Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Jihomoravský kraj, Sudoměřice, Rohatec
- Morava
|
122.00 Říční km
V realizaci

Základní informace

Zahájení realizace stavby
17.08.2023
Ukončení realizace stavby
30.11.2025
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Projektant
AQUATIS a.s.
Valbek spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
339,8 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

Prodloužit splavnou délku Baťova kanálu (vodní cesty Otrokovice - Rohatec) do zdrže jezu Hodonín a tím zakončit jižní část této vodní cesty ve městě Hodonín, jakožto turisticky atraktivním a dobře identifikovatelném místě, které může být cílem pro další aktivní rekreaci. Výrazně se tak posílí turistický potenciál celého Baťova kanálu.

Základní parametry v bodech

  • plavební komora 38,5 x 5,3 m, spád 2,5 m (třída 0)
  • úprava koryta Radějovky v délce 650 m
  • 2 čekací dalbová stání
  • balvanitý skluz
  • provozní objekt
  • přípojka elektrické energie dl. 140 m
  • zvýšení hospodářského mostu o 1,23 m v ř. km 0,075
  • odstranění hospodářského mostu v ř. km 0,650
  • ocelová lávka pro pěší a cyklisty
  • přeložka regionálního biokoridoru

Popis projektu

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec
Plavební komora Rohatec a oprava jezu Sudoměřice

Výstavba plavební komory Rohatec - Sudoměřice a úpravy říčky Radějovky v délce přibližně 800 metrů umožní propojení Baťova kanálu se splavnou částí řeky Moravy u Hodonína. Říčka Radějovka bude prohloubena na plavební hloubku 1,5 metru a rozšířena na minimální plavební šířku ve dně 6 metrů. V místě zaústění do Moravy bude koryto široké 16 metrů. Tyto práce umožní bezpečný provoz rekreačních plavidel. V upravovaném úseku se nacházejí dva hospodářské mosty využívané zemědělci, které budou nahrazeny novými mosty ve stejných parametrech s vyšší podjezdnou výškou 4 metry.

K překonání spádu stávajícího stavidlového jezu bude sloužit nová plavební komora o užitných rozměrech 38,5 x 5,3 x 1,5 m se spádem až 2,73 m. Plavební komora je navržena jako železobetonový polorám založený na štěrkopískových vrstvách. Tloušťka dna komory je 1 metr.  V horním ohlaví je na pravé straně umístěn krátký obtok pro plnění komory. Prázdnění plavební komory bude probíhat prostřednictvím stavítka přímo v dolních vratech. Na vnitřních stěnách komory jsou umístěné oděrky z dřevěných trámců pro zvýšení bezpečnosti proplavování plavidel. Plavební komora bude vzhledově shodná s ostatními komorami na Baťově kanálu a bude obložena kyklopským zdivem.

Součástí plavební komory bude také jednopodlažní provozní objekt, který bude sloužit jako zázemí pro obsluhu komory o rozměrech 3,5 x 3,5 metru. Objekt bude zděný se stanovou střechou, který bude díky obložení z pohledových keramických cihel pohledově podobný původní „baťovské“ architektuře ostatních plavebních komor a objektu.

Na plavební komoru navazují nové rejdy. Dolní rejda o délce 57 metrů je vybavena 2 čekacími stáními o rozměru 20 x 5 m, která jsou umístěna u pravého břehu. Na vázacím trámci budou osazeny úvazné prvky – 17 ks rohatinek. Horní rejda o délce 59 metrů je rovněž vybavena dvěma čekacími stáními o rozměru 20 x 5 m, která jsou umístěna u pravého břehu. Na vázacím trámci budou osazeny úvazné prvky – 16 ks rohatinek. Prostor mezi čekacím stáním v obou rejdách je vybaven ocelovými svodidly.

Součástí záměru jsou také rozsáhlá ekologická opatření. Největším prvkem bude přeložka regionálního biokoridoru, která bude vedena po pravém břehu bezprostředně za ochrannou hrází Radějovky, včetně vybudování nového, přírodě blízkého, drobného vodního toku, který umožní v cílovém stavu zvýšení ekologické stability území a zachování či rozšíření biodiverzity dotčeného území. Biotopy nově vytvořené v rámci přeložky regionálního biokoridoru budou po čase kvalitativně výrazně převyšovat současnou ekologickou hodnotu biotopů na Radějovce. Nově vytvořený vodní prvek pak bude, na rozdíl od současného stavu na říčce Radějovce, migračně prostupný pro řadu vodních organizmů.

UZAVÍRKA CYKLOTRASY A ZELENÉ TURISTICKÉ TRASY od 2. 10. 2023

Cyklotrasa podél Baťova kanálu a zelená turistická trasa v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez bude uzavřena od 2. 10. 2023 do ukončení stavebních prací.
Objízdné trasy jsou vyznačené.

Stav projektu

Zahájení projektu
17.08.2023
Dokončení projektu
30.11.2025
0%
100%