Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec – plavební komora Rohatec

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Česká republika - Jihomoravský kraj, Sudoměřice, Rohatec; Slovenská republika - Trnavský kraj, Skalica
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec – plavební komora Rohatec
Říční km
122.00
Zahájení realizace stavby
17. 08. 2023
Ukončení realizace stavby
30. 11. 2025
Projektant
Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec


AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 339,8 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

Popis účelů
Prodloužení jižní části Baťova kanálu do turisticky atraktivní lokality města Hodonína.
Dosaženo bude překonáním nesplavného jezu Sudoměřice (Rohatec) a splavněním 800 m vodního toku Radějovky ústící do řeky Moravy.
Základní parametry v bodech
 • plavební komora 38,5 x 5,3 x 1,5 m (třída 0), spád 2,73 m
 • úprava koryta Radějovky o délce 800 metrů
 • oprava jezu Sudoměřice
 • 2 čekací stání v dolní rejdě, 2 čekací stání v horní rejdě
 • provozní objekt plavební komory
 • nahrazení dvou hospodářských mostů novou konstrukcí
 • zlepšení spojení obou břehů pro pěší a cyklisty po nových mostech
 • přeložka regionálního biokoridoru a ekologická opatření

Popis projektu

Popis projektu

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec
Plavební komora Rohatec a oprava jezu Sudoměřice


Výstavba plavební komory Rohatec - Sudoměřice a úpravy říčky Radějovky v délce přibližně 800 metrů umožní propojení Baťova kanálu se splavnou částí řeky Moravy u Hodonína. Říčka Radějovka bude prohloubena na plavební hloubku 1,5 metru a rozšířena na minimální plavební šířku ve dně 6 metrů. V místě zaústění do Moravy bude koryto široké 16 metrů. Tyto práce umožní bezpečný provoz rekreačních plavidel. V upravovaném úseku se nacházejí dva hospodářské mosty využívané zemědělci, které budou nahrazeny novými mosty ve stejných parametrech s vyšší podjezdnou výškou 4 metry.

K překonání spádu stávajícího stavidlového jezu bude sloužit nová plavební komora o užitných rozměrech 38,5 x 5,3 x 1,5 m se spádem až 2,73 m. Plavební komora je navržena jako železobetonový polorám založený na štěrkopískových vrstvách. Tloušťka dna komory je 1 metr.  V horním ohlaví je na pravé straně umístěn krátký obtok pro plnění komory. Prázdnění plavební komory bude probíhat prostřednictvím stavítka přímo v dolních vratech. Na vnitřních stěnách komory jsou umístěné oděrky z dřevěných trámců pro zvýšení bezpečnosti proplavování plavidel. Plavební komora bude vzhledově shodná s ostatními komorami na Baťově kanálu a bude obložena kyklopským zdivem.

Součástí plavební komory bude také jednopodlažní provozní objekt, který bude sloužit jako zázemí pro obsluhu komory o rozměrech 3,5 x 3,5 metru. Objekt bude zděný se stanovou střechou, který bude díky obložení z pohledových keramických cihel pohledově podobný původní „baťovské“ architektuře ostatních plavebních komor a objektu.

Na plavební komoru navazují nové rejdy. Dolní rejda o délce 57 metrů je vybavena 2 čekacími stáními o rozměru 20 x 5 m, která jsou umístěna u pravého břehu. Na vázacím trámci budou osazeny úvazné prvky – 17 ks rohatinek. Horní rejda o délce 59 metrů je rovněž vybavena dvěma čekacími stáními o rozměru 20 x 5 m, která jsou umístěna u pravého břehu. Na vázacím trámci budou osazeny úvazné prvky – 16 ks rohatinek. Prostor mezi čekacím stáním v obou rejdách je vybaven ocelovými svodidly.

Součástí záměru jsou také rozsáhlá ekologická opatření. Největším prvkem bude přeložka regionálního biokoridoru, která bude vedena po pravém břehu bezprostředně za ochrannou hrází Radějovky, včetně vybudování nového, přírodě blízkého, drobného vodního toku, který umožní v cílovém stavu zvýšení ekologické stability území a zachování či rozšíření biodiverzity dotčeného území. Biotopy nově vytvořené v rámci přeložky regionálního biokoridoru budou po čase kvalitativně výrazně převyšovat současnou ekologickou hodnotu biotopů na Radějovce. Nově vytvořený vodní prvek pak bude, na rozdíl od současného stavu na říčce Radějovce, migračně prostupný pro řadu vodních organizmů.

UZAVÍRKA CYKLOTRASY A ZELENÉ TURISTICKÉ TRASY od 2. 10. 2023
Cyklotrasa podél Baťova kanálu a zelená turistická trasa v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez bude uzavřena od 2. 10. 2023 do ukončení stavebních prací.
Objízdné trasy jsou vyznačené.

Stav projektu
3%
100%
Zahájení projektu
17. 08. 2023
Dokončení projektu
30. 11. 2025

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb