Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Dnes proběhlo v rámci procesu posuzování vlivů záměrů „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“ tvořících prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Kroměříže veřejné projednání, kde byly ze strany investora – Ředitelství vodních cest ČR a zpracovatele dokumentace EIA – Aquatis a.s. zodpovězeny dotazy týkající se těchto záměrů a jejich vlivu na životní prostředí. Více zde..
V Litoměřicích jsme dnes s ministrem dopravy Martin Kupka otevřeli první z letošní série nových labských a vltavských přístavišť pro rekreační plavbu. V roce 2023 již běží nebo budou zahájeny práce na celkem 15 přístavištích. Více zde..

Přístaviště malých plavidel Mělník

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Mělník
Přístaviště malých plavidel Mělník
Říční km
836.14
Zahájení realizace stavby
28. 02. 2022
Ukončení realizace stavby
30. 01. 2023
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 78 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého stání malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob, spouštění plavidel do vody a odběru elektrické energie z 6 odběrných sloupků, ve městě Mělník.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé stání 20 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Připojení na odběr vody
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém
  • Celkem 6 sloupků na odběr elektrické energie a vody
  • Spouštění plavidel do vody

Popis projektu

Popis projektu
Záměr se skládá z přístaviště pro malá plavidla a sjezdu do vody.
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 836,14 – 836,26, ve zdrži VD Dolní Beřkovice, ve městě Mělník, v blízkosti současného přístaviště osobní lodní dopravy a v pěší dostupnosti (cca 600 m) k historickému centru města. Sjezd do vody navazuje na přístaviště v ř. km 836,27 a je napojený na ulici Plavební.
Předmětem záměru je zajištění možnosti krátkodobého vyvázání 20 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody z 5 odběrných sloupků a zároveň vybudování sjezdu do řeky pro spouštění plavidel do vody. Jak přístaviště, tak sjezd do vody budou veřejného charakteru.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. Je uvažováno s 1 odběrným sloupkem pro 4 plavidla. V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.
Sjezd do vody je navržen jako šikmý k ose toku a navazuje na stávající komunikaci. Bude tvořen betonovou deskou se sklonem 1:7, šířky 5,8 m, délky 45,5 m a tloušťky 0,2 m s příčnými betonovými prahy na začátku, na konci a v místě změny sklonu rampy. Po stranách budou vybudovány železobetonové opěrné zdi s tím, že na koruně bude osazeno sklopné ochranné zábradlí.
Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 104,0 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 6 vysokovodních trubkových daleb pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb v rozsahu hladin do Q500. Páteřní molo je složeno z 10 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy ocelovou rámovou konstrukcí nesenou 2 plováky tvořenými betonovou skořepinou s výplní z extrudovaného polystyrenu. Součástí mola je 10 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno přístupovou lávkou.
Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
28. 02. 2022
Dokončení projektu
30. 01. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb