Molo v Roudnici nad Labem je umístěno v krátké vzdálenosti proti proudu nad jezem, kde hladina vody téměř nekolísá. Proto je molo na rozdíl od jiných labských a vltavských přístavišť konstruováno jako pevné. Při povodních pak bude částečně nebo zcela zatopeno. Pro tyto mimořádné události je molo konstrukčně přizpůsobeno např. sklopením výložníků, demontovatelným zábradlím lávek a dalšími konstrukčními prvky, aby netvořilo překážku proudící vodě.

Stavba přechodně omezuje pohyb na přilehlé cyklostezce. Ta je v případě prací na břehu vedena objízdnou trasou, která ji odklání na městskou komunikaci v ul. Sladkovského. Přístaviště bude dokončeno do jara 2023, do kdy bude také obnoven provoz na původní cyklostezce.

Stavba je založena na 34 svislých nosných ocelových sloupcích, které jsou kotveny do říčního dna přes železobetonové piloty. „Realizace pilotového založení, které je již hotové, byla složitá, protože musela proběhnout z pracovního soulodí ukotveného na vodě. Na soulodí se musela v přístavu Mělník nalodit veškerá technologie pro vrtání pilot. Navíc vrtání komplikoval výskyt silné vrstvy pevných jílů pod kamenným záhozem, po které v šikmo nakloněném břehu korunka vrtáku sjížděla mimo vytyčenou osu piloty a náběh vrtáni se musel u každé piloty několikrát opakovat.,“ říká Jan Zeman, vedoucí projektu společnosti Metrostav, a.s., která stavbu realizuje.

Stavební náklady ve výši 32,4 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Začala stavba nového veřejného přístaviště pro osobní lodě v Nymburce

14. 7. 2022

Nymburk, 14. července 2022 – V Nymburce začaly stavební práce na novém veřejném přístavišti osobních lodí na pravém břehu Labe nedaleko centra města pod Šafaříkovým mlýnem. Stroje nyní vrtají mikropiloty pro základy bloků, ke kterým bude během srpna ukotveno ocelové plovoucí molo. Pokračuje tak výstavba série nových veřejných zastávek pro osobní lodě na Labi mezi Mělníkem a Kolínem, jimiž Ředitelství vodních cest ČR vytváří podmínky pro širší uplatnění rekreační plavby na tomto úseku Labe. V dalších týdnech budou zahájeny práce i na přístavištích pro malá plavidla.

Pohodlná a bezpečná plavba potřebuje nejen jezy a plavební komory, ale také souvislou síť přístavů a přístavišť. Velkým omezením pro rekreační plavbu zejména na Labi ve Středočeském kraji je absence veřejných přístavišť jak pro malá rekreační plavidla, tak i pro osobní lodě plující s turisty. Právě začínající práce přímo v centru Nymburku nedaleko výjezdu z ochranného přístavu vyřeší problém chybějícího přístaviště pro osobní lodní dopravu v této lokalitě“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem přístaviště. „V následujících měsících budou zahájeny práce na přístavištích v dalších lokalitách na Labi a zde v Nymburce bude v prostoru ochranného přístavu také vybudováno přístaviště pro malá plavidla.

Nové veřejné přístaviště osobních lodí tvoří ocelový plovoucí přístavní můstek rozměrů 9 x 4 m, ukotvený ke břehu pomocí přístupové lávky délky 8,5 m a tří kotevních bloků. Toto kotvení je koncipováno tak, aby udrželo můstek bezpečně na místě i za největších povodní a nebylo nutné jej odvážet. Pohodlný nástup do lodí umožní dvě úrovně mola, první ve výšce 0,9 m nad hladinou a druhá pro větší lodě ve výšce 1,5 m nad hladinou. Molo bude osvětleno a zabezpečeno kamerovým systémem. Pro lodě se připravuje i přípojka elektrické energie, aby nemusely využívat své agregáty v době stání. Přístaviště bude dokončeno a zprovozněno v říjnu tohoto roku.

Toto veřejné přístaviště bude, obdobně jako další veřejná přístaviště budovaná Ředitelstvím vodních cest v Poděbradech, Kolíně, Čelákovicích a Brandýse nad Labem, sloužit jako zastávka osobních lodí s bezbariérovým výstupem a nástupem cestujících. Vytváří se tak předpoklad k rozvoji vodního turismu zavedením pravidelných lodních linek, které například velmi úspěšně fungují v Ústeckém kraji. Další přístaviště osobních lodí ve Středočeském kraji se ještě projektují. V budoucnu tak vzniknou například přístaviště v Lysé nad Labem, Kostelci nad Labem či v Neratovicích.

Stavbu nového přístaviště osobních lodí realizuje LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. a stavební náklady ve výši necelých 11 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.Začala instalace nového mola pro osobní lodě v Kolíně

1. 7. 2022

Kolín, 1. července 2022 – V Kolíně začaly stavební práce na novém veřejném přístavišti osobních lodí na Kmochově ostrově. Stroje nyní vrtají mikropiloty pro základy bloků, ke kterým bude počátkem srpna ukotveno již vyrobené ocelové plovoucí molo. Začíná tak výstavba série nových veřejných zastávek pro osobní lodě na Labi mezi Mělníkem a Kolínem, jimiž Ředitelství vodních cest ČR vytváří podmínky pro širší uplatnění rekreační plavby na tomto úseku Labe. V dalších týdnech budou zahájeny práce i na přístavištích pro malá plavidla.

Pohodlná a bezpečná plavba potřebuje nejen jezy a plavební komory, ale také souvislou síť přístavů a přístavišť. Velkým omezením pro rekreační plavbu zejména na Labi ve Středočeském kraji je absence veřejných přístavišť jak pro malá rekreační plavidla, tak i pro osobní lodě plující s turisty. Jako první začínají práce přímo na břehu řeky v Kolíně, a to na přístavišti pro osobní lodě na Kmochově ostrově“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem přístaviště. „V následujících měsících budou zahájeny práce na přístavištích v dalších lokalitách na Labi a zde v Kolíně bude na protějším pravém břehu také přístaviště pro malá plavidla turistů, kteří připlují na návštěvu města.“

Nové veřejné přístaviště osobních lodí tvoří ocelový plovoucí přístavní můstek rozměrů 9 x 4 m, ukotvený ke břehu pomocí přístupové lávky délky 10,5 m a tří kotevních bloků. Toto kotvení je koncipováno tak, aby udrželo můstek bezpečně na místě i za největších povodní a nebylo nutné jej odvážet. Pohodlný nástup do lodí umožní dvě úrovně mola, první ve výšce 0,9 m nad hladinou a druhá pro větší lodě ve výšce 1,5 m nad hladinou. Molo bude osvětleno a zabezpečeno kamerovým systémem. Přístaviště bude dokončeno a zprovozněno v září tohoto roku.

Toto veřejné přístaviště bude obdobně jako další veřejná přístaviště budovaná Ředitelstvím vodních cest v Poděbradech, Nymburku, Čelákovicích a Brandýsu nad Labem sloužit jako zastávka osobních lodí s bezbariérovým výstupem a nástupem cestujících. Vytváří se tak předpoklad k možnosti zavedení pravidelných lodních linek, které například velmi úspěšně fungují v Ústeckém kraji. Další přístaviště osobních lodí ve Středočeském kraji se ještě projektují, jako např. v Lysé nad Labem, Kostelci nad Labem či v Neratovicích.

Stavbu nového přístaviště osobních lodí realizuje LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. a stavební náklady ve výši 11 mil. Kč včetně DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Začala velká proměna přístaviště lodí v Litoměřicích

19. 5. 2022

Litoměřice, 18. května 2022 – Ředitelství vodních cest ČR zahájilo modernizaci současných přístavišť na Labi v Litoměřicích, aby zastavení malých rekreačních lodí turistů i velkých osobních lodí v centru města bylo bezpečnější a pohodlnější. Pokračuje tak v programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě pro podporu rekreační plavby. Standardem již jsou přípojky elektřiny a vody pro plavidla, která budou nově i v Litoměřicích.

„Při plavbě po Labi v Ústeckém kraji jsou Litoměřice atraktivním cílem turistů. Dosavadní zázemí pro lodě již neodpovídalo současným nárokům rekreační plavby a proto jsme přistoupili k jeho kompletní modernizaci,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem přístaviště. „V Ústeckém kraji ještě letos zahájíme výstavbu zcela nových přístavišť pro malá rekreační plavidla v Ústí nad Labem – Brné, Roudnici nad Labem a ve Štětí, aby byla dokončena celá souvislá síť.“

„Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje zkvalitňování infrastruktury pro rekreační plavbu, neboť počet nově registrovaných plavidel i držitelů průkazů vůdců plavidel každoročně narůstá. Úspěšné využívání Baťova kanálu i Vltavy pro cestovní ruch, spojené s oživením okolí vodní cesty, je inspirací i pro Labe. Prostředkem je právě zajištění dosud chybějící veřejné přístavní infrastruktury,“ doplnil Evžen Vydra, ředitel odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy.

Původní přístaviště osobních lodí na Lodním náměstí v Litoměřicích sloužilo téměř po dvacet let pro stání velkých hotelových lodí, pro menší osobní lodě byl nástup cestujících nevyhovující. Pár desítek metrů vzdálené přístaviště malých plavidel na bočním rameni bylo tvořeno lehkými málo stabilními plastovými moduly a plavidla k němu zaplouvala jen obtížně.

Molo přístaviště malých plavidel bylo před několika dny rozebráno a stavební stroje zahájily odtěžování bahnitých nánosů. „Na jeho místě bude namontováno nové plovoucí molo tvořené železobetonovými plováky s dřevěnou pochozí palubou délky 58 m, kde mezi 7 šikmými výložníky bude moci stát až 14 rekreačních plavidel. Na místě jej i za největších povodní bezpečně udrží dvě ocelové dalby zavrtané do skalního dna. Novinkou budou přípojky elektrické energie a pitné vody ke každé lodi a pohodlný bezbariérový přístup po lávce,“ upřesnil Lubomír Fojtů.

Na přístavišti pro osobní lodě bude jedna nástupní plocha snížena o 0,7 m, aby umožňovala snadný nástup cestujících i na menší osobní lodě. Nové atraktivní designové řešení a kompozitový pochozí rošt na podlaze vytvoří atraktivní bránu do královského města pro návštěvníky připlouvající na palubě lodí. Pobyt lodí ve městě bude pohodlnější a šetrnější pro okolí, protože bude nově k dispozici kapacitní přípojka elektrické energie a pitné vody. Lodě tak již nebudou zbytečně obtěžovat okolí dieselovými agregáty.

„Stavební úpravy mola přístaviště osobních lodí budou probíhat pouze v době, kdy není plánováno stání hotelových lodí a jejich provoz tak nebude nijak omezen,“ uvedl Roman Krupička za zhotovitele stavby firmu LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.. „Přístaviště rekreačních plavidel je nyní demontováno a je mimo provoz až do dokončení nového na počátku září. Snažíme se co nejméně obtěžovat okolí a vrátit mola lodím v nejkratším možném čase,“ dodal.

Stavební náklady modernizace ve výši 32,4 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Rekreační lodě plující po Labi mohou pohodlně přistávat u nového mola v Děčíně

22. 4. 2022

Děčín, 22. dubna 2022 – V Děčíně bylo dnes přímo v centru města uvedeno do provozu nové veřejné přístaviště pro malé rekreační lodě. Jedná se o první ze série přístavišť, které letos Ředitelství vodních cest ČR na Labi vybuduje. O rekreační plavbu na Labi a její rozvoj se zajímal i ministr dopravy Martin Kupka, který přijel přístaviště slavnostně otevřít.

„Nezbytnou podmínkou pro využívání vodních cest k rekreační plavbě je dostatečně hustá síť bezpečných veřejných přístavišť. Naším cílem je usnadnit turistům na lodích nejen vlastní plavbu, ale také poznat její okolí, a to za pomoci moderních přístavišť, která plavcům nabízí funkční zázemí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Program výstavby veřejných přístavišť pokračuje modernizací mola v Litoměřicích a výstavbou nového přístaviště malých plavidel v Mělníku. „Letos bude zahájena výstavba přístavišť ještě v Ústí nad Labem – Brné, Roudnici nad Labem, ve Štětí, v Brandýse nad Labem, Čelákovicích, Nymburku, Poděbradech a v Kolíně,“ dodal.

Plavidla mohou od 22. dubna kotvit v Děčíně přímo v centru města u nábřeží pod městskou knihovnou. 36 m dlouhé plovoucí molo, kopírující aktuální úroveň hladiny v řece, je vybaveno odběrnými sloupky pro připojení plavidel na elektřinu a pitnou vodu. Lodě mohou u přístaviště stát až 48 hodin. To je dostatečně dlouhá doba na návštěvu města a blízkého okolí. Posádka tak může v klidu navštívit město nebo přenocovat. Veřejné přístaviště pro návštěvníky města připlouvající na lodích dosud v Děčíně nebylo a byli tak odkázáni na použití vysokých nábřežních zdí vhodných jen pro velké lodě nebo improvizované vyvázání u šikmého břehu. „Posádky plavidel jistě ocení molo nízko nad hladinou, s pohodlným přístupem po rampě z nábřeží. Připojení na elektřinu je pomocí čipové Přístavní karty, užívané již dnes na Labi v Dolních Zálezlech či Nučnicích a Libotenicích, ale také v ostatních přístavech Vltavy a Baťova kanálu. Novinkou na Labi je přípojka na doplnění nádrží lodí pitnou vodou,“ upřesnil Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem přístaviště.

„Řeka Labe je neodmyslitelně spjata s historií i současností města Děčína. Vznik přístaviště pro malá plavidla vítáme, projekt bezpochyby podpoří intenzivnější soužití s největší českou řekou, podpoří cestovní ruch a turistům nabídne zázemí pro jejich pobyt v našem městě,“ říká primátor města Jiří Anděl s tím, že se město finančně podílelo na přístupovém prostoru k přístavišti.

„Vítáme vznik nového veřejného přístaviště v Děčíně, protože rekreační plavba na Labi má velký potenciál, který byl limitován chybějící infrastrukturou. Další přístaviště v regionu pomůžou k rozšíření možností trávení volného času a to jak na vlastní lodi nebo v rámci rozvoje lodních půjčoven podobně jako to vidíme na Vltavě nebo na Baťově kanále. Vodní turistika hraje v regionu Českého Švýcarska velkou roli, můžete plout na raftu, na parníku klidně až do Drážďan nebo nově zakotvit rekreační lodí přímo v centru Děčína,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd.

Stavba probíhala déle, než se předpokládalo. Ke zdržení došlo i proto, že dlouhé 4 měsíce musely vyrobené železobetonové pontony čekat na dostatek vody v Labi, aby bylo možné je po vodě přesunout z přístavu Děčín-Loubí do jejich cílové polohy na Smetanově nábřeží. Úzkým místem na cestě byla plavební úžina Heger v centru Děčína pod Tyršovým mostem, pro jejíž překonání je potřeba dostatečná plavební hloubka.

Zhotovitelem stavby byla firma LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., náklady ve výši 33 mil. Kč financoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb