Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Seznam staveb


Zvýšení parametrů Vltavské vodní cestyZa tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


English version

Akce je součástí globálního projektu modernizace vodní cesty Labe–Vltava v České republice. Jejím cílem je modernizace dvou zdymadel na řece Vltavě - PK Hořín a PK Štvanice - kvůli zajištění dobré a bezpečné splavnosti celého toku řeky. Obě zdymadla jsou umístěna na koridoru Orient/Východní středomoří v úseku Hamburg – Drážďany – Praha – Pardubice.

 • Zdymadlo Hořín, řeka Vltava,  ř. km 1 (kanál Vraňany - Hořín) poblíž města Mělník
 • Zdymadlo Štvanice, řeka Vltava, ř. km 50,69 km, historické centrum Prahy
Stav výše zmíněných zdymadel momentálně omezuje bezpečnost a spolehlivost plavby na řece Vltavě a má za následek, že není zajištěna její dobrá splavnost. V rámci řešení tohoto problému je nutné modernizovat několik součástí infrastruktury zdymadel Hořín a Štvanice. Na zdymadle Hořín stávající parametry (11 m široké plavební komory, světlá výška mostu 2,1 m) nezajišťují bezpečný průjezd plavidel, včetně osobních lodí. Na zdymadle Štvanice nemá čekací stání u  plavební komory dostatečnou kapacitu, a ponor lodí je omezen na 1,8 m, což neodpovídá směrnici EU 1315/2013. Tyto nedostatky stávající infrastruktury představují významné překážky na vodním toku Vltava a mají negativní dopad na využití vnitrozemské vodní dopravy.

Celkové cíle akce:

 • Zajistit dobrou splavnost řeky Vltavy po celém toku zvýšením bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti provozu na zdymadlech Hořín a Štvanice.
 • Napomoci rozložení dopravy podporou využívání vnitrozemské vodní dopravy a odstraněním překážek v páteřním síťovém koridoru Orient/Východní středomoří.
Aby bylo možné výše uvedené cíle naplnit, je akce rozložena do následujících hlavních stavebních prací:

(1) úprava ohlaví velké plavební komory na zdymadle Hořín
 • úprava dolního ohlaví velké plavební komory - zdvižný most s minimální podjezdnou výškou 7 m
 • úprava horního i dolního ohlaví velké plavební komory - užitná šířka 12 m
 • osazení horních a dolních vrat v nové šířce vč. související technologie
 • úprava dolní rejdy u levého břehu dolního plavebního kanálu - zřízení svislé stěny umožňující natočení plavidla vodorovně s osou dolního ohlaví
 • úprava horní rejdy u levého břehu horního plavebního kanálu - posunutí stávajících svodidel

(2) modernizace rejd na zdymadle Štvanice
 • rozšíření stávajícího čekacího stání v horní rejdě plavební komory o stavbu nového čekacího stání pro malá plavidla a stavba dvou nových čekacích stání v dolní rejdě (jedno pro velká plavidla a jedno pro malá plavidla), čímž se zlepší bezpečnost plavby díky oddělení malých plavidel od osobních a nákladních lodí;
 • dodatečného vybagrování a zpevnění břehů v horní a dolní rejdě k zajištění bezpečné plavební hloubky 2,5 m.

Improvement of the navigation status on Vltava waterway


The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Improvement of Navigation Status on the Vltava Waterway by adaptation of lock chamber gates Hořín and modernization of lock chamber Štvanice approaches.This improvement is part of a Global Project of the Labe-Vltava waterway modernisation in the Czech Republic. It aims to upgrade two locks on the Vltava river: Hořín and Štvanice to ensure a good navigation status along the river. Both locks are located on Hamburg-Dresden-Praha-Pardubice pre-identified section of the Orient/East Med Corridor.

 • Hořín lock is located at Vltava river km 1 (on the side canal), in proximity to Mělník town which lies at the junction of Vltava and Labe rivers.
 • Štvanice lock is located at Vltava river km 50.69, at the entrance to the historic city centre of Prague.

Currently, the conditions of the above locks limit safety and reliability of navigation on the Vltava river and as a result a good navigation status is not ensured. In order to address this problem, several infrastructure components of the Hořín and Štvanice locks need to be upgraded. At the Hořín lock, the current parameters (11 meters wide chamber gates, 2.1 meters clearance under the bridge) do not ensure safe passage of container vessels up to 3 layers and other tall vessels, including passenger ships. At the Štvanice lock, the waiting areas for vessels at chamber approaches have insufficient capacity while the draught is limited to 1.8 meters, which is not compliant with the Regulation (EU) No 1315/2013. The above deficiencies of the existing infrastructure represent significant bottlenecks on the Vltava waterway and have a negative impact on the utilisation of inland waterway transport.

The Action's overall objectives are:

 • Ensure a good navigation status along Vltava river by increasing safety, reliability and efficiency of operations at Horín and Štvanice locks.
 • Support the modal split by fostering the use of inland waterway transport and eliminating bottlenecks along the Orient/East Med core network corridor.

The main points of the projected adaptation of lock chamber gates Hořín are:

 • A conversion of lower gate (big lock chamber) to the lift bridge for 7.0 m clearance,
 • extension of both gate widths (big lock chamber) to 12 m (class Va),
 • extension of lower lock approach.

The main points of the project modernization of lock chamber Štvanice approaches are:

 • To built a safe mooring berth for vessels in both lock approaches,
 • dredging and bank pavements at the upper and lower chamber approaches to secure necessary navigation depths 2.5 m.

stavba v přípravě
stavba v realizaci
stavba
Úsek
Stav
Druh stavby
Finanční prostředky
Celkem zobrazeno 2 staveb
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb