Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - silniční most na místní komunikaci ÚČOV

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV
Správce a provozovatel
Není uveden
Praha
Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - silniční most na místní komunikaci ÚČOV
Říční km
45.60
Zahájení realizace stavby
16. 03. 2021
Ukončení realizace stavby
30. 11. 2022
Projektant
Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 115,2 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Řešení nedostatečné podjezdné výšky pod mostními objekty na Vltavské vodní cestě v úseku Mělník - Praha (Holešovice), která dosahovala pouze 4,5 m.

Navrhovaný parametr podjezdné výšky 7,0 m umožní proplutí velkých osobních lodí i přepravu nadměrných nákladů.

Akce je součástí komplexního projektu "Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty", do něhož patří i modernizace plavební komory Štvanice, modernizace plavební komory Hořín vč. horní a dolní rejdy, modernizace mostů na plavebním kanále Vraňany-Hořín a zvýšení ponorů.
Základní parametry v bodech
 • rekonstrukce stávající mostní konstrukce - sanace a nová izolace desky mostovky
 • úprava nevhodných detailů napojení na hlavní nosník
 • obnova antikorozní ochrany a výměna mostních uzávěrů
 • zdvih celé nosné konstrukce o 1,6 m úpravou spodní stavby
 • zachování šířkového uspořádání na mostě
 • instalace veřejného osvětlení a plavebního značení
 • vybudování opěrných zdí k udržení svahu za mostem u budovy ÚČOV v délce 22 m a 10 m
 • zvýšení podélného sklonu levobřežní a pravobřežní rampy

Popis projektu

Popis projektu

Silniční most na místní komunikaci – Ústřední čistírna odpadních vod

Most v současné době slouží jako hlavní komunikační spojení mezi Císařským ostrovem a městskou částí Praha 6 - Papírenskou ulicí na levém břehu plavebního kanálu Trója - Podbaba. Přemostění je využíváno zejména pro provoz ÚČOV a pro převedení celého souboru inženýrských sítí přes plavební kanál do areálu ÚČOV. Jedná se o jednopolový ocelový silniční most, který bude v rámci modernizace zdvižen o 1,6 m.

Konstrukci mostu tvoří dva ocelové hlavní komorové nosníky výšky 1950 mm, jež budou pouze opravené. Spodní stavba bude podbetonována v souladu se stávajícím stavem. Volná šířka komunikace na mostě mezi svodidly je 7,5 m, oboustranné chodníky na vnějších stranách jsou šířky cca 1,35 m. Rampy na obou březích kanálu budou upraveny na vyšší podélný sklon.

Pražský plavební kanál Troja-Podbaba, který byl vybudován na přelomu 19. a 20. století, kříží tři propojení s Císařským ostrovem. Ani jedno však svou podjezdnou výškou nevyhovuje parametrům moderní vodní cesty. Podjezdná výška tohoto mostu dosahovala před rekonstrukcí 5,7 m.

Oproti původnímu předpokladu došlo k prodloužení stavebních prací o přibližně 5 měsíců. Po odkrytí původní vozovky a nátěrů byl zjištěn podstatně horší stav chodníků, jejich konzol i nosné konstrukce mostovky, odhaleny byly neznámé inženýrské sítě a náročnější byla koordinace stavby s dalšími projekty na Císařském ostrově.

Původní chodníky byly zcela odstraněny a budou nahrazeny použitím kompozitních roštů. Finalizuje se sanace mostovky, protikorozní ochrana hlavních nosníků a chodníkových konzol a dokončují se nabetonávky původních pilířů. Probíhá dokončování opěrných zdí na pravém břehu, které budou sloužit pro možnost navýšení příjezdové komunikace k mostu.
Po spuštění mostu do finální výšky budou provedeny přeložky inženýrských sítí, vytvořeny nové nájezdy a proveden nový povrch vozovky. Po zprovoznění silničního mostu dojde k zasunutí mostního provizoria a následně finální terénní úpravy.

V září 2022 se vrátí veškerá silniční doprava do Ústřední čistírny odpadních vod na zrekonstruovaný most, poté bude odstraněno mostní provizorium přes plavební kanál a v listopadu 2022 budou dokončeny veškeré terénní úpravy a uskutečněna kolaudace.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
16. 03. 2021
Dokončení projektu
30. 11. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb