Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Úprava ohlaví PK Hořín

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Středočeský kraj, Hořín
Úprava ohlaví PK Hořín
Říční km
1.00
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2019
Ukončení realizace stavby
30. 05. 2021
Projektant
Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec


AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 238457000
EU - Connecting Europe Facility CEF 200373000

Účel projektu

Popis účelů
logo CEF

Účelem projektu je úprava ohlaví velké plavební komory Hořín na parametry vodní cesty třídy Va. Hlavní změnou bude zvýšení podjezdné výšky v profilu dolního ohlaví, které je zároveň mostem, na minimální výšku 7 m.

Průjezd plavidel dolním ohlavím plavebních komor Hořín je v současnosti, vzhledem k velikosti osobních a kabinových lodí a lodí nákladních při přepravě nadměrných nákladů, velmi riskantní. Stávající řešení totiž omezuje podjezdnou výšku na pouhých 2,10 m při nejvyšší plavební hladině a 4,12 m při minimální plavební hladině. Plavební komory Hořín, resp. jejich dolní ohlaví, tak v současné době nezabezpečují podjezdné výšky v souladu s parametry vodní cesty, které určuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí předpis – vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí.

Zlepšení užitných parametrů plavební komory a úprava horní a dolní rejdy plavební komory umožní lepší a bezpečnější využití vodní cesty.

Základní parametry v bodech
 • úprava dolního ohlaví velké plavební komory - zdvižný most s minimální podjezdnou výškou 7 m
 • úprava horního i dolního ohlaví velké plavební komory - užitná šířka 12 m
 • osazení horních a dolních vrat v nové šířce vč. související technologie
 • úprava dolní rejdy u levého břehu dolního plavebního kanálu - zřízení svislé stěny umožňující natočení plavidla vodorovně s osou dolního ohlaví
 • úprava horní rejdy u levého břehu horního plavebního kanálu - posunutí stávajících svodidel
 • přeložka inženýrských sítí vedených vozovkou západního oblouku mostu a v dotčených částech plavební komory.
 • bez zásahu do malé plavební komory
 • rozměry návrhového plavidla: 137,0 x 11,4 m
 • užitná šířka plavební komory 12,0 m
 • minimální podjezdná výška 7,0 m nad nejvyšší plavební hladinou
 • minimální plavební hloubka pro návrhová plavidla: 2,5 m (2,2 m ponor + 0,3 m marže), přičemž veškeré nově zřizované stavební konstrukce budou umožňovat zvýšení plavební hloubky na 3,3 m (2,8 m ponor + 0,5 m marže).

Popis projektu

Popis projektu
Úpravou je dotčena pouze velké plavební komora zdymadla Hořín. Tato úprava spočívá ve zvýšení minimální podjezdné výšky pod přemostěním dolního ohlaví ze stávajících cca 2,1 m nad nejvyšší plavební hladinou na 7,0 m zdvihací konstrukcí a zároveň v rozšíření užitné šířky průjezdného profilu horního a dolního ohlaví z 11,0 m na 12,0 m. Do malé plavební komory stavba nezasahuje.

Vzhledem ke skutečnosti, že plavební komory Hořín jsou spolu s objektem plavebního kanálu Vraňany – Hořín zapsány jako nemovitá kulturní památka, bylo jediným možným a rozumným řešením použití zdvižné mostní konstrukce. Zdvižná konstrukce mohla být použita pouze pro přemostění jedné plavební komory – velké plavební komory, čímž se minimalizuje zásah do stávající památkově chráněné stavby. Bylo zvoleno řešení s posuvným zdvihem mostního pole, se zachováním současné kamenné konstrukce, kde vnitřní železobetonová část je nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí, čímž je při spuštěné mostní konstrukci zachován původní vzhled dolního ohlaví. Zároveň plné zdvižení zajistí minimální podjezdnou výšku 7 m nad nejvyšší plavební hladinou. Vysunutí je řešeno pomocí hydraulických pístů osazených v podpěrách mostu.

Dále stavba řeší rozšíření užitné šířky průjezdného profilu dolního ohlaví rozšířením západního mostního oblouku natočením svislých stěn mostních pilířů, tzn. odbourání západního oblouku a západní stěny a vytvoření nového oblouku jiného poloměru a konstrukce. Principem této varianty je šikmý průjezd návrhového plavidla. Svislé stěny mostních pilířů jsou tak natočeny o 2°. Zároveň je provedeno i rozšíření užitné šířky průjezdného profilu horního ohlaví rozšířením horního ohlaví směrem do levého (západního) břehu.

Veškeré kamenné prvky nacházející se na různých částech stavby byly pečlivě demontovány, očíslovány a uloženy, aby mohly být následně vráceny zpět na své místo. Běžný pozorovatel by na novém mostě neměl vidět žádnou pohledovou změnu. Všechny práce na demontážích i zpětných montážích probíhaly pod dohledem odborníků Památkového ústavu. S nimi se konzultoval jakýkoli technologický a pracovní postup.

Postup prací:

7/2019 - vypuštění velké plavební komory a demontáž dolních vrat plavební komory
8/2019 - demontáž klenby mostu
9/2019 - zahájení betonáží a kamenických prací v horním i dolním ohlaví
3/2020 - montáž nových vzpěrných vrat horního ohlaví
4/2020 - montáž nových vzpěrných vrat dolního ohlaví
4/2020 - osazení ocelové konstrukce nového mostu a podskružení a následné obkládání zdivem
10/2020 - spuštění mostu do základní polohy
3/2021 - komplexní zkoušky velké plavební komory

zpět
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2019
Dokončení projektu
30. 05. 2021

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb