Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Modernizace rejd PK Štvanice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1


Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Praha, Praha 1
Modernizace rejd PK Štvanice
Říční km
50.69
Zahájení realizace stavby
19. 11. 2018
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2020
Projektant
Vodní cesty, a.s.

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 28 325 000
EU - Connecting Europe Facility CEF 81 175 000

Účel projektu

Popis účelů
logo CEF

Zabezpečit v dolní i horní rejdě plavební komory Štvanice dostatečně kapacitní a technicky vyhovující čekací stání pro plavidla, neboť rejdy plavební komory nejsou v současné době vybaveny žádným odpovídajícím čekacím stáním, které by bylo v souladu s parametry vodní cesty. Hlavní změnou tedy bude vybudování oddělených čekacích stání pro malá a velká plavidla v dolní i horní rejdě plavební komory.

Štvanické plavební komory jsou jedněmi z nejvytíženějších plavebních komor v ČR. Je zde provoz jak malých plavidel, tak i velkých výletních lodí, kabinových lodí a potenciálně i nákladních plavidel. Právě takto smíšený provoz vyžaduje velkou pozornost vůdců plavidel zejména při čekání na proplavení. Neexistence čekacích stání neúměrně zvyšuje riziko plavební nehody. Současný stav odporuje zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcímu předpisu - vyhlášce Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí, v platném znění.

Vybudování čekacích stání odpovídajících požadavkům moderní plavby umožní lepší a bezpečnější využití vodní cesty. Dojde k zvýšení bezpečnosti plavidel při proplavování plavební komorou Štvanice. Zároveň dojde i ke zvýšení spolehlivosti plavebního provozu v rámci centrální Prahy a rovněž zvýšení atraktivity a pohodlí pro uživatele vodní cesty prostřednictvím vybudování potřebné infrastruktury.
Základní parametry v bodech
Horní rejda PK Štvanice:
 • vybudování nového čekacího stání pro malá plavidla,
 • zajištění plavebních hloubek prohrábkou u stávajícího čekacího stání pro návrhová plavidla,
 • osvětlení celé rejdy,
 • nové plavební značení a informační systém.

Dolní rejda PK Štvanice:
 • vybudování nového čekacího stání pro malá plavidla,
 • vybudování nového čekacího stání pro návrhová plavidla,
 • zajistění plavebních hloubek prohrábkou dna,
 • osvětlení rejdy,
 • nové plavební značení a informační systém.
Parametry:
 • rozměry návrhového plavidla: 137,0 x 10,6 m (výhledově 137,0 x 11,4 m),
 • rozměry malého plavidla: 20,0 x 3,5 m,
 • minimální plavební hloubka pro návrhová plavidla: 2,5 m (2,2 m ponor + 0,3 m marže), přičemž veškeré nově zřizované stavební konstrukce budou umožňovat zvýšení plavební hloubky na 3,3 m (2,8 m ponor + 0,5 m marže),
 • minimální plavební hloubka pro malá plavidla: 2,1 m (1,8 m ponor + 0,3 m marže).

Popis projektu

Popis projektu

 

Horní rejda
Čekací stání pro malá plavidla bude tvořeno 7 svislými dalbami tvořenými vždy jednou samostatnou pilotou, jež bude osazena do vrtu vyplněného betonovou směsí. Vlastní dalba bude vybavena dvěma vázacími trny v úrovni 1,0 m nad minimální plavební hladinou a 1,0 m nad nejvyšší plavební hladinou. Na opačné straně pak bude dalba ještě osazena vyvazovací svislou tyčí. Koruna dalby bude 1,5 m nad nejvyšší plavební hladinou. Dalby budou od sebe půdorysně vzdáleny 2 x 10,0 m a 4 x 5,0 m, čímž vznikne čekací stání o užitné délce 40,0 m. Úvazné prvky budou dimenzovány na sílu 20 kN.

V rámci zajištění plavebních hloubek bude v horní rejdě provedena prohrábka dna na úroveň 182,20 m n.m., což odpovídá plavební hloubce 2,5 m, a související korekce břehu ostrova Štvanice. Celkem se jedná o odtěžení cca 2.200 m3 materiálu. Po provedení prohrábky bude následně opevněn svah ostrova Štvanice kamenným záhozem o váze do 200 kg, který bude opřen o zapuštěnou patku ve dně. Prohrábky budou realizovány z plavidla bez přerušení plavebního provozu.

Osvětlení bude provedeno od ř. km 50,80 do ř. km 51,00 v délce cca 200 m. Na břehu bude osazeno 9 ks ocelových sklápěcích stožárů výšky 8 m s výložníky a osvětlujícími tělesy rozmístěných ve vzdálenosti po 20 m u stání pro malá plavidla a ve vzdálenosti cca 25 m mezi dalbami stání pro návrhová plavidla.

Informační systém zahrnuje instalaci informačního panelu a systému hlasové komunikace.

Dolní rejda
Čekací stání pro návrhová i malá plavidla bude umístěno u levého břehu v návaznosti na zpevněnou část pilíře Negrelliho viaduktu a bude stavebně řešeno jako svislá stěna se sníženou korunou v úrovni 181,95 m n.m. v kombinaci s opěrnou zdí jejíž koruna se nachází v úrovni 183,20 m n.m., tedy v úrovni svahové lavičky břehu ostrova. V prvním úseku bude zeď vedena šikmo směrem ke břehu v prodloužení ochrany pilíře mostu, jedná se o úsek délky 7,4 m. Po té již bude stěna vedena rovnoběžně s plavební dráhou a to v délce 110,0 m, následuje mírná korekce směru a další 80,0 m dlouhý přímý úsek. Půdorysný lom bude zaoblen obloukem o poloměru 100,0 m. Užitná délka čekacího stání bude 137,0 m + 20,0 m. Staticky bude stěna řešena jako svislá pilotová stěna vetknutá do skalního podloží a kotvená jednou úrovní kotev umístěných v korunním převazovacím trámci. Za touto kotvenou stěnou se bude nacházet nízká opěrná zeď tvaru „L“, jež zajistí zbývající výšku svahu. Zídka je navržena jako železobetonová s kamenným obkladem. Pochozí plato je navrženo šířky 1,6 m a bude tvořeno kamennou dlažbou do betonu. Návodní líc svislé pilotové stěny bude obložen kamenným obkladem, který bude umístěn na železobetonové přizdívce. Úvazné prvky budou umístěny na korunně převazovacího trámce v osových vzdálenostech 20,0 m v prvním přímém úseku a v druhém úseku po 10 m. Úvazné prvky budou dále umístěny ve stěně 1,0 m nad minimální plavební hladinou. Zeď bude dále vybavena typovými žebříky umožňujícími výlez z vody na plato.

Součástí prací v dolní rejdě bude i provedení prohrábky dna na úroveň 177,60 m n. m. Celkem se jedná o objem cca 1.050 m3 materiálu.

Osvětlení bude provedeno od ř. km 50,24 do ř. km 50,43 v délce cca 190 m. Na břehu bude osazeno 10 ks ocelových sklápěcích stožárů výšky 8 m s výložníky a osvětlujícími tělesy rozmístěných ve vzdálenosti po 20 m.

Informační systém zahrnuje instalaci informačního panelu, systému hlasové komunikace a doplnění vjezdového návěstidla, neboť stávající není z nové čekacího stání pro malá plavidla viditelné.

zpět
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
19. 11. 2018
Dokončení projektu
30. 06. 2020

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb