Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Dnes proběhlo v rámci procesu posuzování vlivů záměrů „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“ tvořících prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Kroměříže veřejné projednání, kde byly ze strany investora – Ředitelství vodních cest ČR a zpracovatele dokumentace EIA – Aquatis a.s. zodpovězeny dotazy týkající se těchto záměrů a jejich vlivu na životní prostředí. Více zde..
V Litoměřicích jsme dnes s ministrem dopravy Martin Kupka otevřeli první z letošní série nových labských a vltavských přístavišť pro rekreační plavbu. V roce 2023 již běží nebo budou zahájeny práce na celkem 15 přístavištích. Více zde..

Lodní zdvihadlo Slapy

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Středočeský kraj, Štěchovice u Prahy/Rabyně
Lodní zdvihadlo Slapy
Říční km
91.70
Zahájení realizace stavby
01. 07. 2025
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2028
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Účel projektu

Popis účelů

Vodní dílo Slapy bylo uvedeno do provozu v roce 1956. Při jeho stavbě bylo od prvních projektů vždy počítáno s vybudování plavebního zařízení, které umožní lodím přehradu překonat. Při realizaci stávající přehrady projekt předpokládal výstavbu lodního zdvihadla pro přepravu lodí o nosnosti do 300 tun. Plánováno bylo vertikální zdvihadlo v železobetonovém věžovém objektu na pravém břehu,
který měl být zaústěn do obtokového tunelu. Tento záměr nebyl dokončen z důvodu časové tísně a pro velké stavební náklady. Byla pouze vybudována stavební část plavební komory na pravém břehu
o šířce 6,0 m vybíhající do horní vody.

Vybudování lodního zdvihadla, které umožní překonání stávajícího vodního díla Slapy. Tím bude vytvořena souvislá vodní cesta, která připojí zdrž VD Slapy na evropskou síť vodních cest. Šikmé lodní zdvihadlo bude sloužit k přepravě všech plavidel (malé sportovní lodě, osobní, kajutové lodě atd.) do rozměrů 44 x 5,6 m. Spolu s lodním zdvihadlem Orlík bude vytvářet významnou technickou a turistickou dominantu 240 km dlouhé vltavské vodní cesty České Budějovice – Mělník.

Základní parametry v bodech
  • překonávaný rozdíl hladin max. 54,6 m
  • užitná délka vany lodního zdvihadla 45 m
  • užitná šířka vany lodního zdvihadla 6 m
  • maximální rozměry plavidla 44 x 5,6 m 
  • maximální ponor plavidla 2,2 m
  • doba proplavení jedním směrem 55 minut

Popis projektu

Popis projektu

 

Lodní zdvihadlo je navrhováno na pravém břehu řeky Vltavy. V nádrži Slapy (v horní vodě) budou umístěna při pravém břehu na dalbách čekací stání pro malá a velká plavidla. Horní část lodního zdvihadla tvoří objekty vyrovnávací plavební komory, lodní výhybny a vana zdvihadla v horní stanici.
Konstrukce plavební komory je navržena v pravobřežním zavázání přehrady Slapy do skalního masivu a využívá stávající konstrukce (stavební část plavební komory) vybudované spolu s přehradním tělesem. Účelem plavební komory je zajistit stálou hladinu vody v horní stanici lodního zdvihadla a vyrovnat tak provozní kolísání vody v přehradní nádrži. Objektem navazujícím na plavební komoru je lodní výhybna. Dno výhybny je na stejné výškové úrovni jako dno plavební komory. Objekt výhybny propojuje plavební komoru a vanu zdvihadla v horní stanici. Výhybna je řešena jako tunelový objekt. Parametry výhybny umožní míjení plavidel plujících po a proti proudu. Tímto opatřením se zvýší přepravní kapacita lodního zdvihadla. Horní a dolní stanici zdvihadla propojuje šikmá kolejová dráha, po které bude pojíždět vana lodního zdvihadla. Tato vana slouží k přepravě plavidla včetně přepravovaných osob. Užitné rozměry vany jsou délka 45 m, šířka 6 m a hloubka 2,7 m. Osa objektu je vedena mírnou údolnicí v pravém břehu tak, aby byly minimalizovány zemní práce. Vana zdvihadla svírá s kolejovou dráhou, po které bude tažena, úhel 85,7°. Ocelová vana bude opatřena na obou
stranách vraty. V dolní vodě bude loď vjíždět do vany, která sjede pod aktuální úroveň hladiny vody,
poproudnými vraty. V horní vodě pak protiproudnými. Vana bude mít vyvazovací zařízení, které
umožní bezpečné vyvázání plavidel i při kolísání hladiny VD Štěchovice při změnách průtoku vodní
elektrárnou Slapy. Součástí vany bude únikové schodiště, které umožní v případě poruchy posádce bezpečně opustit vanu směrem na schodiště podél dráhy. Dolní část lodního zdvihadla tvoří objekty
dolní stanice a úprava plavební dráhy v dolní vodě. Dolní stanice bude řešena tak, aby byla vhodně obtékána proudící vodou z elektrárny a plavební dráha nezasahovala výrazně do pravého břehu. Úprava plavební dráhy spočívá v zajištění dostatečné plavební hloubky. Ve svahu nad objektem lodního zdvihadla je navržena strojovna. Tento objekt je zapuštěn do terénu. Pod objektem strojovny jsou dvě svislé šachty pro pohyb protizávaží vany. Ve strojovně je umístěn pohybovací mechanismus celého lodního zdvihadla. Pohybovací systém vany je lanový a využívá protizávaží pohybující se ve svislých šachtách pod strojovnou. Lanový systém se skládá ze čtyř shodných jednotek, které jsou samostatnými a funkčně nezávislými lanovými systémy s ocelovými lany o průměru 70 mm. Na objekt strojovny naváže obslužná komunikace, která zajistí příjezd od silnice III/1027 a umožní napojení na stávající komunikace vedoucí k pozemkům Povodí Vltavy, s.p. a obce Rabyně.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
01. 07. 2025
Dokončení projektu
30. 04. 2028

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb