Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Přístav Děčín - Rozbělesy, modernizace přístavní zdi

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Zakládání staveb a.s.

Dobronická 1371, 148 26 Praha 4


Herkul a. s.

Mostecká 85, 434 01 Most - Vtelno

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Ústecký kraj, Děčín
Přístav Děčín - Rozbělesy, modernizace přístavní zdi
Říční km
741.90
Zahájení realizace stavby
01. 08. 2007
Ukončení realizace stavby
31. 08. 2008
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 4,095 mil. Kč
EU - Operační program Doprava 23,205 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Umožnění dalšího rozvoje veřejného přístavu tak, aby vedle ochranné funkce mohl plnohodnotně plnit i funkci z hlediska bezpečného a ekologického překladu zboží (především hromadných substrátů, zemědělských produktů a nadrozměrných a těžkých kusů). Vytvořením vhodných podmínek pro přístavní činnost a následné využití teritoriální části přístavu s vazbou na vodní cestu dojde k eliminaci průjezdu nákladních automobilů městem Děčín a přenesení větší části této zátěže z obytné do průmyslové zóny města. Zvýšení únosnosti přístavní zdi umožní překlad nadrozměrných a těžkých kusů. Modernizací přístavní zdi bude zúročena možnost reali zovat nakládku a vykládku plavidel na klidné vodě. Toto řešení přináší menší energetické nároky na manipulace s plavidly a vyšší bezpečnost při manipulaci se zbožím, čímž se sníží zatížení životního prostředí emisemi, včetně snížení rizika havárie plavidel a následného znečištění vodního toku.
Základní parametry v bodech
  • úprava stávající kamenné přístavní zdi zřízením nového betonového líce
  • zvýšení únosnosti přístavní zdi - pro možnost překladu těžkých a nadrozměrných kusů do maximální hmotnosti 200 t
  • doplnění vázacích prvků a výstupních schodišť na přístavní zdi
  • prodloužení užitné délky zdi na 187,35 m
  • zajištění dostatečných plavebních hloubek pro produktivní nakládku před přístavní zdí

Popis projektu

Popis projektu
Přístav Děčín - Rozbělesy leží na levém břehu řeky Labe v průmyslové zóně města Děčína. Doposud plnil hlavně funkci ochrannou a poskytoval zázemí pro opravárenskou činnost. Po vybudování vysokovodních vyvazovacích pevných dalb a vázacích kruhů v roce 2006 v něm byly vytvořeny optimální podmínky pro bezpečné a kapacitní vyvazování plavidel za vysokých vodních stavů. Pro rozvoj přístavu je důležité, aby vedle ochranné funkce mohl plnohodnotně plnit i funkci překladu zboží, zejména pro přilehlou průmyslovou zónu a pro překlad zboží přiváženého do Děčína po silnici.
Původní přístavní zeď z kamenného řádkového zdiva byla 162,0 m dlouhá a půdorysně zakřivená. Pata zdi byla zajištěna ocelovou štětovou stěnou, která byla vzdálena od líce zdi cca 1,5 m a byla o 3,65 m nižší, než vlastní přístavní zeď. Prostor mezi svislou kamennou zdí a ocelovou stěnou byl vyplněn prostým betonem prokládaným lomovým kamenem. Toto řešení vytvářelo ozub, který byl při běžných plavebních hladinách skrytý pod vodou. Při manipulaci s plavidly tak hrozilo nasednutí a poškození plavidel. Vázací prvky byly osazeny pouze na koruně zdi a výstup posádek plavidel byl řešen zapuštěnými ocelovými žebříky. Použité konstrukční řešení bylo z hlediska bezpečného a produktivního nakládání plavidel zcela nevhodné. Prakticky tak znemožňovalo využití přístavu pro překladní činnost. Rovněž únosnost přístavní zdi byla nedostatečná a neumožňovala realizaci překladu těžkých a nadrozměrných kusů. Modernizovaná přístavní zeď byla pomocí mikropilot se zainjektovaným kořenem délky 6,5 m v osové vzdálenosti 1,0 m podchycena a byla zvýšena její stabilita. Dále došlo k zaberanění nových štětovnic délky 5,0 m v patě zdi (v líci předsazeného ústupku) a zesílení konstrukce stávající zdi předbetonávkou nového přímkového líce na šířku stávajícího předsazeného ústupku, tj. na šířku cca 1,5 m. S ohledem na skutečnost, že původní zeď byla půdorysně zakřivena, byla provedena betonáž ve 2 přímých úsecích délky 78,55 m a 83,50 m se zlomem pod úhlem 2,61. Tento lom vzájemně odděluje jednotlivé překladní polohy. Současně se zesílením zdi byla provedena nová železobetonová koruna zdi o celkové šířce 2,7 m a v líci nové  betonové části zdi vybudována 4 nová výstupní schodiště pro zajištění bezpečného výstupu z plavidel. Na koruně zdi jsou v 7 profilech osazena typová pacholata a dvojité vázací kruhy o únosnosti 160 kN. Ve výklencích v líci zdi jsou ve dvou výškových úrovních umístěny úvazné trny o únosnosti 100 kN. Provedenými úpravami došlo k likvidaci nebezpečného ozubu a zvýšení únosnosti a stability zdi. Na obou koncích byla přístavní zeď prodloužena kotvenými štětovými stěnami výšky 9,0 m na celkovou užitnou délku 187,35 m. Každá z prodloužených částí zdi je vybavena 1 pacholetem a dvojitým vázacím kruhem na koruně zdi a jedním úvazným trnem v její líci. Na tuto užitnou délku dále navazuje, směrem k čelu bazénu, zavázání do břehu délky 14,40 m a na opačné straně dvojité ocelové svodidlo. Celková délka zdi nyní činí 201,75 m a dostatečná plavební hloubka před zdí byla zajištěna prohrábkou dna přístavního bazénu. Nově tak veřejný přístav Děčín – Rozbělesy disponuje moderní překladní hranou pro 2 lodní polohy umožňující překlad hromadných substrátů, zemědělských produktů a nadrozměrných a těžkých kusů s hmotností do 200 t.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 08. 2007
Dokončení projektu
31. 08. 2008
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb