Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Vodní dílo Hradištko - rekonstrukce zdí plavební komory

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Stavby silnic a železnic, a. s.

Národní třída 10, Praha 1

Správce a provozovatel
SŽDC s. o.,

Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8


Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, Hradištko
Vodní dílo Hradištko - rekonstrukce zdí plavební komory
Říční km
887.60
Zahájení realizace stavby
01. 07. 2007
Ukončení realizace stavby
30. 11. 2008
Projektant
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 47 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Zvýšit spolehlivost plavebního provozu rekonstrukcí plavební komory Hradištko a tím i zvýšit spolehlivost plavebního provozu na celé dopravně významné, využívané labské vodní cestě, která je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Cílem rekonstrukce je zjednodušit a zkrátit údržbu a opravy komory. Nové povrchy zdí z betonových panelů jsou bezpečnější pro plavební provoz, prodlouží životnost komory minimálně o 30 let a zmenší plochy průsaku. Dovybavení plavební komory úvaznými prvky a žebříky splní současné nároky plavby. Odrazné trámce ochrání hladké líce zdí před poškozením plavidly. Modernizace elektroinstalace zajistí větší spolehlivost a komfort obsluhy.
Základní parametry v bodech
 • Náhrada kamenného líce zdí plavební komory lícem zdí ze železobetonových panelů.
 • Vystrojení zdí plavební komory:
  • 4 ks žebříků
  • 14 ks pacholat
  • 42 ks úvazných trnů
  • 20 ks odrazných trámců
 • Modernizace elektroinstalace včetně rozvaděčů, osvětlení a řídicího systému ovládání plavební komory.

Popis projektu

Popis projektu
Jednolodní plavební komora Hradištko o rozměrech 85 x 12 m byla postavena a uvedena do provozu v roce 1953. Zdi byly založeny na skalním podloží. Líce obou zdí byly opatřeny kamenným obkladem (kyklopské zdivo o průměrné tloušťce 40 cm). V letech 1976 – 1977 prošla komora částečnou modernizací. Bylo provedeno prodloužení plavební komory včetně nových drážek provizorního hrazení. Dále byla provedena nová elektroinstalace, montáž hydraulických pohonů pro ovládání vzpěrných vrat i stavítkových uzávěrů, výstavba nového velínu a spárování zdiva. Přestože byla stávající plavební komora v provozuschopném stavu, postupný proces stárnutí všech původních stavebních konstrukcí po 50 letech provozu dospěl tak daleko, že ohrožoval provoz komory neočekávanými poruchami. Při vzniku jakékoliv poruchy, která by zapříčinila odstávku plavební komory, by došlo k přerušení plavby na celé vodní cestě. Rekonstrukce zdí plavební komory probíhala v době odstávky, kdy je lodní provoz na Labi zastaven. Vzhledem k měsíční délce odstávky, bylo nutné rekonstrukci rozdělit do dvou etap. V první etapě na podzim roku 2007 byla zrekonstruována levá strana komory. Druhá etapa pak proběhla na podzim roku 2008, kdy byla zrekonstruována pravá strana komory a dokončeny veškeré práce na modernizaci elektroinstalace, osvětlení a ovládání plavební komory. Plavební komora tak nyní splňuje veškeré normy a požadavky na bezpečnost a spolehlivost provozu na dopravně významné, využívané vodní cestě třídy IV. Stávající kamenný povrch zdí mezi ohlavími byl odbourán a stěny jsou nově tvořeny železobetonovými prefabrikovanými panely zakotvenými do původní konstrukce zdí. Prostor za panely byl vybetonován včetně nových povrchů plat plavební komory. Pro bezpečné ukotvení lodí je plavební komora, v souladu s požadavky Státní  plavební správy, vybavena 14 ks pacholat nového typu, jejichž hlava ve tvaru ryby a dostatečně dlouhý dřík zamezují sklouzávání úvazných lan. Dále je osazena 42 ks úvazných trnů nového typu, jejichž tvar a nový způsob ukotvení zajišťují bezpečné přenesení předepsaných úvazných sil do zdí plavební komory. Úvazné trny byly do panelů osazeny již v panelárně. 4 ks žebříků umožňují posádce plavidla bezpečné vystoupení a zpětné nastoupení. Žebříky jsou osazeny ve výklencích panelů tak, aby nedocházelo k jejich kontaktu s plavidly. Zdi plavební komory jsou před poškozením plavidly chráněny odraznými trámci z kvalitního dubového dřeva. Odrazné trámce se skládají z jednotlivých dílů o délce 1,25 m, což umožňuje v případě poškození vyměnit jen část trámce. Tím je zkrácena doba opravy a zároveň jsou sníženy náklady na opravu. Ke spolehlivosti, bezpečnosti a rychlosti proplavení jistě přispějí i modernizovaná elektroinstalace, nové osvětlení plavební komory a její počítačově řízené automatické ovládání. Plavební komora je dále vybavena technologií pro Říční informační služby, jako jsou webové kamery, měření rychlosti a směru větru a moderní monitoring provozu vodní cesty.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 07. 2007
Dokončení projektu
30. 11. 2008
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb