Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00


HOCHTIEF CZ a. s.

Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Jihočeský kraj, České Budějovice
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou
Říční km
233.10
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2008
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2010
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno


HYDROPROJEKT CZ a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5


VPÚ DECO PRAHA a. s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6


VH-TRES spol. s r. o.

Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 119,6 mil.
EU - Operační program Doprava 677,77 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Cílem staveb I. úseku celého projektu je obnovit splavnost Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou pro rekreační plavbu. Po dokončení, které se předpokládá v roce 2010, spojí tento úsek v délce 8,9 km dvě velká centra turistického ruchu Jihočeského kraje po vodní cestě a umožní tak rozvoj další oblasti dopravy – plavby po řece.
Základní parametry v bodech
1. Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu Hluboká n/Vlt.

2. Koncové přístaviště Lannova loděnice

3. Modernizace jezu České Vrbné

4. Plavební komora České Vrbné

5. Ochranný přístav České Vrbné

6. Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu České Vrbné včetně obratiště

Popis projektu

Popis projektu

 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

 

Projekt se skládá ze souboru na sebe navazujících staveb:

1. Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu Hluboká n/Vlt.

Požadovaná hloubka 1,6 m byla zajištěna prohrábkou dna v délce 4 km pod jezem České Vrbné. Minimální šířka plavební dráhy je 20 m. Tento parametr je dodržen v celé délce úpravy, vyjma úseku mezi železničním mostem a ústím Dehtářského potoka, kde to nedovoluje stávající šířka koryta. Plavební dráha je v tomto úseku užší, proto zde vznikne plavební úžina vyznačená plavebním značením. Hladina je trvale udržována jezem Hluboká nad Vltavou dokončeným v roce 1935 a její výška se prohrábkou dna řeky nezměnila.

Stavba byla zahájena v září 2008 a dokončena v roce 2009.

2. Koncové přístaviště Lannova loděnice

V prostoru bývalé Lannovy loděnice pod Dlouhým mostem bude vybudováno přístaviště pro krátkodobé stání návrhových osobních lodí a malých plavidel celkové délky 60 m. Bude tak zajištěn bezpečný nástup a výstup cestujících v centru města.

Stavba byla zahájena v srpnu 2009 a dokončena v březnu 2010.

3. Modernizace jezu České Vrbné

Jez uvedený do provozu v roce 1968 slouží jako stabilizační stupeň koryta s energetickým využitím spádu ve vodní elektrárně umístěné na levém břehu. Na jezu byly současné hydrostatické sektory nahrazeny podpíranými klapkami šířky 22,5 m a hrazené výšky 3 m. V této souvislosti došlo ke stavebním úpravám přelivné plochy a stávajících pilířů včetně nátoku do elektrárny. Smyslem změn je využít spolehlivější hradící konstrukce, udržovat plavební hladinu bez nutných rozsáhlých úprav ve zdrži, zlepšit manévrovací prostor pro správu řeky při zimním režimu (ledochod) a při povodňových situacích.

Stavba byla zahájena v září 2008 a dokončena v roce 2009.

4. Plavební komora České Vrbné

Plavební komora o spádu 7 m umožní plavidlům překonání jezu České Vrbné – tedy přechod z horní zdrže do dolní a naopak. Dispozičně je vysunuta do horní vody, aby lépe spolupůsobila s okolní krajinou. Je zde navržena osvědčená železobetonová polorámová konstrukce. V horním ohlaví budou osazena klapková vrata s nepřímým plněním jednostranným krátkým obtokem a v dolním ohlaví pak desková jednokřídlá vrata s přímým prázdněním. V obou rejdách, tvořených štětovou stěnou, budou umístěna čekací stání pro malá a návrhová plavidla. Návrh plavební komory byl ověřován na matematickém a fyzikálním modelu. Z velínu plavební komory bude možné novým řídícím systémem ovládat plavební i jezové prvky včetně vjezdu do ochranného přístavu České Vrbné.

Stavba byla zahájena v květnu 2009 a dokončena v červnu 2011.

5. Ochranný přístav České Vrbné

V prostoru nad současným jezem, v místě původního koryta řeky zaniklého stavbou jezu v roce 1968, bude na levém břehu vybudován ochranný přístav pro 23 malých plavidel a min. 2 osobní lodě. Jeho hlavní funkce spočívá v zajištění prostoru pro bezpečné stání plavidel za vysokých vodních stavů i mimo plavební sezónu a také vytvoření zázemí, potřebného v rámci běžného provozu plavidel. Bazén má trojúhelníkový půdorys opatřený sjezdem pro spouštění plavidel a servisním centrem. Přístavní hrana je tvořena svislou stěnou z ocelových štětovnic a pevným molem šířky 3 m, podél které bude možné krátkodobé i dlouhodobé stání malých plavidel. Přemostění vjezdu do bazénu bude řešeno zdvižným mostem, aby bylo zajištěno zaplouvání lodí bez nutnosti rozsáhlých výškových úprav okolí vjezdu.

Stavba byla zahájena v listopadu 2009 a dokončena v červnu 2011.

Nový sklopný silniční most v Českém Vrbném

V rámci výstavby ochranného přístavu České Vrbné v blízkosti Českých Budějovic byl pro přemostění vjezdového objektu vybudován nový silniční most. Aby byla zajištěna dostatečná podjezdná výška pro lodě 5.25 m a zároveň byly zajištěny přijatelné sklonové poměry na komunikaci, která je zároveň cyklotrasou, bylo pro toto přemostění třeba navrhnout pohyblivý most. Jako optimální varianta byl zvolen jednostranně sklopný most s protizávažím.


6. Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu České Vrbné včetně obratiště

Požadovaná plavební hloubka 1,6 m byla zajištěna prohrábkou dna a vybudováním obratiště pod Jiráskovým jezem. Toto obratiště umožňí otáčení lodí délky až 43 m. Zahloubení dna si vyžádalo zajištění stabilizace vývaru stávajícího jezu a vorové propusti. Stavba navázala na protipovodňovou prohrábku koryta řeky, kterou v dalším části zdrže jezu České Vrbné realizovalo Povodí Vltavy, s.p.

Stavba byla zahájena v dubnu 2009 a dokončena v témže roce.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2008
Dokončení projektu
31. 12. 2010

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb