Servisní centrum Roudnice nad Labem

Servisní centrum Roudnice nad Labem

Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
- Dolní Labe
|
810.00 Říční km
V realizaci

Základní informace

Zahájení realizace stavby
01.12.2022
Ukončení realizace stavby
30.11.2024
Zhotovitel
STRABAG Rail, a.s.
Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
Projekční sdružení Servisní centrum Roudnice nad Labem
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
104,55 mil. Kč

Účel projektu

Nové servisní centrum bude poskytovat služby uživatelům vodní cesty, které v této podobě v širokém okruhu chybí. Stavba bude umožňovat tankovat pohonné hmoty, doplňovat nádrže pitnou vodou, odtahovat splaškové a nádní vody k následné likvidaci, připojit se na elektrickou energii, odevzdávat tříděný odpad a nakupovat drobný spotřební materiál k provozu plavidel. Pro osobní i nákladní plavidla bude v novém servisním centru zajištěna možnost tankování pohonných hmot z výdejních pistolí přímo do nádrží plavidel, což snižuje nebezpečí úniku ropných látek při tankování „na řece“ z kanystrů. Umístění servisního centra se nachází v lokalitě využívané nákladním, osobním a rekreačním typem lodní dopravy.

  • Servisní stání v podobě pevného mola lichoběžníkového tvaru a nízkovodních daleb pro spolehlivé vyvázání plavidel
  • Přípojné body k výdeji a odběru jednotlivých služeb přímo na mole
  • Výstavba zpevněných ploch, sanace stávající opěrné zdi včetně vybudování přístupového schodiště a chodníku od servisního stání do budovy servisního centra
  • Rozvody a související instalace pro dodávku elektrické energie
  • Kanalizace, jímky, podtlakové stanice pro čerpání odpadních a nádních vod
  • Plavební značení
  • Podzemní skladovací válcové dvouplášťové nádrže na pohonné hmoty a stáčecí místo.
  • Samoobslužné stojany pro čerpání PHM do plavidel v prostoru servisního centra s návaznými hadicemi s čerpací pistolí v prostoru servisního stání pro přímé čerpání do plavidel.

Popis projektu

Dokončení stavby servisního centra pro lodě v Roudnici nad Labem se posouvá na podzim roku 2024.

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Proto je nutné rozebrat a nahradit celou opěrnou zeď, která je nestabilní. Původní projekt počítal jen s demolicí části opěrné zdi.

Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít bohužel vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce.  Od 16. ledna do 29. února bude stezka zcela uzavřena. K dispozici bude značená objízdná trasa vedoucí přes ulici Sladkovského (viz mapka).

Příjezdovou komunikaci ke stavbě, která vede po horní části opěrné zdi, nebude možné pro příjezd stavební techniky až do výstavby nové zdi využívat. Stavební stroje se proto budou pohybovat pouze po přilehlé cyklostezce či v její těsné blízkosti. Přístup po cyklostezce však není možné využít pro všechny stavební práce, které mají probíhat na části provozního zázemí servisního centra, které vzniká nad opěrnou zdí. Tyto práce jsou proto pozastaveny až do doby, kdy bude zeď obnovena.

Prosincové a lednové povodně stavbu sice omezily a zapříčinily přerušení prací, ale vlastní stavbu neohrozily.

Popis stavby nového servisního centra pro lodě:

Pro plavidla bude v novém servisním centru zajištěna možnost tankování pohonných hmot z výdejních pistolí přímo do nádrží plavidel, což snižuje nebezpečí úniku ropných látek při tankování „na řece“ z kanystrů. Umístění servisního centra se nachází v lokalitě využívané nákladním, osobním a rekreačním typem lodní dopravy.

Vybudována bude provozní budova, servisní stání, provozní zázemí a inženýrské sítě.  Pevné servisní stání na řece Labi bude funkčně propojeno s provozním zázemím a provozní budovou umístěnými za opěrnou zdí. Přístup k provozní budově a provoznímu zázemí bude umožněn po schodišti zabudovaném v opěrné zdi, které bude přístupné ze stávající cyklostezky a z druhé strany bude přístup zajištěn po příjezdové komunikaci z ulice Sladkovského.  Architektonické řešení servisního centra je navrženo architekty společnosti Kotas & Partners, s.r.o. Návrh barevného řešení servisního centra je inspirován klasickou polabskou architekturou a barevností jarní a letní říční krajiny. Pro základní tvarování většiny prvků je užit motiv klasického polabského podlouhlého domu s šikmou sedlovou střechou, avšak v novodobém podání.

Mezi provozním zázemím a molem vede pod opěrnou zdí zpevněná cyklostezka, která lemuje řeku Labe. Po dobu výstavby dojde k uzavření části cyklostezky v místě stavby. V období od 1. 5. do 31. 10. 2023 bude cyklostezka s opatrností průjezdná. V době uzavírky bude vždy vyznačena objízdná trasa.

Stavba servisního centra je rozdělena do dvou provozních celků – servisního stání a provozního zázemí. Servisní stání je situováno přímo u vody a slouží k přistávání plavidel a přímému čerpání pohonných hmot do nádrží plavidel pomocí čerpacích pistolí. Na servisním stání bude také možné hadicemi přímo z plavidel odčerpat fekální a nádní vody do nádrží umístěných pod pochozí plochou mola. Zároveň zde mohou lodě doplnit vodu. Provozní zázemí servisního centra bude vybudováno na břehu za cyklostezkou, nad stávající opěrnou zdí, která bude sanována a zároveň v ní bude vybudováno přístupové schodiště. V prostoru servisního centra nad opěrnou zdí bude postavena budova s prodejnou, čerpacími stojany a stáčecím místem. Pokud bude chtít plavidlo čerpat pohonné hmoty, posádka si na hlavních ovládacích stojanech u provozní budovy navolí částku, druh paliva a vybere stojan a následně může z příslušné čerpací pistole umístěné na servisním stání na mole čerpat pohonné hmoty přímo do plavidla. Opěrné zdi budou osazeny nerezovým zábradlím v celém rozsahu servisního centra. V rámci technologického zázemí budou umístěny i kontejnery k odběru odpadu – komunální odpad, papír, plasty, sklo, tetrapak, kov.

Molo servisního stání je vzhledem k relativně malému výškovému rozkmitu plavebních hladin konstruováno jako pevné. Na mole se nachází podesty ve dvou výškových úrovních pro výstup posádky plavidel. Součástí mola jsou manipulační plochy pro výdej pohonných hmot, pitné vody a odtah (odčerpávání) odpadních a nádních vod. Technologické zázemí je umístěno v podzemních vodotěsných jímkách umístěných pod horní pochozí plochou mola. Výdej z mola bude řešen pružinovými navijáky pro ukládání hadic s napojením DN40.

Přístavní molo bude tvořeno umělým „poloostrovem“ lichoběžníkového půdorysu. Délka přístavní hrany bude 4,09 m (pro vyvázání větších plavidel se uvažuje s využitím daleb s roztečí 125,0 m), délka u břehové hrany bude 17,25 m. Šířka mola (kolmo na břeh) je 8,5 m.

Součástí konstrukce přístaviště bude ocelová příhradová lávka délky 7,20 m, šířky 1,50 m, která spoujuje dalbu s nábřežní komunikací. Lávka je kloubově uložena na ocelovou konstrukci dalby, kde je posuvům plně bráněno ve všech směrech. Dále je lávka kluzně uložena na železobetonový nábřežní základ opatřený vodítky umožňující volný posuv podpor lávky v obou vodorovných směrech a současně kulové pootáčení.

Pro spolehlivé vyvázání plavidel a čerpání servisních služeb budou plavidlům sloužit dvě nízkovodní dalby. Molo je situováno na levém břehu Labe v ř. km cca 810,95 s návazností pochozích ploch na areál servisního centra.

Stav projektu

Zahájení projektu
01.12.2022
Dokončení projektu
30.11.2024
0%
100%