Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Zabezpečení podjezdných výšek - plavební kanál Vraňany - Hořín

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1


STRABAG Rail, a.s.

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem


OK Třebestovice a.s.

Tovární 164, 289 12 Třebestovice


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno


COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Správce a provozovatel
SŽDC s. o.,

Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8


Ředitelství vodních cest ČR

Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1


Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Středočeský kraj, Vrbno, Lužec n.V., Vraňany
Zabezpečení podjezdných výšek - plavební kanál Vraňany - Hořín
Říční km
5.00
Zahájení realizace stavby
01. 03. 2019
Ukončení realizace stavby
10. 09. 2021
Projektant
SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1A, 130 00 Praha 3


VPÚ DECO PRAHA a. s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6


Pontex spol. s r.o.

Bezová 1658, 147 14 Praha 4


PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 1027000000

Účel projektu

Popis účelů
Řešení nedostatečné podjezdné výšky pod mostními objekty na Vltavské vodní cestě v úseku Mělník – Praha (Holešovice), která v současné době dosahuje jen 4,50 m. Návrhový parametr podjezdné výšky 7,0 m umožní proplutí velkých osobních lodí a přepravu nadměrných nákladů.
Mostní konstrukce zejména na plavebním kanále Vraňany – Hořín jsou v současné době na konci své životnosti a jejich užívání je možné pouze s omezenou zatížitelností nebo je zcela zakázáno. Stavbou dojde k obnově mostních konstrukcí, které zajišťují dopravní spojení do oblasti mezi Vltavou a plavebním kanálem. Nově navrhované konstrukce budou splňovat požadavky platných ČSN a parametry vodní cesty.
Základní parametry v bodech

Řešené mosty na plavebním kanálu Vraňany - Hořín

  • Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou 
  • Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou
  • Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
  • Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou
  • Úprava hospodářských mostů, HM Chramostek
  • Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno
  • Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín

Popis projektu

Popis projektu

 

Historie a idea

Vraňansko - hořínský plavební kanál byl vybudován v letech 1903 - 1905. V době svého vzniku patřil k největším technickým dílům svého druhu v celé habsburské monarchii. Ideou návrhu rekonstrukce mostů je zachování autentické atmosféry plavebního kanálu. Ta respektuje současný charakter mostních konstrukcí a vychází z historické podoby a konstrukční podstaty mostů pocházejících z období výstavby kanálu. V jednom případě je navrženo využití stávající příhradové nýtované ocelové konstrukce mostu a ve dvou případech bude provedena volná konstrukční replika zohledňující nové parametry, vyšší limity zatížení a současné prováděcí technologie. V dalším případě bude zvýšena nosnost trámového mostu pomocí obloukového prvku. U nového mostu o výrazně větším rozpětí je navržena nová moderní mostní konstrukce kombinující trámové a obloukové působení, která odpovídá požadovaným parametrům.

Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno

Stavba řeší kompletní rekonstrukci přemostění s náhradou současného mostního provizoria na místě původního, v minulosti již odstraněného mostu. Konstrukční uspořádání mostu vychází z koncepce Langrova trámu tzn. trám ztužený obloukem na rozpětí 57,0 m. Nosná konstrukce je navrhována jako ocelová se spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Na každém břehu zhruba v délce 150 m je upraveno výškové i směrové vedení silnice do přímého směru s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Pro dosažení požadované podjezdné výšky je navrhován zdvih nivelety mostu o 2,8 m oproti současnému stavu. V souvislosti s úpravou hlavní trasy jsou posunuty sjezdy na účelové komunikace a obnoveny stávající obslužné cesty podél plavebního kanálu zajišťující přístup k přilehlým pozemkům. Součástí úprav těchto komunikací je i stabilizace hrany koruny obratiště na pravém břehu podél komunikace. Inženýrské sítě umístěné na současném mostě budou přeloženy pod plavební kanál řízeným podvrtem.

Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

Současný most na místní komunikaci v ul. 9. května bude kompletně rekonstruován při směrovém i výškovém zachování stávající nivelety a je navržen jako pohyblivý se zdvihem cca 2,30 m. Jeho ovládání bude dálkové z plavebních komor Hořín. V nezbytně dlouhých úsecích v délce cca 20 m na každou stranu bude obnoven kryt vozovky. Nosná konstrukce je řešena jako trámová celoocelová se záměrem využít kombinace s původními hlavními příhradovými nýtovanými nosníky na rozpětí cca 25 m. Při rekonstrukci budou využity i zbylé části nosné konstrukce z původního mostu na silnici III.třídy v Lužci nad Vltavou, který bude zcela rozebrán a nahrazen mostem novým. Inženýrské sítě a kabely ovládání budou přeloženy pod plavební kanál řízeným podvrtem do kabelového kanálu ve dně.

Železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou

Návrh řeší rekonstrukci mostu na jednokolejné železniční trati Vraňany Lužec nad Vltavou při zachování její směrové i výškové nivelety. V nezbytně dlouhých úsecích (50 m) po obou stranách mostu bude obnoven železniční svršek. Dosažení požadované podjezdné výšky je navrhováno pomocí nového pohyblivého mostu se zdvihacím mechanizmem překonávajícím cca 3,1 m. Nosná konstrukce bude trámová, celoocelová, příhradová, přímopásová, pravoúhlé soustavy, na rozpětí 29 m. Tvarově konstrukce vychází z původního provedení mostu. Na mostě bude osazena signalizace, značení a traťové zabezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním. Nové kabely budou vedeny v kabelovém kanále.

Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou

Konstrukční uspořádání nového mostu vychází z původních příhradových mostních konstrukcí pravoúhlé soustavy se zakřiveným horním pásem na rozpětí 35 m. Nosná konstrukce je navrhována jako ocelová se spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Niveleta je pro dosažení požadované podjezdné výšky zvýšena o cca 2,8 m. V nezbytně dlouhých úsecích (cca 150 - 200 m) je upraveno výškové i směrové vedení navazujících komunikací tak, aby navazovaly na směrové vedení stávající komunikace na obou březích a zároveň splňovaly požadavky bezpečnosti silničního provozu. Směrové vedení upravovaného úseku komunikace s novým mostem je z prostorových důvodů v odsunuté poloze cca 45 m oproti původnímu umístění. Zároveň je komunikace doplněna o jednostranný chodník šířky 2 m.  Stávající vedení inženýrských sítí bude přeloženo pod plavební kanál řízeným podvrtem.

Silniční most na místní komunikaci – Vraňany

Stavba řeší kompletní rekonstrukci současného mostu na místní komunikaci ve Vraňanech na most pohyblivý, při zachování stávající směrové i výškové nivelety. V nezbytně dlouhých úsecích přibližně 20 m na obou březích bude obnoven kryt vozovky a zapojen nově navrhovaný jednostranný chodník šířky 1,5 m. Nový most bude zdvižný se zdvihem cca 2,8 m. Konstrukční uspořádání mostu vychází z koncepce Langrova trámu na rozpětí 23,0 m. Nosná konstrukce je navrhována jako celoocelová s dolní ortotropní mostovkou. Na mostě bude osazena signalizace a značení s dálkovým ovládáním. Pro zvýšení bezpečnosti plavby jsou před opěrami navržena plavební svodidla, která navazují na stávající povodňový uzávěr a současný plavební profil objektu bude rozšířen z 12 na 20 m. Vedení inženýrských sítí a ovládání zdvihu bude přeloženo pod plavební kanál řízeným podvrtem do kabelového kanálu.

Úprava hospodářských mostů, HM Chramostek

 

Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 03. 2019
Dokončení projektu
10. 09. 2021

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb