Vyhlášena architektonická soutěž o návrh nového mostu přes plavební kanál v ulici Za Elektrárnou v Praze

Praha

20. 12. 2023

Ředitelství vodních cest ČR vyhlásilo dvoufázovou otevřenou architektonickou soutěž o návrh řešení komplexní úpravy stávajícího mostního objektu na místní komunikaci v ulici Za Elektrárnou v Praze přes plavební kanál Trója-Podbaba, aby byla pod mostem k dispozici podjezdná výška pro lodě 7 m nad nejvyšší plavební hladinou. Pokračuje tak v řešení zabezpečení dostatečných podjezdných výšek pro plavbu vysokých osobních i nákladních lodí, tak jak již byla v minulých letech upravena série dalších 10 mostů na Vltavě od Mělníka, včetně unikátního pohyblivého mostu přes zdymadlo v Hoříně.

Architektonická soutěž o návrh je uspořádána ve vzájemné spolupráci Ředitelství vodních cest ČR, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a vedení hlavního města Prahy, a to s cílem dosáhnout důstojného architektonického a krajinářského řešení celého dotčeného území.

Cílem investiční akce je zajištění parametru dostatečných podjezdných výšek mostů na Vltavské vodní cestě v úseku od Mělníka do Prahy – Holešovic dosahující hodnoty 7 m, který umožní proplutí velkých osobních lodí a přepravu nadměrných nákladů. Dnešní most má podjezdnou výšku jen 5,4 m. Investiční akce řeší komplexní zvýšení podjezdné výšky na celém průběhu vodní cesty, kde na plavebním kanále Trója – Podbaba již byla v prosinci loňského roku dokončena modernizace dvou mostních objektů u ÚČOV. Návazně po proudu ve Středočeském kraji, na plavebním kanále Vraňany – Hořín u Mělníka, bylo v roce 2021 uvedeno do provozu dalších 7 mostů (z toho 3 zdvižné) a upravena plavební komora Hořín rovněž se zdvižným mostem.

Hlavním smyslem a cílem architektonické soutěže o návrh nového přemostění plavebního kanálu v ulici Za Elektrárnou je propojení několika částí krajinného a přírodního celku Trojské kotliny, které nebude omezovat podjezdnou výšku pro lodě na hodnotě méně než 7 m nad plavební hladinou. Naplnění technických parametrů přemostění bude jen jednou z vlastností návrhu. Klíčovou hodnotou, která bude posuzována, bude zejména architektonický charakter přemostění a jeho začlenění do krajiny. Přemostění je součástí nejdůležitějšího rekreačního propojení v severní části Prahy, které ročně využívají statisíce pěších i cyklistů. Přírodní a rekreační charakter lokality se bude prostřednictvím připravovaných investic hlavního města (např. revitalizace řeky a ostrova Divoká Vltava, Trojské nábřeží) dále prohlubovat. Současně se zástavbou okolních brownfieldů (Bubny-Zátory, oblast ul. Papírenská – Císařský mlýn) se bude tlak na rekreační využívání této oblasti zvyšovat, čímž bude narůstat i zájem o rekreační využívání přemostění, které je hlavním spojujícím prvkem v rámci Trojské kotliny napříč řekou.

„Věřím, že prostřednictvím otevřené architektonické soutěže se otevírá pole pro nalezení opravdu inovativního a všeobecně uznávaného komplexního řešení tohoto bodu, kde se setkává cela řada funkcí dopravních i volnočasových a je náročné nalézt vhodný kompromis optimální pro všechny,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, organizace zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest. „Oceňuji nastavenou spolupráci všech kompetentních organizací a těším se, že pro vybrané architektonické řešení budeme moci zabezpečit projektovou dokumentaci a následně přibližně v letech 2027-2028 nové přemostění zrealizovat,“ dodal. Financování projektové přípravy včetně architektonické soutěže je z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zpět