Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1


Zakládání staveb a.s.

Dobronická 1371, 148 26 Praha 4


Herkul a. s.

Mostecká 85, 434 01 Most - Vtelno


Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Jihočeský kraj, Vltava
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou
Říční km
205.00
Zahájení realizace stavby
01. 06. 2009
Ukončení realizace stavby
20. 05. 2017
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové


Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno


HYDROPROJEKT CZ a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 175,53 mil.
EU - Operační program Doprava 222,76 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Cílem staveb III. úseku celého projektu je obnovit splavnost Vltavy mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu. Po dokončení, které se uskutečnilo 20.5.2017, spojil tento úsek v délce 13,29 km Vodní dílo Orlík s Vodním dílem Hněvkovice a umožní tak plavbu z Českých Budějovic až k přehradní hrázi Orlík.

Řeší se úsek v ř.km 205,000 - 218,124, přičemž stavební práce v rámci této investiční akce probíhaly mezi ř.km 205,000 (Týn n.V.) a 210,39 (VD Hněvkovice).
Základní parametry v bodech
  • Vystrojení plavební komory Vodního díla Hněvkovice se spádem 15 m včetně stavebních úprav a horní rejdy plavební komory
  • Dolní rejda plavební komory Vodního díla Hněvkovice
  • Modernizace jezu Hněvkovice a vybudování plavební komory u tohoto jezu se spádem 2 m
  • Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži vodního díla Kořensko prohrábkou dna v délce 3,5 km

Popis projektu

Popis projektu


  
Obnovením splavnosti v rámci celého projektu až po Týn nad Vltavou se jihočeská Vltava plavebně napojila na nádrž Vodního díla Orlík a tím se výrazně rozšířil turistický potenciál plavby o celou Orlickou nádrž na Vltavě a Otavě.Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

Zhotovitelem staveb Dolní rejda VD Hněvkovice, Plavební komora a modernizace jezu Hněvkovice a zajištění plavebních hloubek ve vzdutí jezu Kořensko je "Společnost Hněvkovice - Metrostav, Zakládání staveb".

 

Projekt se skládá ze souboru na sebe navazujících staveb:

1. Vystrojení plavební komory Vodního díla Hněvkovice se spádem 15 m včetně stavebních úprav a horní rejdy plavební komory

Původní výstavba VD Hněvkovice v letech 1986 – 1991 obsahovala pouze hrubou stavbu plavební komory bez vystrojení technologickou částí. Místo horních vrat plavební komory bylo v horním ohlaví před předpokládanými drážkami provizorního hrazení proti horní vodě provedeno uzavření profilu železobetonovou stěnou. Po jejím odstranění zde nyní jsou jednokřídlá desková vrata ovládaná z pravé zdi. Pro plnění plavební komory je využit stávající jednostranný obtok. Prázdnění plavební komory je pomocí spodních otvorů na nových zdvižných dolních tabulových vratech. Nově byl vybudován také velín pro ovládání plavební komory i celého vodního díla a v horní rejdě samostatná osvětlená čekací stání pro velká a malá plavidla tvořená plovoucími moly. V horní rejdě se mohou plavidla také zásobit pitnou vodou a odčerpat fekální vody do kanalizace. Dále bylo vybudováno 20 m dlouhé vývaziště pro plavidla údržby vodní cesty tvořené železobetonovou nábřežní zdí a manipulační plochou.

Stavba byla zahájena v roce 2009 a dokončena v roce 2011

2. Dolní rejda plavební komory Vodního díla Hněvkovice

V rámci původní výstavby konstrukce plavební komory u VD Hněvkovice koncem 80. let 20. století nebyl dokončen vjezd do plavební komory a dolní rejda, která neumožňovala bezpečný vjezd plavidel. Z tohoto důvodu bylo nutné původní šikmý břeh odtěžit a nahradit 146 m dlouhou novou nábřežní zdí, vytvářející nejen koridor pro vjezd plavidel, ale také osvětlené čekací stání pro návrhová a malá plavidla.
Ve zdrži jezu Hněvkovice je k dispozici dostatečná plavební hloubka 1,60 m, došlo pouze k osazení několika plavebních znaků a kilometráže vodní cesty. 

3. Modernizace jezu Hněvkovice a vybudování plavební komory u tohoto jezu se spádem 2 m

Při modernizaci jezu došlo ke stavebním úpravám části přelivné plochy stávajícího pevného jezu, který byl u levého břehu přibližně z poloviny odbourán. Byla osazena spolehlivá hradící konstrukce tvořená klapkou šíře 12 m, která umožňuje regulaci hladiny, což u pevného jezu nebylo možné. Zlepšil se tak manévrovací prostor pro správu řeky při zimním režimu (ledochod) a při povodňových situacích. Vylepšeny byly i odtokové poměry ze zdrže jezu. Dále byl vybudován levobřežní multifukční koridor hrazený dvěma klapkami šíře 5,50 m, sloužící jako rybí přechod, pro převádění povodní a také umožnil využití jako slalomová vodácká dráha.

V horním ohlaví nové plavební komory o spádu 2 m byla osazena klapková vrata s nepřímým plněním jednostranným krátkým obtokem a v dolním ohlaví pak desková jednokřídlá vrata s přímým prázdněním. V obou rejdách byla umístěna čekací stání pro malá a návrhová plavidla. Z velínu plavební komory je možné novým řídícím systémem ovládat plavební i jezové prvky.

4. Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži vodního díla Kořensko prohrábkou dna v délce 3,5 km

Požadovaná hloubka 1,6 m byla zajištěna prohrábkou dna koryta vodního toku v délce 3,5 km pod jezem Hněvkovice. Poloha stávajících břehů byla zachována, dle potřeby došlo k doplnění břehového opevnění. Hladina je trvale udržována VD Kořensko dokončeným v roce 1991 na úrovni dle platného manipulačního řádu. Součástí stavby bylo i instalace plavebního značení a kilometráže vltavské vodní cesty.

Veškeré stavební úpravy využívají současného vzdutí jezů Hněvkovice a Vodního díla Kořensko. Nebylo tedy nutné zvyšovat hladinu řeky.

Stavby 2-4 byly zahájeny v prosinci 2014 a byly dokončeny v roce 2017

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 06. 2009
Dokončení projektu
20. 05. 2017

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb