Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Přístav Petrov

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Jihomoravský kraj, Petrov
Přístav Petrov
Říční km
6.01
Zahájení realizace stavby
01. 10. 2014
Ukončení realizace stavby
22. 08. 2015
Projektant
SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1A, 130 00 Praha 3

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 35 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Účelem stavby je vybudovat plnohodnotný rekreační přístav, který bude součástí veřejné základní sítě přístavů na Baťově kanále a bude zajišťovat následující veřejné služby:
- dlouhodobé (týdny, měsíce) a střednědobého (0,5 - 2 dny) stání osobních lodí *) a
malých plavidel **),
- krátkodobé stání malých plavidel (max. 10 - 15 minut),
- bezpečný nástup a výstup veřejnosti z malých plavidel,
- zajištění servisních služeb (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou
energii a pitnou vodu, odběr fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu),
- zajištění funkce ochranného a zimního přístavu.
*) osobní lodě - lodě koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě výletní)
**) soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové lodě pro vícedenní výlety,
motorové čluny, veslice, kánoe, atd.)
Přístav běžně neslouží k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno cca 120 m od lokality záměru.
Základní parametry v bodech
Krátko, středně i dlouhodobé bezpečné stání:
 • 2 stání návrhových osobních plavidel (20 x 5 m),
 • 20 stání velkých rekreačních plavidel (8 x 3 m),
 • 22 stání malých rekreačních plavidel (5 x 2,5 m).
 • u každého stání připojení na elektrickou energii a vodu
Servisní zázemí pro plavidla
 • 1 servisní stání pro návrhové plavidlo (20 x 5 m),
 • Připojení na pitnou vodu a elektrickou energii
 • Odčerpání fekálních a nádních vod, výlevka fekálních vod
 • Odběr odpadu
 • Lodní jeřáb nosnosti až 10 tun (zprovozněn v roce 2017)
 • Výhledově možnost čerpání pohonných hmot (v rámci stavby bude provedena stavební připravenost pro budoucí technologii)
 • Ochrannou funkci při vysokém průtoku v řece Moravě
 • Informace o stavu vodní cesty
 • Parkování vozidel a vozidel pro přepravu lodí
 • Kancelář správce se sociálním zařízením

Popis projektu

Popis projektu

 

Stále se rozšiřující, dnes již velmi oblíbená rekreační plavba na Baťově kanálu s sebou přinesla potřebu rozšíření a vybudování nové infrastruktury, servisního a ochranného zařízení i dalších moderních prvků, které povedou k výraznému zvýšení komfortu při provozování lodní dopravy v této lokalitě.

Obec Petrov, ležící na dolní části Baťova kanálu, byla vyhodnocena jako nejvhodnější místo pro tento záměr. Výběr místa je v souladu s územním plánem obce a odpovídá kladeným požadavkům na místopisnou polohu přístavu i s přihlédnutím na majetkoprávní poměry. Po detailním průzkumu a provedených sondách v okolí koryta kanálu byla vybrána okrajová obecní lokalita, ležící severně od zástavby v prostoru vedle současného přístaviště a mostu přes kanál, zhruba 650 m výše od zaústění říčky Radějovka. Nezastavěný pozemek byl do této doby používán pouze jako dočasné úložiště sypkých materiálů, stavební suti a odpadních hmot. Značná část pozemku byla neudržovaná a pokrytá náletovou vegetací.

Přístavní bazén o rozměrech cca 100 x 45 metrů byl vybudován odtěžením zeminy a přemístěním původní levé břehové hráze kanálu, která byla zatěsněna hlinitým těsněním. Břehy bazénu byly opevněny proti vlnění od lodí kamenným záhozem. Součástí přístavu je také servisní centrum a provozní budova s kanceláří správce. Vlastní konstrukce přístavního mola je tvořena ocelovou konstrukcí založenou na ocelových nosnících. Z hlavního mola vybíhají jednotlivé plovoucí výložníky, tvořící boxy pro stání plavidel tří různých velikostí. Dvě osobní lodě budou stát podélně ze strany Baťova kanálu. Přístupová mola situovaná 0,5 m nad plavební hladinou mají pochozí povrch z dubových fošen. Očíslovaná mola, v nočních hodinách osvětlená, jsou vybavena úvaznými prvky. 12 moderních odběrných nerezových pilířků umožňuje pomocí předplacených služeb odběr elektrické energie nebo pitné vody do každé z lodí v přístavu. Servisní centrum se svislou přístavní zdí délky 25 m je určeno pro zásobování plavidel ze břehu s možným příjezdem automobilů až k lodi. Plavidla je možné zvedat z vody pomocí stabilního otočného sloupového přístavního jeřábu nosnosti 10 t. Kromě tankování pitné vody je možné odčerpání odpadních a nádních vod z plavidel a bezpečné vylévání chemických toalet. Vybudována byla konstrukce pro následné zřízení čerpací stanice pohonných hmot, se zabezpečením podle nejlepších evropských standardů. Přístav je vybaven kamerovým hlídacím systémem, ozvučením a informačním systémem pro orientaci uživatelů o stavu vodní cesty. Součástí stavby je vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, napojené na obecní řady obce Petrov a svozové místo na sběr odpadu. Obec Petrov u přístavu vybudovala parkoviště a po hrázi je vedena cyklostezka směrem do Strážnice.

Budování přístavu je z většiny časově naplánováno mimo hlavní plavební sezonu a provoz lodní dopravy byl tedy ovlivněn minimálně. Vybudováním plnohodnotného přístavu na dopravně významné a využívané vodní cestě došlo k rozšíření veřejné základní sítě přístavů na Baťově kanálu a jeho vhodné urbanistické řešení bylo citlivě včleněno do okolní krajiny. Vyznavači vodní cesty Baťův kanál tak mají možnost v Petrově bezpečně přistát a navštívit obec i okolí.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 10. 2014
Dokončení projektu
22. 08. 2015

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb