Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Závadu na pohyblivém mostě do přístavu Hluboká nad Vltavou se podařilo odstranit, most je tak plně v provozu a nic nebrání zaplouvání všech lodí do přístavu. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR si Vás dovoluje přizvat k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem „Servisní centrum Roudnice nad Labem – zhotovitel stavby“ Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent správy a provozu majetku Více zde..

Rekonstrukce železničního mostu Nymburk

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Viamont DSP a.s.,

Železničářská 1386/29, 400 03 Ústí nad Labem

Správce a provozovatel
SŽDC s. o.,

Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8

Středočeský kraj, Nymburk
Rekonstrukce železničního mostu Nymburk
Říční km
895.40
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2007
Ukončení realizace stavby
01. 01. 2008
Projektant
Viamont DSP a.s.,

Železničářská 1386/29, 400 03 Ústí nad Labem


Ing. Ivan Šír
Statika staveb - mosty

Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 13,66 mil.
EU - Operační program Doprava 77,41 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Cílem stavby bylo odstranit překážku v podobě nízkého podhledu původního železničního mostu přes Labe v Nymburce a zajistit plavební profil výšky 5,25 m s možností instalace zdvižného zařízení pro cílovou výšku 7,0 m. Zvýšení bezpečnosti plavby bylo dosaženo osazením nového osvětleného plavebního značení a zejména moderních radarových odražečů.
Základní parametry v bodech
 • zvednutí nosné konstrukce o 1080 mm
 • rekonstrukce spodní stavby mostu
 • výšková úprava trati Poříčany - Nymburk v délce 788 m
 • rekonstrukce dvou úrovňových železničních přejezdů
 • rekonstrukce přístupových ramp a lávky na mostě pro pěší a cyklisty
 • úprava trakčního vedení v celém úseku rekonstrukce
 • přeložky sdělovacích, silových, zabezpečovacích vedení a závěsného optického kabelu
 • instalace plavebního značení a tyčových radarových odražečů

Popis projektu

Popis projektu

Labská vodní cesta má reálnou šanci stát se do roku 2013 významnou konkurenceschopnou dopravní trasou. V současné době lze po této vodní cestě přepravovat veškeré druhy hromadných substrátů, ale pro přepravu nadměrných nákladů, kontejnerů, případně nových osobních vozů jsou parametry v některých místech labské vodní cesty nedostačující. Limitující podjezdná výška u některých nízkých mostů na Labi nad Mělníkem umožňuje přepravu kontejnerů pouze v jedné vrstvě – vodní doprava se tím stává drahou a nekonkurences­chopnou proti jiným druhům dopravy.

Projekt „Rekonstrukce železničního mostu Nymburk“ je součástí komplexního investičního záměru „Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice“, kterým se odstraní dlouholetý problém nízké podjezdné výšky omezující labskou lodní dopravu. Volná výška 5,25 m pod mosty je celoevropským minimálním standardem umožňujícím významnější uplatnění vodní dopravy zejména v kombinovaných přepravách kontejnerů do námořních přístavů. Tento projekt tak přímo naplňuje jednu z priorit Dopravní politiky ČR. Nymburský projekt zajistil zvýšení podjezdné výšky mostu z původních 4,30 metrů na 5,25 metrů. Při následné instalaci zdvihacího zařízení je v budoucnu počítáno se zvýšením na 7,0 m, což je cílový parametr podjezdné výšky na celém Labi.Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

 

 

Stavba byla složena z následujících částí:

 • zvednutí nosné konstrukce o 1080 mm
 • rekonstrukce spodní stavby mostu
 • výšková a směrová úprava trati Poříčany – Nymburk v délce 788 m
 • rekonstrukce dvou železničních přejezdů
 • rekonstrukce přístupových ramp pro pěší a cyklisty na most
 • úprava trakčního vedení v celém úseku
 • přeložky sdělovacích,si­lových, zabezpečovacích vedení a závěsného optického kabelu

Původní most na jednokolejné elektrifikované trati Poříčany – Nymburk byl tvořen ocelovou nosnou konstrukcí postavenou v roce 1958 na původní spodní stavbě pravděpodobně z roku 1883. Nosná konstrukce mostu byla v původní poloze překážkou v plavebním profilu řeky Labe, kdy podjezdná výška nad maximální plavební hladinou byla pouze 4,30 m. Pro zajištění požadovaného plavebního profilu výšky 5,25 m se současně s úpravou opěr a pilířů provedlo zvednutí nosné konstrukce o 1080 mm. Stávající spojitá nosná konstrukce mostu o rozpětí 4× 42,0 m byla zvednuta a uložena na nová ložiska na ocelové obetonované podpůrné konstrukce spočívající na původní spodní stavbě. Na konstrukci mostu byla provedena kompletní obnova protikorozní ochrany, vyměněn železniční svršek, podlahy a pojistné úhelníky. Mostní opěry a pilíře byly upraveny na novou výšku nivelety převáděné elektrifikované trati Poříčany – Nymburk.

Vzhledem ke krátké době výluky byly pro úpravy spodní stavby a pro zvýšení tělesa náspu využity prefabrikované železobetonové dílce. V obou předpolích mostu došlo spolu se zvýšením náspů až o 1 m ke kompletní výměně kolejových roštů a obou železničních přejezdů. Nově uplatněné pružné upevnění kolejnic přispěje ke snížení hlukové zátěže a vibrací z provozu vlaků.

Zvednutí mostu a obou předpolí vyvolalo nutnost přeložení a úpravy sdělovacích, silových a zabezpečovacích vedení včetně závěsného optického kabelu v místě stavby. V celém úseku rekonstrukce bylo upraveno trakční vedení a osazeny nové trakční stožáry. Stávající stezka pro pěší a cyklisty byla před mostem výškově upravena tak, aby navázala na novou úroveň mostu.

Součástí stavby byla i stavební příprava pilířů druhého pole pro možnou budoucí zástavbu zdvižného zařízení pro zdvihání druhého pole mostu až na podjezdnou výšku 7 m. Na pilířích mostu v řece jsou v obou směrech osazeny radarové odražeče.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2007
Dokončení projektu
01. 01. 2008

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb