Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem - Brná

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem - Brná
Říční km
770.73
Zahájení realizace stavby
31. 05. 2022
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2023
Projektant
Vodní cesty, a.s.

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 28,9 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění možnosti krátkodobého až střednědobého stání 12 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků, v blízkosti města Ústí nad Labem - Brná.

Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé až střednědobé stání 12 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém
  • Celkem 3 odběrné sloupky na elektrickou energii a vodu

Popis projektu

Popis projektu

Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 62,4 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 3 sloupové dalby pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb. Páteřní molo je složeno z 6 jednotlivých pontonů délky 10,4 m, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. Součástí mola je 6 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu v osové rozteči 9 m. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno ocelovou lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 6,5 m.

K molu povede vodovodní přípojka v délce 304,5 m pro odběr vody. Přípojky elektřiny a vody budou vedeny z přípojných míst a budou ukončeny ve vodotěsných šachtách a dále vedeny do 3 odběrných sloupků na plovoucím mole. Jako servisní a obslužné zázemí pro technologii mola je navržena rozvodnice zabudovaná v nerezovém pilíři v linii zábradlí vlevo od přístupové lávky, odkud budou napájena elektrická zařízení na mole.

Minimální plavební hloubka bude 1,8 m (1,5 m + 0,3 m marže) od minimální plavební hladiny. Záměr projektu zahrnuje i odstranění jednoho betonového a tří kamenných základů stávajících mol v místě výstavby, aby mohlo být břehové opevnění uvedeno do původního stavu. Dno je upraveno tak, aby v případě vypuštění zdrže mohlo molo i s výložníky bezpečně dosednout na dno bez nebezpečí poškození.

Záměr je situován na pravém břehu Labe v ř. km 770,73 – 770,80 ve zdrži VD Střekov, na území Ústeckého kraje, v městské části Ústí nad Labem - Brná. Lokalita je přístupná po komunikaci II/261 ulicí Říční s omezeným podjezdem pod železniční tratí – profil 2,3 x 4,0 m, po cyklostezce a po Labské vodní cestě. Výstavba bude probíhat s ohledem na technické možnosti přístupových komunikací s využitím vodní dopravy.


Stav projektu
5%
100%
Zahájení projektu
31. 05. 2022
Dokončení projektu
30. 06. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb