Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Kraj a město Jihočeský, Týn nad Vltavou
Modernizace rejd plavební komory Kořensko
Říční km
200.20
Zahájení realizace stavby
05. 09. 2016
Ukončení realizace stavby
21. 06. 2017
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 49,07 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
 • Realizace moderního čekacího stání pro rekreační i osobní plavidla v horní a dolní rejdě plavební komory Kořensko.
 • Zvýšení bezpečnosti i komfortu pro osobní i rekreační plavidla.
 • Odběrné sloupky pro odběr elektřiny pro osobní a rekreační plavidla.
 • Celková modernizace elektro a řídicích systémů plavební komory.
Základní parametry v bodech
 • Dolní a horní rejda s čekacím stáním pro malá i návrhová plavidla
  • Dolní rejda - 11 daleb tvořících 91 m dlouhé stání, propojené lávkou
  • Horní rejda – 65,36 m svislé nábřežní zdi se stáním pro osobní lodě a pevné molo z ocelových sloupů délky 39 m propojené lávkou tvořící stání pro malá plavidla
 • Přístupová komunikace délky 118 m se sjezdem do vody
 • Elektroobjekty – 3 odběrné sloupky a osvětlení plavební komory
 • Modernizace řídícího systému (ovládání technologie vodního díla, kamerový systém, komunikační zařízení)
 • Nové plavební značení

Popis projektu

Popis projektu

Horní rejda poskytuje čekací stání pro návrhové plavidlo I. třídy (44 x 5,6 m) a malá plavidla (do 20 m) a je řešena jako štětovnicová stěna o délce 65,36 m a celkové výšce 6,95 m, z toho 1 m nad úrovní maximální hladiny. Jsou provedeny také prohrábky před lícem nábřežní zdi pro zajištění plavební hloubky 1,60 m.

 

Čekací stání pro malá plavidla navazuje v horní vodě na stání pro návrhové plavidlo a je řešeno jako pevné molo o délce 39 m z ocelových sloupů propojených obslužnou lávkou. Podlaha lávky je na úrovni 0,5 m nad úrovní maximální plavební hladiny a obsahuje 10 úvazných tyčí a třemi žebříky. Napájení, informační a sdělovací zařízení je umístěno na nábřežní zdi.

Došlo také k úpravě břehového svahu s opevněním záhozem z lomového kamene a provedení prohrábek dna pro zajištění plavební hloubky 1,60 m.

 

Dolní rejda navazuje na stávající nábřežní zeď na levém břehu při vjezdu do plavební komory. Objekt zahrnuje čekací stání pro malá plavidla i návrhové plavidlo I. třídy.

 

Pro obě stání v dolní rejdě je užita konstrukce pevných mol, sestávajících z 11 ocelových sloupů (dalb), propojených obslužnou lávkou. Délka stání je 91,08, což umožňuje vyvázání jednoho návrhového plavidla I. třídy a malých plavidel v užitné délce 24,0 m. Sloupy jsou provedeny z ocelových trubek ø 406/25 celkové délky 10,0 m a založené ve skalním podloží.

 

Sloupy jsou vybaveny vázacími trny pro návrhová plavidla a dále vázacími tyčemi umožňujícími vyvázání plavidel návrhových i malých. Trny jsou provedeny ve čtyřech etážích, vázací tyče jsou průběžné s přesahem 0,5 m pod úroveň minimální plavební hladiny. U každého sloupu je umístěn výstupní žebřík.

 

Stání je provedeno na úroveň maximální provozní hladiny ve zdrži VD Orlík, podlaha obslužné lávky je 0,5 m nad úrovní maximální provozní hladiny. Kolmo na směr toku je stání opatřeno přístupovou lávkou s šířkou průchozího prostoru 1,1 m, umožňující výstup na břeh. Bylo provedeno také opevnění břehového svahu záhozem z lomového kamene.

 

Přístupová komunikace o délce 117,9 m vede od areálu Povodí Vltavy k hraně čekacího stání horní rejdy včetně sjezdu do vody z hrany stání s využitím spodní části původního sjezdu s betonovou vozovkou. V místě křížení s nově provedenou přístupovou komunikací došlo k úpravě původní kanalizace.

 

Součástí projektu bylo realizováno také vybavení plavební komory a čekacích stání na VD Kořensko elektrickým zařízením, které sestávají z venkovního osvětlení, odběrných sloupků, informačního zařízení a napájení zařízení. Nově bylo vybudováno osvětlení příjezdové komunikace k horní rejdě a osvětlení stání v horní a dolní rejdě. Dále byly vyměněny stožáry osvětlení plavební komory za nové a doplněn jeden nový stožár.

 

V horní rejdě byly na nábřežní zdi instalovány 2 odběrné sloupky a v dolní rejdě byl instalován jeden sloupek, které umožňují připojení plavidel na elektrickou energii pomocí přístavní karty ŘVC.

 

V rámci stavby bylo vybudováno integrované komunikační zařízení, které umožňuje telefonickou komunikaci mezi velínem a určenými body celého vodního díla. Nový řídicí systém umožňuje ovládání technologie celého vodního díla, vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými funkčními celky a dohled nad provozem dalšího zařízení budovaného v rámci modernizace horní a dolní rejdy. Celkově byl zmodernizován stávající kamerový systém. Pro informaci posádek plavidel, komunikaci s nimi a dohled nad provozem na vodním díle bylo instalováno informační zařízení, které obsahuje informační LED panely, reproduktory hlasitého rozhlasu, komunikační hlásky a kamery. Došlo také k úpravě plavebního značení.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
05. 09. 2016
Dokončení projektu
21. 06. 2017

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb