Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Servisní centrum Roudnice nad Labem

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
STRABAG Rail, a.s.

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR

Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
Servisní centrum Roudnice nad Labem
Říční km
810.00
Zahájení realizace stavby
01. 12. 2022
Ukončení realizace stavby
31. 01. 2024
Projektant
Projekční sdružení Servisní centrum Roudnice nad Labem
Vedoucí sdružení: PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 104,55 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Nové servisní centrum bude poskytovat služby uživatelům vodní cesty, které v této podobě v širokém okruhu chybí. Stavba bude umožňovat tankovat pohonné hmoty, doplňovat nádrže pitnou vodou, odtahovat splaškové a nádní vody k následné likvidaci, připojit se na elektrickou energii, odevzdávat tříděný odpad a nakupovat drobný spotřební materiál k provozu plavidel.

Pro osobní i nákladní plavidla bude v novém servisním centru zajištěna možnost tankování pohonných hmot z výdejních pistolí přímo do nádrží plavidel, což snižuje nebezpečí úniku ropných látek při tankování „na řece“ z kanystrů. Umístění servisního centra se nachází v lokalitě využívané nákladním, osobním a rekreačním typem lodní dopravy.
Základní parametry v bodech
 • Servisní stání v podobě pevného mola lichoběžníkového tvaru a nízkovodních daleb pro spolehlivé vyvázání plavidel
 • Přípojné body k výdeji a odběru jednotlivých služeb přímo na mole
 • Výstavba zpevněných ploch, sanace stávající opěrné zdi včetně vybudování přístupového schodiště a chodníku od servisního stání do budovy servisního centra
 • Rozvody a související instalace pro dodávku elektrické energie
 • Kanalizace, jímky, podtlakové stanice pro čerpání odpadních a nádních vod
 • Plavební značení
 • Podzemní skladovací válcové dvouplášťové nádrže na pohonné hmoty a stáčecí místo.
 • Samoobslužné stojany pro čerpání PHM do plavidel v prostoru servisního centra s návaznými hadicemi s čerpací pistolí v prostoru servisního stání pro přímé čerpání do plavidel.

Popis projektu

Popis projektu

 

Od 26. 6. 2023 bude zhotovitel provádět práce, které si vyžádají uzavření asi 50 m cyklostezky a vybudování přechodného "bypassu" neboli krátkého obchvatu tohoto úseku. V místě stavby přístavního mola servisního centra, které vybíhá do řeky, bude probíhat beranění štětovnic. Ukončení omezení na cyklostezce se předpokládá 30. 6. 2023. Při průjezdu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Pro plavidla bude v novém servisním centru zajištěna možnost tankování pohonných hmot z výdejních pistolí přímo do nádrží plavidel, což snižuje nebezpečí úniku ropných látek při tankování „na řece“ z kanystrů. Umístění servisního centra se nachází v lokalitě využívané nákladním, osobním a rekreačním typem lodní dopravy.

Vybudována bude provozní budova, servisní stání, provozní zázemí a inženýrské sítě.  Pevné servisní stání na řece Labi bude funkčně propojeno s provozním zázemím a provozní budovou umístěnými za opěrnou zdí. Přístup k provozní budově a provoznímu zázemí bude umožněn po schodišti zabudovaném v opěrné zdi, které bude přístupné ze stávající cyklostezky a z druhé strany bude přístup zajištěn po příjezdové komunikaci z ulice Sladkovského.  Architektonické řešení servisního centra je navrženo architekty společnosti Kotas & Partners, s.r.o. Návrh barevného řešení servisního centra je inspirován klasickou polabskou architekturou a barevností jarní a letní říční krajiny. Pro základní tvarování většiny prvků je užit motiv klasického polabského podlouhlého domu s šikmou sedlovou střechou, avšak v novodobém podání.

Mezi provozním zázemím a molem vede pod opěrnou zdí zpevněná cyklostezka, která lemuje řeku Labe. Po dobu výstavby dojde k uzavření části cyklostezky v místě stavby. V období od 1. 5. do 31. 10. 2023 bude cyklostezka s opatrností průjezdná. V době uzavírky bude vždy vyznačena objízdná trasa.

Stavba servisního centra je rozdělena do dvou provozních celků – servisního stání a provozního zázemí. Servisní stání je situováno přímo u vody a slouží k přistávání plavidel a přímému čerpání pohonných hmot do nádrží plavidel pomocí čerpacích pistolí. Na servisním stání bude také možné hadicemi přímo z plavidel odčerpat fekální a nádní vody do nádrží umístěných pod pochozí plochou mola. Zároveň zde mohou lodě doplnit vodu. Provozní zázemí servisního centra bude vybudováno na břehu za cyklostezkou, nad stávající opěrnou zdí, která bude sanována a zároveň v ní bude vybudováno přístupové schodiště. V prostoru servisního centra nad opěrnou zdí bude postavena budova s prodejnou, čerpacími stojany a stáčecím místem. Pokud bude chtít plavidlo čerpat pohonné hmoty, posádka si na hlavních ovládacích stojanech u provozní budovy navolí částku, druh paliva a vybere stojan a následně může z příslušné čerpací pistole umístěné na servisním stání na mole čerpat pohonné hmoty přímo do plavidla. Opěrné zdi budou osazeny nerezovým zábradlím v celém rozsahu servisního centra. V rámci technologického zázemí budou umístěny i kontejnery k odběru odpadu – komunální odpad, papír, plasty, sklo, tetrapak, kov.

Molo servisního stání je vzhledem k relativně malému výškovému rozkmitu plavebních hladin konstruováno jako pevné. Na mole se nachází podesty ve dvou výškových úrovních pro výstup posádky plavidel. Součástí mola jsou manipulační plochy pro výdej pohonných hmot, pitné vody a odtah (odčerpávání) odpadních a nádních vod. Technologické zázemí je umístěno v podzemních vodotěsných jímkách umístěných pod horní pochozí plochou mola. Výdej z mola bude řešen pružinovými navijáky pro ukládání hadic s napojením DN40.

Přístavní molo bude tvořeno umělým „poloostrovem“ lichoběžníkového půdorysu. Délka přístavní hrany bude 4,09 m (pro vyvázání větších plavidel se uvažuje s využitím daleb s roztečí 125,0 m), délka u břehové hrany bude 17,25 m. Šířka mola (kolmo na břeh) je 8,5 m.

Součástí konstrukce přístaviště bude ocelová příhradová lávka délky 7,20 m, šířky 1,50 m, která spoujuje dalbu s nábřežní komunikací. Lávka je kloubově uložena na ocelovou konstrukci dalby, kde je posuvům plně bráněno ve všech směrech. Dále je lávka kluzně uložena na železobetonový nábřežní základ opatřený vodítky umožňující volný posuv podpor lávky v obou vodorovných směrech a současně kulové pootáčení.

Pro spolehlivé vyvázání plavidel a čerpání servisních služeb budou plavidlům sloužit dvě nízkovodní dalby. Molo je situováno na levém břehu Labe v ř. km cca 810,95 s návazností pochozích ploch na areál servisního centra.

Stav projektu
37%
100%
Zahájení projektu
01. 12. 2022
Dokončení projektu
31. 01. 2024

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb