Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Dnes proběhlo v rámci procesu posuzování vlivů záměrů „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“ tvořících prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Kroměříže veřejné projednání, kde byly ze strany investora – Ředitelství vodních cest ČR a zpracovatele dokumentace EIA – Aquatis a.s. zodpovězeny dotazy týkající se těchto záměrů a jejich vlivu na životní prostředí. Více zde..
V Litoměřicích jsme dnes s ministrem dopravy Martin Kupka otevřeli první z letošní série nových labských a vltavských přístavišť pro rekreační plavbu. V roce 2023 již běží nebo budou zahájeny práce na celkem 15 přístavištích. Více zde..

Oprava jezu Sudoměřice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Česká republika – Jihomoravský kraj, Sudoměřice, Rohatec; Slovenská republika – Trnavský kraj, Skalica
Oprava jezu Sudoměřice
Říční km
108.00
Zahájení realizace stavby
01. 08. 2023
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2024
Projektant
Není uveden
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 36,3 mil Kč

Účel projektu

Popis účelů
Kompletní oprava jezu Sudoměřice pro zajištění spolehlivé plavební hladiny Baťova kanálu a automatická operativní regulace reagující na aktuální změny průtoku vody.

Základní parametry v bodech
  • kompletní oprava tabulového jezu
  • nová konstrukce včetně ocelových stavidel
  • ovládání stavidel cévovými tyčemi
  • nový práh jezu ve tvaru Jamborova prahu
  • provizorní hrazení jezu z dolní i horní vody
  • očištění nánosů a opevnění břehů dlažbou z lomového kamene
  • automatizace provozu jezu

Popis projektu

Popis projektu

V rámci projektu dojde ke kompletní opravě stávajícího jezu Sudoměřice na vodním toku Radějovky tak, aby se prodloužila jeho životnost o minimálně 50 let a po tuto dobu zabezpečoval požadované funkce dle platného manipulačního řádu, zejména zajišťoval plavební hladinu Baťova kanálu. V rámci opravy zůstane koncepčně zachováno stávající technické řešení jezu i související provozní technologie.

Dojde k odstranění původního jezu a vybudování zcela nové konstrukce zachovávající výšku přelivné hrany a šířku jednotlivých polí jezu s jedním středovým pilířem. Hradící konstrukce jsou ocelové tabule pohybované cévovými tyčemi.

Práh jezu je navržen ve tvaru Jamborova prahu a vývar o hloubce 0,3 m pod úrovní upraveného koryta Radějovky pod plavební komorou.

V případě povodňových průtoků v Moravě je možné tabulemi jezu v hradící poloze krátkodobě ochránit jezovou zdrž před zpětným vzdutím z řeky Moravy. Obě jezová pole bude možno zahradit provizorním hrazením, a to jak ze strany horní vody, tak ze strany vody dolní.

Levý břeh Radějovky bude očištěn od současného nánosu a zajištěn stejně, jako břehy upravované Radějovky, tj. dlažbou z lomového kamene. Na pravém břehu je jez napojen na úpravy navrhované v rámci výstavby plavební komory Rohatec - Sudoměřice.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
01. 08. 2023
Dokončení projektu
30. 04. 2024

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb