Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, okres Mělník
VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory
Říční km
850.30
Zahájení realizace stavby
01. 07. 2009
Ukončení realizace stavby
01. 12. 2009
Projektant
VH atelier, spol. s r.o.

Lidická 960/81, 602 00 Brno

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 3,465 mil.
EU - Operační program Doprava 19,635 mil.

Účel projektu

Popis účelů
 • modernizace vystrojení plavební komory tak, aby byly zajištěny příslušné parametry dané stávající platnou legislativou a požadavky na aktuální standardy a parametry definované Státní plavební správou.
 • zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti plavebního provozu v důsledku zvýšení plavební bezpečnosti při proplavování plavební komorou a zvýšení technické úrovně plavební komory, která bude mít za následek prodloužení životnosti zdí plavební komory a snížení nároků na jejich údržbu.
 • snížení rizika úniku olejové náplně hydraulických pohonů do vodního toku a umožnění efektivního využití ekologicky odbouratelných hydraulických olejů, které v případě úniku do vodního toku snižují na minimální úroveň negativní dopady na životní prostředí.
Základní parametry v bodech
1. Modernizace vystrojení plavební komory
 • 14 ks pacholat na platě
 • 28 ks úvazných trnů ve stěnách
 • 4 ks žebříků
 • 20 ks odrazných trámců

2. Modernizace pohonů plavební komory
 • 8 ks hydraulických agregátů ovládání vzpěrných vrat a segmentových uzávěrů obtoků
 • 4 ks hydraulických válců segmentových uzávěrů obtoků

Popis projektu

Popis projektu
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.Komora byla vybudována v letech 1914 – 1922 a je situována u pravého břehu Labe v průpichu odděleném od jezu 50 m širokým ostrovem. V horním i dolním ohlaví jsou vzpěrná vrata ovládaná hydraulickými servoválci. Dlouhé boční obtoky jsou hrazeny segmentovými uzávěry taktéž s hydraulickým pohonem.

V důsledku špatné kvality betonu a výskytu agresivní spodní vody v okolí plavební komory, které zapříčinily zhoršenou stabilitu stěn komory, byla v letech 1976 –1977 provedena rozsáhlá oprava těchto zdí. Před modernizací v roce 2009 byla plavební komora vybavena 6 žebříky a 28 vázacími prvky včetně pacholat na platě plavební komory. Plavební komora nebyla vybavena svislými odraznými trámci. Vystrojení neodpovídalo požadavkům na bezpečnost plavidel při proplavování a nebylo tudíž vyhovující.

 

 

V průběhu roku 2009 bylo modernizováno stávající vystrojení plavební komory a její hydraulické pohony. Zásah do stávajících zdí plavební komory byl minimální a modernizace proběhla tak, aby byla umožněna realizace v rámci jedné plavební odstávky. Převážná část prací tak proběhla v době podzimní odstávky, kdy je pravidelně zastaven lodní provoz na labských plavebních komorách.

V rámci modernizace vystrojení plavební komory došlo k osazení nových vázacích prvků, žebříků a odrazných trámců. Plavební komora byla nově vybavena 42 ks vázacích prvků, z toho 14 pacholat bylo osazeno na platě a 28 ks vázacích trnů bylo umístěno ve dvou výškových úrovních ve stěnách. Stávající pacholata na platě byla odstraněna, vázací trny byly ponechány z důvodu technologie výstavby a možnosti jejich využití pro malá plavidla. Modernizovány byly i 4 stávající žebříky. Dva žebříky byly prodlouženy 1,0 m pod minimální dolní plavební hladinu a 2 žebříky byly prodlouženy až na dno plavební komory. Žebříky ve středu plavební komory byly zrušeny a nahrazeny vázacími prvky. Na stěny plavební komory bylo osazeno 20 nových odrazných trámců. Užitná šířka plavební komory 12,0 m nebyla touto úpravou dotčena a odrazné trámce chrání zdi komory před poškozením plavidly.

V rámci modernizace pohonů plavební komory byly původní hydraulické agregáty ovládání vzpěrných vrat a segmentových uzávěrů obtoků plavební komory demontovány a nahrazeny novými. Původní hydraulický olej byl nahrazen ekologicky odbouratelným.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 07. 2009
Dokončení projektu
01. 12. 2009

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb