Na plavebním kanále Troja – Podbaba v Praze zahájeny práce na zvýšení dvou mostů

4. 04. 2022

Praha, 2. dubna 2021 – Ředitelství vodních cest ČR zahájilo modernizaci dvou mostů na pražském plavebním kanále Troja – Podbaba. Most bývalé polní dráhy a silniční most využívaný pro obsluhu Ústřední čistírny odpadních vod budou v průběhu roku zvýšeny tak, aby pod nimi mohly proplout i sedm metrů vysoké lodě. U obou mostů bude stávající mostní konstrukce zrekonstruována a vrácena zpět na zvýšené spodní stavby. Modernizace mostů je součástí projektu zabezpečení podjezdných výšek na celé vltavské vodní cestě z Mělníka do Prahy.

„Pražský plavební kanál Troja – Podbaba, který byl vybudován na přelomu 19. a 20. století pro zajištění trvalé splavnosti Vltavy do Prahy, kříží u Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) ve směru na Císařský ostrov dva mosty, které svou podjezdnou výškou nevyhovují parametrům moderní evropské vodní cesty,“ uvedl Ing. Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Při stavbě dojde k opravě ocelových mostních konstrukcí, kdy historická památkově chráněná konstrukce mostu na bývalé polní dráze je dnes na hranici své životnosti. Zároveň bude rozšířen profil pro průchod povodní,“ dodal.

Most bývalé polní dráhy původně sloužil pro dopravu kalů z historické čistírny odpadních vod v Bubenči na kalová pole na Císařském ostrově pro jejich odvodnění. V současnosti již není dopravně využíván, ale je součástí areálu Ekotechnického muzea a je národní kulturní památkou. Pozice mostovky bude zvýšena o 2,35 m a bude doplněno druhé inundační pole pro povodňové vody. Návrh tohoto pole byl volen záměrně jednoduchý se střízlivými proporcemi, aby kompozičně nekonkuroval oblouku ocelového mostu, a naopak podtrhl jeho elegantní tvar. Na zvýšeném tělese od historické budovy přes most až po nově zbudované zarážedlo na pravobřežním předpolí dojde k obnově koleje polní dráhy o rozchodu 600 mm, přičemž bude výhledově možné ji napojit na soustavu kolejišť v areálu muzea. Po následném nasazení drážních vozidel by se tak most mohl znovu předvést jako funkční kus historie města.

Druhý z mostů je silniční a slouží jako hlavní spojení mezi Císařským ostrovem a Papírenskou ulicí pro provoz ÚČOV. Ocelový silniční most o dvou hlavních komorových nosnících výšky 1,95 m projde opravou a bude zdvižen o 1,6 m. Založení obou opěr bude zesíleno mikropilotami, které protknou stávající spodní stavbu a lépe tak ukotví most v jeho profilu. Silniční rampy na obou březích kanálu budou upraveny na vyšší podélný sklon.

„Rekonstrukce stavby v oblasti, kde se budovaly stavební objekty na přelomu 19. a 20. století přináší řadu překvapení a nutnost hledat zajímavá technické řešení. Pevně věříme, že dokážeme splnit naplánované termíny a provést zakázku v požadované kvalitě,“ doplnil Milan Vrabec, vedoucí projektu SMP CZ, a.s.

Most bývalé polní dráhy bude během dubna přemístěn ze současné polohy na břeh jedním z největších mobilních jeřábů v republice. Zde bude po částech odvezen do haly, kde bude repasován. Některé části ocelové konstrukce, které jsou v havarijním stavu, budou nahrazeny replikou. V září 2021 se staronová konstrukce osadí zpět na opěry v upravené výšce. U silničního mostu je potřeba zřídit provizorní přemostění k zajištění nepřerušené dopravy na ÚČOV. Provizorium ŽM60 bude na přelomu května a června vysouváno na speciálních pontonech přes kanál na straně proti proudu od silničního mostu a budou na něj přeloženy také stávající inženýrské sítě ze silničního mostu. V srpnu 2021 bude stávající most zvednut a proběhne jeho rekonstrukce. Zprovoznění a dokončení celé stavby je plánováno na duben 2022.

Cyklostezka A1 vedoucí přímo po břehu plavebního kanálu pod oběma mosty musí být pro zajištění bezpečnosti cyklistů po dobu výstavby uzavřena. Cyklisté mohou využít vyznačenou objízdnou trasu přes ulice Za Císařským mlýnem, Mlýnská a Papírenská. Objízdnou trasu najdete v přiložené mapce.

Ředitelství vodních cest ve spolupráci se zhotovitelem také vyvíjí maximální úsilí k minimalizaci výluk a omezení lodního provozu v plavební kanále.

Stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, Stavba 005.A Most bývalé polní dráhy – km 1,58 a Stavba 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – 1,67, realizují dodavatelé SMP CZ a.s. - OK Třebestovice a.s. se stavebními náklady 193 mil. Kč včetně DPH financovanými z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zpět