Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Již tuto sobotu 20.5. se na Ministerstvu dopravy koná den otevřených dveří. Zveme Vás na bohatým program, v rámci kterého budete mít nejen možnost prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory budovy, ale také získat informace o všech druzích dopravy. Více zde..
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Evžena Vydry, které se zaměřuje na projednávané úkoly (Labská smlouva, výměna přístavních území ČR v Hamburku apod.). Více zde..

Modernizace rejd PK Štvanice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1


Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Praha, Praha 1
Modernizace rejd PK Štvanice
Říční km
50.69
Zahájení realizace stavby
19. 11. 2018
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2020
Projektant
Vodní cesty, a.s.

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 28 325 000
EU - Connecting Europe Facility CEF 81 175 000

Účel projektu

Popis účelů
logo CEF

Zabezpečit v dolní i horní rejdě plavební komory Štvanice dostatečně kapacitní a technicky vyhovující čekací stání pro plavidla, neboť rejdy plavební komory nejsou v současné době vybaveny žádným odpovídajícím čekacím stáním, které by bylo v souladu s parametry vodní cesty. Hlavní změnou tedy bude vybudování oddělených čekacích stání pro malá a velká plavidla v dolní i horní rejdě plavební komory.

Štvanické plavební komory jsou jedněmi z nejvytíženějších plavebních komor v ČR. Je zde provoz jak malých plavidel, tak i velkých výletních lodí, kabinových lodí a potenciálně i nákladních plavidel. Právě takto smíšený provoz vyžaduje velkou pozornost vůdců plavidel zejména při čekání na proplavení. Neexistence čekacích stání neúměrně zvyšuje riziko plavební nehody. Současný stav odporuje zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcímu předpisu - vyhlášce Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí, v platném znění.

Vybudování čekacích stání odpovídajících požadavkům moderní plavby umožní lepší a bezpečnější využití vodní cesty. Dojde k zvýšení bezpečnosti plavidel při proplavování plavební komorou Štvanice. Zároveň dojde i ke zvýšení spolehlivosti plavebního provozu v rámci centrální Prahy a rovněž zvýšení atraktivity a pohodlí pro uživatele vodní cesty prostřednictvím vybudování potřebné infrastruktury.
Základní parametry v bodech
Horní rejda PK Štvanice:
 • vybudování nového čekacího stání pro malá plavidla,
 • zajištění plavebních hloubek prohrábkou u stávajícího čekacího stání pro návrhová plavidla,
 • osvětlení celé rejdy,
 • nové plavební značení a informační systém.

Dolní rejda PK Štvanice:
 • vybudování nového čekacího stání pro malá plavidla,
 • vybudování nového čekacího stání pro návrhová plavidla,
 • zajistění plavebních hloubek prohrábkou dna,
 • osvětlení rejdy,
 • nové plavební značení a informační systém.
Parametry:
 • rozměry návrhového plavidla: 137,0 x 10,6 m (výhledově 137,0 x 11,4 m),
 • rozměry malého plavidla: 20,0 x 3,5 m,
 • minimální plavební hloubka pro návrhová plavidla: 2,5 m (2,2 m ponor + 0,3 m marže), přičemž veškeré nově zřizované stavební konstrukce budou umožňovat zvýšení plavební hloubky na 3,3 m (2,8 m ponor + 0,5 m marže),
 • minimální plavební hloubka pro malá plavidla: 2,1 m (1,8 m ponor + 0,3 m marže).

Popis projektu

Popis projektu

 

Horní rejda
Čekací stání pro malá plavidla bude tvořeno 7 svislými dalbami tvořenými vždy jednou samostatnou pilotou, jež bude osazena do vrtu vyplněného betonovou směsí. Vlastní dalba bude vybavena dvěma vázacími trny v úrovni 1,0 m nad minimální plavební hladinou a 1,0 m nad nejvyšší plavební hladinou. Na opačné straně pak bude dalba ještě osazena vyvazovací svislou tyčí. Koruna dalby bude 1,5 m nad nejvyšší plavební hladinou. Dalby budou od sebe půdorysně vzdáleny 2 x 10,0 m a 4 x 5,0 m, čímž vznikne čekací stání o užitné délce 40,0 m. Úvazné prvky budou dimenzovány na sílu 20 kN.

V rámci zajištění plavebních hloubek bude v horní rejdě provedena prohrábka dna na úroveň 182,20 m n.m., což odpovídá plavební hloubce 2,5 m, a související korekce břehu ostrova Štvanice. Celkem se jedná o odtěžení cca 2.200 m3 materiálu. Po provedení prohrábky bude následně opevněn svah ostrova Štvanice kamenným záhozem o váze do 200 kg, který bude opřen o zapuštěnou patku ve dně. Prohrábky budou realizovány z plavidla bez přerušení plavebního provozu.

Osvětlení bude provedeno od ř. km 50,80 do ř. km 51,00 v délce cca 200 m. Na břehu bude osazeno 9 ks ocelových sklápěcích stožárů výšky 8 m s výložníky a osvětlujícími tělesy rozmístěných ve vzdálenosti po 20 m u stání pro malá plavidla a ve vzdálenosti cca 25 m mezi dalbami stání pro návrhová plavidla.

Informační systém zahrnuje instalaci informačního panelu a systému hlasové komunikace.

Dolní rejda
Čekací stání pro návrhová i malá plavidla bude umístěno u levého břehu v návaznosti na zpevněnou část pilíře Negrelliho viaduktu a bude stavebně řešeno jako svislá stěna se sníženou korunou v úrovni 181,95 m n.m. v kombinaci s opěrnou zdí jejíž koruna se nachází v úrovni 183,20 m n.m., tedy v úrovni svahové lavičky břehu ostrova. V prvním úseku bude zeď vedena šikmo směrem ke břehu v prodloužení ochrany pilíře mostu, jedná se o úsek délky 7,4 m. Po té již bude stěna vedena rovnoběžně s plavební dráhou a to v délce 110,0 m, následuje mírná korekce směru a další 80,0 m dlouhý přímý úsek. Půdorysný lom bude zaoblen obloukem o poloměru 100,0 m. Užitná délka čekacího stání bude 137,0 m + 20,0 m. Staticky bude stěna řešena jako svislá pilotová stěna vetknutá do skalního podloží a kotvená jednou úrovní kotev umístěných v korunním převazovacím trámci. Za touto kotvenou stěnou se bude nacházet nízká opěrná zeď tvaru „L“, jež zajistí zbývající výšku svahu. Zídka je navržena jako železobetonová s kamenným obkladem. Pochozí plato je navrženo šířky 1,6 m a bude tvořeno kamennou dlažbou do betonu. Návodní líc svislé pilotové stěny bude obložen kamenným obkladem, který bude umístěn na železobetonové přizdívce. Úvazné prvky budou umístěny na korunně převazovacího trámce v osových vzdálenostech 20,0 m v prvním přímém úseku a v druhém úseku po 10 m. Úvazné prvky budou dále umístěny ve stěně 1,0 m nad minimální plavební hladinou. Zeď bude dále vybavena typovými žebříky umožňujícími výlez z vody na plato.

Součástí prací v dolní rejdě bude i provedení prohrábky dna na úroveň 177,60 m n. m. Celkem se jedná o objem cca 1.050 m3 materiálu.

Osvětlení bude provedeno od ř. km 50,24 do ř. km 50,43 v délce cca 190 m. Na břehu bude osazeno 10 ks ocelových sklápěcích stožárů výšky 8 m s výložníky a osvětlujícími tělesy rozmístěných ve vzdálenosti po 20 m.

Informační systém zahrnuje instalaci informačního panelu, systému hlasové komunikace a doplnění vjezdového návěstidla, neboť stávající není z nové čekacího stání pro malá plavidla viditelné.

zpět
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
19. 11. 2018
Dokončení projektu
30. 06. 2020

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb