Pohyblivé mosty na vltavě

Pravidla a pokyny k proplouvání pohyblivými mosty na kanále Vraňany - Hořín

Pravidla a pokyny k proplouvání pohyblivými mosty na kanále Vraňany - Hořín

Ředitelství vodních cest jako provozovatel pohyblivých mostů vydává následující pokyny:

Provozní doba

Silniční most Vraňany – k. km 9,27

v období od 1. května do 30. září
od 7:20 hodin do 16:40 hodin

od 1. října do 30. dubna
od 7:20 hodin do 14:40 hodin.

 • Podjezdná výška ve spuštěném stavu 5,25 m
 • Podjezdná výška ve zdviženém stavu 7,0 m

 

Železniční most Lužec nad Vltavou – k. km 6,53

v období od 1. května do 30. září
od 7:20 hodin do 16:40 hodin

od 1. října do 30. dubna
od 7:20 hodin do 14:40 hodin.

 • Podjezdná výška ve spuštěném stavu 4,50 m
 • Podjezdná výška ve zdviženém stavu 7,0 m

 

Silniční most Lužec nad Vltavou – k. km 6,44

v období od 1. května do 30. září
od 7:20 hodin do 16:40 hodin

od 1. října do 30. dubna
od 7:20 hodin do 14:40 hodin.

 • Podjezdná výška ve spuštěném stavu 5,25 m
 • Podjezdná výška ve zdviženém stavu 7,0 m
   

Provozní dobou se rozumí čas, kdy most může být ve zdvižené poloze s povoleným proplouváním lodí.

Pohyblivý most přes ohlaví velké plavební komory Hořín
totožný čas jako provozní doba plavební komory

 • Podjezdná výška ve spuštěném stavu dle plavebního značení, dostupná na portálu EuRIS
 • Podjezdná výška ve zdviženém stavu 7,0 m
   

Objednání zdvihu pohyblivého mostu

Zdvih pohyblivého mostu je uskutečněn pro plavidlo jiné než malé, jehož aktuální výška pevného bodu plavidla včetně nákladu neumožňuje proplutí mosty ve spuštěném stavu.

Zdvih mostu je uskutečněn výhradně na základě objednání vůdcem plavidla na konkrétní čas očekávaný vůdcem plavidla (označený jako ETA) uskutečněné prostřednictvím RIS do 14:30 hod předchozího dne.

V případě objednání zdvihu mostu na sobotu, neděli nebo státní svátek je třeba uskutečnit objednání nejpozději do 14:30 hod posledního pracovního dne předcházejícího dni zdvihu mostu.

Objednání času ETA provede vůdce plavidla v rámci hlášení plánu plavby středisku RIS (předávání informaci podle ust. § 6 odst. 1. písm. a) vyhlášky č. 356/2009 Sb.) pomocí radiostanice (kanál č. 80) nebo telefonicky.

Vůdce plavidla sděluje touto cestou prostřednictvím RIS čas pro proplutí železničním mostem v Lužci nad Vltavou, a aktuální výšku pevného bodu plavidla včetně nákladu.

Pokud je výška tohoto udaného pevného bodu nižší než 5,10 m, bude uskutečněn zdvih jen železničního mostu. Při vyšší výšce pevného bodu musí vůdce plavidla udat čas proplutí pro silniční most ve Vraňanech nebo v Lužci nad Vltavou, kterým bude jako první proplouvat.

Pokud je pro proplutí třeba uskutečnit zdvih mostu přes ohlaví velké plavební komory Hořín, vůdce plavidla objednání uskuteční udáním času proplutí pro tento most prostřednictvím RIS. Aktuální hodnota podjezdné výšky (v celé šířce plavebního profilu) je dostupná na portálu EuRIS.

Zdvih mostu je potvrzen obsluhou mostu stanovením požadovaného času proplutí mosty (RTA), který je pomocí RIS, event. radiostanicí, předán vůdci plavidla. Vůdce plavidla nesmí zaplouvat do úžiny Lužec nad Vltavou – Mlčechvosty, ve které očekává uskutečnění zdvihu mostu, dokud neobdrží požadovaný čas proplutí mosty RTA.

V případě změny času ETA nebo jiných mimořádných situacích lze kontaktovat obsluhu pohyblivých mostů na telefonu +420 724 944 948.

 

Pokud plavidlo neni schopno dodržet objednaný čas ETA

 • při odchýlení času od 30 do 60 minut od objednaného času je nutné informovat obsluhu na telefonu +420 724 944 948
 • při odchýlení času o 60 minut a více od objednaného času si vůdce plavidla musí objednat nový čas ETA
 • nový čas ETA lze vůdcem objednat na tentýž den
 • při objednání nového času ETA na jiný den, než byl původně objednán, musí být nahlášen nový čas ETA do 14:30. V případě potřeby nahlášení nového času ETA po 14:30 nebo nahlášení času během volného dne s navazujícím volným dnem (ze soboty na neděli případně navazující víkendové dny na dny státního svátku apod.) je nutné nejprve provést telefonickou dohodu s obsluhou komory, která určí možnosti co nejdřívějšího proplavení a následně vůdce plavidla nahlásí nový čas ETA na RIS
   

Proplouvání zdviženými pohyblivými mosty

Vůdce plavidla musí přizpůsobit rychlost plavby tak, aby dosáhl potvrzených časů (RTA) vplutí do úžiny a proplouvání jednotlivými pohyblivými mosty. Pro proplouvání mosty je rozhodující světelná signalizace, vůdce plavidla tak musí s plavidlem plout tak, aby byl v případě signalizovaného zákazu proplutí schopen včas plavidlo zastavit.

Čas požadovaného proplutí mosty RTA stanovený obsluhou mostů nezakládá žádný nárok vůdce plavidla na proplutí zdviženým mostem. Z provozních důvodů může dojít i ke zdržení zdvihu mostu a vůdce plavidla musí být připraven po pominutí důvodu zdržení na signalizaci povoleného proplutí pohyblivým mostem a plavební úžinou proplout. V případě nedodržení času proplutí RTA ze strany vůdce plavidla vůdce plavidla ztrácí nárok na proplutí a přednost při proplouvání mají plavidla, která mají stanovený čas proplutí RTA. Vůdce plavidla si může objednat nový čas proplutí, který bude obsluhou přidělen podle aktuální provozní situace.

Pořadí proplouvání úžinou a pohyblivými mosty včetně času jejich zdvihů určuje výhradně obsluha mostů na základě obdržených a potvrzených objednávek proplutí. Plavidla s potvrzeným časem proplutí mosty RTA mají při proplouvání úžinou a pohyblivými mosty v tomto čase RTA přednost před plavidly, které potvrzený čas proplutí mosty určený obsluhou mostů RTA nemají.

 

schema_28_03_2023