Nové digitální mapy pro plavbu v České republice

Praha

4. 01. 2022

Praha, 4. ledna 2022 – Nová generace navigačních plavebních map přináší uživatelům vodních cest vyšší úroveň informovanosti o stavu Labsko-vltavské vodní cesty a aktuálních provozních informacích včetně hloubkových dat pro úsek Labe mezi státní hranicí a plavební komorou Střekov. Plynule navazují na totožný systém map vydávaný v Německu. Významně tak ulehčují plavbu a zvyšují její bezpečnost. Zájemci si je nyní mohou bezplatně stáhnout prostřednictvím webového portálu Labsko-vltavského dopravního informačního systému www.LAVDIS.cz a zobrazovat ve svém palubním prohlížeči map Inland ECDIS.

Projekt inovující systém elektronických plavebních map byl realizován v rámci evropského projektu RIS COMEX, který zavádí koridorové Říční informační služby na vodních cestách v celé Evropě. Cílem projektu je mimo jiné zvýšit stávající úroveň informací poskytovaných vůdcům plavidel a zároveň zabezpečit, aby vůdce plavidla měl na Labsko-vltavské vodní cestě v Česku přístup ke stejné úrovni říčních informačních služeb (RIS) jako na jejím pokračování v Německu. Právě rozsáhlá spolupráce s německými, ale i dalšími evropskými partnery, umožňuje harmonizaci a sdílení dat a služeb v rámci koridoru Labe-Vezera.

Základem pro poskytování informací na vodní cestě jsou elektronické plavební mapy, které používají vůdci plavidel pro navigaci a pro získávání dalších informací v průběhu plavby. V kormidelně lodě je tak na jediném displeji zobrazována nejen plavební mapa, ale přímo na jejím podkladu pomocí systému AIS také ostatní lodě v okolí, obraz radiolokátoru apod. Unikátem je plná kompatibilita map v celé Evropě, kdy jedno palubní zařízení je plně funkční na všech vodních cestách včetně námořních přístavů se smíšeným provozem říčních a námořních lodí. Jedná se tak o mimořádně úspěšnou harmonizaci standardů informačních systémů v EU.

Mapy jsou nyní publikovány v nejnovějším standardu pro jejich tvorbu Inland ECDIS verze 2.4. To přináší rozšíření jejich informačního obsahu, umožňuje implementaci aktuálních informací o kontaktech a provozních dobách plavebních komor, přístavišť a dalších objektů na vodní cestě. Nové vydání elektronických plavebních map zahrnuje rozšířený mapový obsah se stěžejními prvky lodní dopravy, jakými jsou např. oblasti omezení, mostní pilíře, rozšířená stavební infrastruktura plavebních komor, hloubková data aktuálně změřená pro regulovaný úsek Labe a spousta dalších prvků. Mapové listy rovněž nově zahrnují podpůrné orientační prvky v blízkosti vodních cest v podobě významných bodů a silniční či železniční dopravní infrastruktury. V reakci na poslední vydání elektronických map došlo také k úpravě drobných topologických nesrovnalostí mimo vodní cesty. Významnou novinkou je i možnost vydávání výstrah formou virtuálních bójí (Virtual AtoN) upozorňujících například na nebezpečí v plavební dráze nebo v její bezprostřední blízkosti. Vůdci plavidel tak ve svých navigačních zařízeních získávají významné pomocníky zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy na Labsko-vltavské vodní cestě.

Nové edice map mohou být vydávány v půlročním cyklu, ale jejich aktuálnost bude zajišťována i systémem přírůstkových souborů, kterými budou obsažené informace v mezidobí doplňovány a aktualizovány. Toto řešení umožní podstatně zmenšit velikost přenášených souborů a zároveň urychlit přenos velmi důležitých informací k vůdcům plavidel. Moderní navigace se tak stává dalším prostředkem ke zvyšování bezpečnosti a informovanosti na našich vodních cestách.

„Ředitelství vodních cest ČR již od roku 1998 spolupracuje na evropském projektu Říčních informačních služeb. Výstupy projektu přispívají ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na vodních cestách jak pro komerční, tak pro rekreační plavbu. Mapy i služby jsou poskytovány uživatelům zdarma. Jedinou investicí je tak pořízení kompatibilního mapového prohlížeče a případně AIS transpondéru“ říká Ing. Jan Bukovský, národní koordinátor projektu RIS COMEX za Českou republiku a zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR.

Investorem akce bylo Ředitelství vodních cest České republiky, správcem Říčních informačních služeb a jejich dat je Státní plavební správa. Technologie zpracování elektronických map byla implementována firmou VARS BRNO a.s.

Projekt RIS COMEX je společným projektem 13 států Evropy, ve kterých jsou vnitrozemské vodní cesty, a je spolufinancovaný z 85 % Evropskou unií prostřednictvím programu CEF - Nástroj pro propojení Evropy a z 15 % Státním fondem dopravní infrastruktury.

cz_cef__640x92
„Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.“

Zpět