Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Nové číslo časopisuje ke stažení na našem webu. Dočtete se v něm mimo jiné, že Ministr dopravy navštívil Labskou vodní cestu a otevřel nové přístaviště v Děčíně, ale také jak Rusko blokuje ukrajinské námořní přístavy a ničí tamní infrastrukturu. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR si Vás dovoluje přizvat k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem „Servisní centrum Roudnice nad Labem – zhotovitel stavby“ Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..

Kilometráž a značení labské vodní cesty

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Kilometráž a značení labské vodní cesty
Říční km
730.00
Zahájení realizace stavby
01. 11. 2008
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2010
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 7,295 mil.
EU - Operační program Doprava 41,339 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Vytvořit a v terénu vyznačit „evropskou kilometráž“, která by vyhovovala normám České republiky a Evropské unie. Tato kilometráž má nulu v místě vyústění řeky Labe do Severního moře a směřuje proti proudu toku Labe až k prameni.
Základní parametry v bodech
Není uveden

Popis projektu

Popis projektu
Plavební kilometráž byla na labské vodní cestě od státní hranice se SRN až po Chvaletice vyznačena pomocí tabulí na ocelových sloupcích. Nulový bod měla v Mělníku na soutoku s Vltavou a směřovala jednak směrem po proudu řeky Labe ke státní hranici a jednak směrem proti proudu řeky Labe ke Chvaleticím. Kilometráž v úseku Chvaletice – Kunětice není v terénu vyznačena vůbec.


V minulosti se na řece Labi používalo celkem pět kilometráží. Byly to kilometráž nejstarší, plavební, jednotná říční, administrativní a digitální. Tento systém značení působil velké zmatky při určování polohy na vodní cestě. Od 1.1.2009 je v platnosti již pouze jediná „evropská“ kilometráž, která má nultý kilometr v ústí Labe do Severního moře a jejíž instalace v terénu v současnosti intenzivně probíhá.Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

 

Na státní hranici byl Ministerstvem dopravy ČR a Povodím Labe, státní podnik, stanoven a se SRN dohodnut předávací kilometr 730 na jižním patníku. V úseku státní hranice až Kunětice bude kilometráž v terénu vyznačena novými tabulemi kilometrovníků, půlkilometrovníků a hektometrovníků. Celkově se jedná o 257 ks znaků kilometrovníků, 256 ks znaků půlkilometrovníků a 1947 ks znaků hektometrovníků.

Vzhledem k rozsahu projektu dochází k osazování nových tabulí postupně od státní hranice se SRN směrek ke Kuněticím. Současně s osazením nových tabulí je likvidováno staré značení.

Znaky kilometráže jsou osazovány přednostně na levém břehu. Znaky jsou umístěny na břehové hraně (obdobně jako stávající kilometráž) tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu obslužné cesty a zároveň byly dobře viditelné z vody. Plavební kanály a rejdy jsou vybaveny kilometráží včetně hektometrovníků. Úseky řeky, s kterými jsou paralelně umístěny plavební kanály, jsou osazeny pouze kilometrovníky a půlkilometrovníky. Zároveň dochází k osazení tabulí na stávající velíny plavebních komor.

Investiční záměr projektu zpracovaný v září 2006 byl MD schválen v říjnu 2006. 
Práce na projektu započaly dne 12.2.2007 zahájením výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace osazení plavebního značení v úseku nově využívané vodní cesty na trase Chvaletice-Přelouč, které bylo v průběhu června 2007 realizováno. Projektová žádost byla předložena řídícímu orgánu OPD v srpnu 2008, schvalovací protokol byl vydán v listopadu 2008.
Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v listopadu 2008, následně byly zahájeny přípravné práce na 1. etapu. Projekt jako liniová stavba byl realizován po etapách. Současně s instalací nového značení bylo odstraňováno značení původní.
 V průběhu 1. pololetí 2009 byl novou kilometráží osazen 1. úsek - tj. od státní hranice SRN/ČR po VD Střekov. Plynule byly zahájeny práce na 2. úseku - od VD Střekov po VD Roudnice nad Labem. 
Ve 2. pololetí 2009 byly novou kilometráží osazeny úseky 2 až 4, tj. od VD Střekov po VD Lobkovice. Dále probíhalo osazování nových tabulí  s názvy plavebních komor na jednotlivé velíny.  Práce probíhaly dle stanoveného harmonogramu. Do konce roku 2009 bylo dokončeno 49,3 % celkové délky vodní cesty Labe. 
V 1. pol. 2010 došlo k osazení nové kilometráže včetně tabulí na velíny PK v úseku od VD Lobkovice po VD Kostomlátky. V zájmu urychlení realizace projektu zdvojnásobil zhotovitel stavební kapacity a  zahájil současně práce z druhého konce značení plavební dráhy Labe tj. od Kunětic směrem po proudu řeky Labe.  
Ve 2. pololetí 2010 se nová kilometráž osazovala jak od Kostomlátek tak i od Kunětic. Dále v tomto úseku probíhala instalace cedulí na jednotlivé velíny PKvčetně osazení informačních tabulí o sledu plavebních komor na jednotlivé PK od VD Střekov po VD Týnec nad Labem. Byl tak stoprocentně naplněn stanovený investiční záměr. 

 

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 11. 2008
Dokončení projektu
31. 12. 2010

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb