Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Přístav Mělník, 1. bazén - překladní zeď kontejnerového terminálu

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Viamont DSP a.s.,

Železničářská 1386/29, 400 03 Ústí nad Labem

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, Mělník
Přístav Mělník, 1. bazén - překladní zeď kontejnerového terminálu
Říční km
834.00
Zahájení realizace stavby
01. 06. 2006
Ukončení realizace stavby
28. 02. 2007
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 32,25 mil.
EU - Operační program infrastruktury 42,75 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Zabezpečení ochranné funkce přístavu za velkých vod bez negativního ovlivnění provozu stávajícího přístavního bazénu, a to i při katastrofálních povodních odpovídajících roku 2002. Dále dojde ke zlepšení podmínek pro přístavní činnost a následné využití teritoriální části přístavu s vazbou na vodní
cestu.
Základní parametry v bodech
 • Souvislá přístavní zeď délky 349,74 m (3 lodní polohy).
  • původní opěrný blok jeřábu (19,0 m)
  • zvýšení stávající nízké zdi (79,63 m)
  • nová vysoká přístavní zeď (46,50m + 204,61 m)
 • Vázací prvky ve 12 profilech
 • Možnost vyvázání 18 plavidel za povodní
 • Úprava dna přístavního bazénu

Popis projektu

Popis projektu
Základní požadavek na zabezpečení ochranné funkce přístavu za vysokých vodních stavů je řešen souvislou svislou přístavní zdí délky 349,74 m pro 3 lodní polohy pro bezpečné vyvazování plavidel za povodní. Koruna zdi je na úrovni hladiny při průtoku Q100. Při využití celé šíře (vodní plochy) přístavního bazénu je možné vyvázat až 18 návrhových plavidel v parametrech Va třídy, tj. 11,40 x 80,0 - 110,0 m. Vlastní přístavní zeď je po délce složena ze 3 částí. První část, o celkové délce 79,63 m, je tvořena původním opěrným blokem pro jeřáb délky 19,0 m s navazujícími nízkými zdmi. Tyto nízké zdi jsou zvýšeny o 3,24 m novou úhlovou železobetonovou zdí, která je osazena na původní zdi. Stabilita je zajištěna ukotvením zemními kotvami s trvalou ochranou. Na první část zdi navazuje, směrem do čela bazénu, nová vysoká přístavní zeď délky 46,50 m, která je následně propojena s nízkou štětovou stěnou překladní polohy RO-RO. Třetí část zdi je rovněž tvořena novou vysokou přístavní zdí celkové délky 204,61 m. Tato část zdi je orientována ve směru od navýšené zdi opěrného bloku k výjezdu z přístavního bazénu a je zavázána do stávajícího terénu šikmou pažící stěnou v délce 6,0 m. Konstrukci přístavní zdi tvoří ocelové štětovnice s patou zaberaněnou do vrstvy slínovců na dně přístavního bazénu a úhlová železobetonová zeď "nasazená" na horní konec štětovnic. Celkovou stabilitu zdi zajišťují zemní kotvy s trvalou ochranou a hutněný zásyp za rubem přístavní zdi, který přitěžuje úhlovou zeď a aktivuje zemní kotvy. Celková výška nové přístavní zdi je 15,50 m. Z toho je do dna přístavního bazénu zapuštěno 6,29 m a ode dna až po korunu zdi zbývá 9,21 m. V celé délce zdi jsou vybudovány nové vázací prvky (pacholata a vázací kruhy) ve 12 profilech, v každém profilu v 5 výškových úrovních (nová zeď) nebo ve 3 úrovních (zvýšené zdi). Pro zajištění bezpečného výstupu z plavidel je vybudováno 7 výstupních schodišť. Nedílnou součástí projektu bylo i odtěžení levého břehu přístavního bazénu a úprava jeho dna v prostoru nově budované zdi. Je tak zajištěna plavební hloubka 3,60 m ve vztahu k nominální hladině jezu v Dolních Beřkovicích. Celkový objem vytěžené zeminy činil cca 8 900 m3.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 06. 2006
Dokončení projektu
28. 02. 2007
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb