Přístaviště Brandýs nad Labem

Přístaviště Brandýs nad Labem

Středočeský kraj, Brandýs nad Labem
- Střední Labe
|
865.00 Říční km
V realizaci

Základní informace

Zahájení realizace stavby
08.03.2024
Ukončení realizace stavby
30.06.2024
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
AQUATIS a.s.

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
35,8 mil. Kč

Účel projektu

Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 12 malých plavidel max. délky 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 3 odběrných sloupků. Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie z odběrného sloupku.Přístaviště bude veřejného charakteru.

Přístaviště malých plavidel

 • na levém břehu Labe v ř. km 864,75 – 864,81
 • plovoucí molo
 • stání pro 12 malých plavidel
 • připojení na elektrickou energii
 • odběr pitné vody
 • celkem 3 sloupky na odběr odběr elektrické energie a vody
 • osvětlení
 • kamerový systém


Stání pro osobní lodní dopravu

 • na pravém břehu horního plavebního kanálu v ř. km 865,52 – 865,63
 • vstupní portál
 • osvětlená přístavní hrana o délce 105 m
 • kamerový systém
 • připojení na elektrickou energii (400 V)
 • celkem 1 odběrný sloupek na odběr elektrické energie

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:

Stání pro osobní lodní dopravu - přístavní hrana

při stavbě se využije část stávající svislé zdi v horním plavebním kanálu na návodním konci v délce 53,5 m, na kterou směrově i výškově naváže nová zeď v délce 51,5 m. Tím dojde k vytvoření přístavní hrany v celkové délce 105,0 m, což umožní vyvázání návrhového plavidla o rozměrech 84,0 x 11,5 m. Nová zeď bude navržena jako svislá štětovnicová kotvená zeď. Stání bude vybaveno vyvazovacími prvky, odběrným sloupkem pro napájení el. energií, vstupním portálem, osvětlením, kamerovým systémem, informačními tabulemi a záchranným kruhem. V rámci výstavby stání pro osobní lodní dopravu v horním plavebním kanálu je nutné v prostoru stání zabezpečit dostatečnou plavební hloubku úpravou stávajícího koryta Labe. Nejmenší plavební hloubka je v dané lokalitě 2,40 m (2,10 m ponor + 0,30 m marže). Úprava koryta bude provedena v souladu s navazující plavební dráhou.
Slavnostní zakončení stavby je plánováno na 7/2025.

Přístaviště malých plavidel - plovoucí molo

Prostor pro umístění budoucí stavby je udržovaný opevněný levý břeh Labe, který lemuje ostrovní lesopark „Ostrůvek“. Ostrov spoluvytváří vodácký kanál, oddělující lesopark od centra Brandýsa nad Labem. V jihozápadní části ostrova je vodácký kanál přemostěn, na most směrem do města navazuje ulice S. K. Neumanna.

Molo pro malá plavidla je kotveno ke břehu prostřednictvím ramenátů, které jsou uloženy na kotevních blocích. Kotevní bloky jsou navrženy jako železobetonové základové patky, na kterých jsou osazena ložiska ramenátů mola. Tato ložiska (součást PS 2501) jsou uspořádána na společné přímce a umožňují shodné otáčení ramenátů při pohybu mola ve vazbě na plavební hladinu. Kotevní bloky krajních ramenátů jsou podporovány čtyřmi prostorově uspořádanými mikropilotami pod každou z patek. K molu povede elektrická přípojka pro zajištění přívodu a odběru elektřiny a vodovodní přípojka pro odběr vody, které budou zakončeny v odběrných sloupcích na plovoucím mole. Přístaviště bude osvětlené, označeno plavebním a informačním značením a zároveň střeženo kamerovým systémem.
Slavnostní zakončení stavby je plánováno na 6/2024.

Stav projektu

Zahájení projektu
08.03.2024
Dokončení projektu
30.06.2024
0%
100%