Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Přístavní zeď v dolním plavebním kanále Lovosice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Navimor-Invest sp. z o.o. organizační složka

V Závětři 1036/4, 170 00 Praha 7

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Lovosice
Přístavní zeď v dolním plavebním kanále Lovosice
Říční km
787.10
Zahájení realizace stavby
01. 04. 2004
Ukončení realizace stavby
31. 07. 2005
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 19,9 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
 • výrazné zvýšení bezpečnosti při manipulaci s plavidly a se zbožím
 • efektivnější překládka zemědělských produktů z přilehlého sila spojená s vyšším využíváním vodní dopravy
Základní parametry v bodech
 • nová překladní hrana tvořena svislou štětovou stěnou délky 157,2 m
 • stabilita stěny zajištěna kotvením pomocí tyčových kotev pod horní hranou přístavní zdi zavázaných do řady velkoprůměrových pilot
 • přístavní zeď v horní části zakončena železobetonovým trámem s převázkou
 • vybavení zdi podle moderních standardů vázacími prvky a schodištěm
 • manipulační plocha šířky 7,0 m s asfaltobetonovým povrchem
 • odtěžení šikmého břehu před lícem přístavní zdi na úroveň dna.

Popis projektu

Popis projektu

Přístavní zeď je vybudována na levém břehu dolního plavebního kanálu plavebního stupně Lovosice na řece Labi, v prostorách stávajícího veřejného přístavu. Výstavba této přístavní zdi byla zahájena v říjnu 2004. Investorem bylo Ředitelství vodních cest ČR, přičemž celkové náklady na výstavbu činily více jak 18,5 mil. Kč a byly zcela hrazeny z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celá stavba je řešena na nejvyšší evropské technické úrovni a byla rozdělena na tři části. Na výstavbu přístavní zdi, úpravu koryta a výstavbu zpevněné plochy. Přístavní zeď je dlouhá 157,2 m a slouží pro jedno až tři plavidla, podle jejich délky. Výška zdi dosahuje 5,3 m, z čehož 2,3 m je výška nad normální hladinou řeky. Celková pohledová plocha díla je 1571 m2. Stabilita stěny byla zajištěna kotvením do železobetonových pilot pomocí tyčových kotev z hladkých předpínacích tyčí a v horní části je zakončena železobetonovým trámem. Výstupní žebříky a schodiště ulehčují výstup z plavidel. V rámci úpravy koryta došlo k odtěžení šikmého břehu před lícem přístavní zdi na úroveň dna. Těžba byla provedena po dokončení přístavní zdi a to z vody. Odtěžená zemina a kamenné opevnění bylo opět použito pro zásyp a doplnění kamenného záhozu. Přebytek tohoto materiálu byl ekologicky uložen na skládce.

Dílo slouží především pro překlad agrárních produktů z přilehlého sila při dopravě do a ze zahraničí. Silo překládá zboží velmi ekologickým způsobem, bez úniku prachu do okolí, a to přímo bez nutnosti použití jiných přepravních prostředků. Dílo umožnuje podstatné zvýšení rentability lodního provozu a zlepšuje nabídku výhodných služeb pro zákazníky v oblasti vodní dopravy. Přístavní zeď umožňuje nakládku zboží o objemu 700 až 800 tun za jeden den. Zkrátí se tak doba nakládky lodí a minimalizují prostoje lodí při nakládce. Postup nakládky a vykládky lodí zvyšuje bezpečnost plavebního provozu a usnadňuje koordinovaný posun lodí. Vedlejší, ale nezanedbatelnou funkcí přístavní zdi je povodňová ochrana plavidel. Zeď byla uzpůsobena tak, aby v případě povodní bylo možné přivázat lodě k vázacím kruhům. Tím nedojde k jejich uplavání, které by mohlo způsobit jak škody na vodních stavbách tak i na životním prostředí.

Vzhledem k umístění stavby nedošlo k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu. Výstavba a následný provoz přístavní zdi neměl a nemá žádný negativní vliv na životní prostředí a žádným způsobem nenarušuje funkci Chráněné krajinné oblasti České Středohoří, která leží nedaleko stavby.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 04. 2004
Dokončení projektu
31. 07. 2005
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb