Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR zve dodavatele stavebních prací na představení plánu investičních akcí na rok 2022. Hlavním účelem akce je seznámení potencionálních dodavatelů se záměry na zahájení veřejných zakázek na stavební práce v průběhu kalendářního roku 2022. Na setkání budou prezentovány rovněž informace ke strategie Ředitelství vodních cest ČR v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Technický pracovník – servisní plavidlo Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent správy a provozu majetku Více zde..

Pravidla a pokyny k proplouvání pohyblivými mosty na kanále Vraňany - Hořín

Ředitelství vodních cest jako provozovatel pohyblivých mostů vydává pro období zkušebního provozu do 30. listopadu 2021 následující pokyny:

Provozní doba

 • Silniční most Vraňany – k. km 9,27

od 7:20 hodin do 14:40 hodin.

 • Podjezdná výška ve spuštěném stavu 5,25 m
 • Podjezdná výška ve zdviženém stavu 7,0 m
 • Železniční most Lužec nad Vltavou – k. km 6,53

od 7:20 hodin do 14:40 hodin.

 • Podjezdná výška ve spuštěném stavu 4,50 m
 • Podjezdná výška ve zdviženém stavu 7,0 m
 • Silniční most Lužec nad Vltavou – k. km 6,44

od 7:20 hodin do 14:40 hodin.

 • Podjezdná výška ve spuštěném stavu 5,25 m
 • Podjezdná výška ve zdviženém stavu 7,0 m

Provozní dobou se rozumí čas, kdy most může být ve zdvižené poloze s povoleným proplouváním lodí.

V průběhu zkušebního provozu může docházet k atypickým situacím, kdy z technických důvodů nebude možné zdvih uskutečnit. Předem se omlouváme za vzniklé komplikace. 

Objednání zdvihu pohyblivého mostu

Zdvih pohyblivého mostu je uskutečněn pro plavidlo jiné než malé, jehož aktuální výška pevného bodu plavidla včetně nákladu neumožňuje proplutí mosty ve spuštěném stavu.

Zdvih mostu je uskutečněn výhradně na základě objednání vůdcem plavidla na konkrétní čas očekávaný vůdcem plavidla (označený jako ETA) uskutečněné prostřednictvím RIS do 14:30 hod předchozího dne. Objednání času ETA provede vůdce plavidla v rámci hlášení plánu plavby středisku RIS (předávání informaci podle ust. § 6 odst. 1. písm. a) vyhlášky č. 356/2009 Sb.) pomocí radiostanice (kanál č. 80), telefonicky nebo pomocí aplikace Dispečink SPS.

Vůdce plavidla sděluje prostřednictvím RIS čas pro proplutí železničním mostem v Lužci nad Vltavou, a aktuální výšku pevného bodu plavidla včetně nákladu.

Pokud je výška tohoto udaného pevného bodu nižší než 5,10 m, bude uskutečněn zdvih jen železničního mostu. Při vyšší výšce pevného bodu musí vůdce plavidla udat čas proplutí pro silniční most ve Vraňanech nebo v Lužci nad Vltavou, kterým bude jako první proplouvat.

Zdvih mostu je potvrzen obsluhou mostu stanovením požadovaného času proplutí mosty (RTA), který je pomocí RIS, event. radiostanicí, předán vůdci plavidla. Vůdce plavidla nesmí zaplouvat do úžiny Lužec nad Vltavou – Mlčechvosty, ve které očekává uskutečnění zdvihu mostu, dokud neobdrží požadovaný čas proplutí mosty RTA.

V období zkušebního provozu prosíme o paralelní kontakt obsluhy mostu ŘVC formou SMS na telefon +420702270812. Do telefonického potvrzení obsluhou mostu není uskutečnění zdvihu garantováno.


Proplouvání zdviženými pohyblivými mosty

Vůdce plavidla musí přizpůsobit rychlost plavby tak, aby dosáhl potvrzených časů (RTA) vplutí do úžiny a proplouvání jednotlivými pohyblivými mosty. Pro proplouvání mosty je rozhodující světelná signalizace, vůdce plavidla tak musí s plavidlem plout tak, aby byl v případě signalizovaného zákazu proplutí schopen včas plavidlo zastavit.

Čas požadovaného proplutí mosty RTA stanovený obsluhou mostů nezakládá žádný nárok vůdce plavidla na proplutí zdviženým mostem. Z provozních důvodů může dojít i ke zdržení zdvihu mostu a vůdce plavidla musí být připraven po pominutí důvodu zdržení na signalizaci povoleného proplutí pohyblivým mostem a plavební úžinou proplout. V případě nedodržení času proplutí RTA ze strany vůdce plavidla vůdce plavidla ztrácí nárok na proplutí a přednost při proplouvání mají plavidla, která mají stanovený čas proplutí RTA. Vůdce plavidla si může objednat nový čas proplutí, který bude obsluhou přidělen podle aktuální provozní situace.

Pořadí proplouvání úžinou a pohyblivými mosty včetně času jejich zdvihů určuje výhradně obsluha mostů na základě obdržených a potvrzených objednávek proplutí. Plavidla s potvrzeným časem proplutí mosty RTA mají při proplouvání úžinou a pohyblivými mosty v tomto čase RTA přednost před plavidly, které potvrzený čas proplutí mosty určený obsluhou mostů RTA nemají.

schéma objednání zdvihu pohyblivých mostů


Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb